Verplichte asbestsanering: kans of kostenpost?

Article

Verplichte asbestsanering: kans of kostenpost?

Pak uw vastgoed aan ruim voor het asbestdakenverbod ingaat

Per 1 januari 2019 zijn er in Nederland nog zo’n 80 miljoen vierkante meter asbestdaken. Omdat asbestdaken, onder invloed van het weer, al lang voordat zij normaal gesproken vervangen zouden worden asbestvezels loslaten, wil de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat dat alle asbestdaken verwijderd worden ruim voordat het asbestdakenverbod ingaat.

19 maart 2019

Wijziging wet milieubeheer ten behoeve van asbestsanering

In het kader van het bronbeleid dat sinds de jaren 1970 wordt gevoerd is het gebruik van asbest in remvoeringen uitgefaseerd en zijn asbestwegen gesaneerd. De aanpak van asbestdaken vormt de volgende stap. De ingangsdatum van het verbod op asbestdaken wordt 31 december 2024.

Staatssecretaris van Veldhoven heeft in de vaste commissie voor Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving recent een aantal vragen beantwoord rond het wetsvoorstel Verwijdering asbest en asbesthoudende producten. De staatssecretaris geeft aan dat de inzet is om alle asbesthoudende daken te verwijderen voorafgaand aan de ingangsdatum van het verbod op asbestdaken.

Waarom krijgt de verwijdering van asbestdaken voorrang?

Sinds in 2010 uit onderzoek is gebleken dat asbest gevaarlijker is dan voorheen werd aangenomen, wil de overheid de concentratie van asbestvezels in de leefomgeving versneld beperken. Omdat asbestdaken na asbestwegen de grootste bron vormen van ‘vezelemissie’ naar de leefomgeving, is het beleid erop gericht deze bron weg te nemen.

Asbestdaken blijken na 20 jaar te verweren en steeds meer vezels af te geven aan de omgeving. Bij de inwerkingtreding van het asbestdakenverbod zullen de jongste asbesthoudende daken 30 jaar oud zijn. Bij een gelijkblijvend aandeel van omgevingsblootstelling zouden volgens onderzoek tot 2050 nog ruim 15.000 mensen aan een asbestziekte komen te overlijden (in 2016 overleden 1200 mensen als gevolg van blootstelling aan asbest).

Eigenaar verantwoordelijk

In alle gevallen is de eigenaar van een asbestdak verantwoordelijk voor de tijdige verwijdering van het dak, en aansprakelijk voor de schade in geval van incidenten. Steeds meer verzekeraars beëindigen of beperken de dekking van schade als gevolg van incidenten met asbestdaken.

De achteruitgang van asbesthoudende daken en de steeds beperktere mogelijkheid om u te verzekeren tegen schade betekent dat u, als u één of meer objecten met een asbestdak bezit, bij incidenten zelf de kosten zult moeten opbrengen. Kunt u dit niet betalen, dan komen de kosten voor asbestverwijdering (deels) voor rekening van burgers die asbestvezels op hun woning of perceel krijgen en de lokale overheid. Los van de financiële risico’s brengt elk incident met asbest, met name bij brand, gezondheidsrisico’s met zich mee voor zowel de eigenaar als omwonenden.

Kosten asbestsanering

Staatssecretaris van Veldhoven acht de Staat niet verantwoordelijk voor de kostenpost van de asbestsanering. Het asbestdakenverbod betekent dat in een aantal gevallen dakeigenaren eerder hun dak moeten vervangen dan normaal gesproken het geval zou zijn. Een asbestdak vervangen valt, net als het vervangen van een dak van een ander materiaal, onder noodzakelijk onderhoud en aanpassing aan nieuwe eisen van gebouwen. Voor gevallen waarin de eigenaar van een asbestdak de sanering niet kan betalen, wordt een voorziening via een landelijk asbestfonds voorbereid.

Inventarisatie en evaluatie

In het kader van de programmatische aanpak wordt in 2019 een kaart online gezet waarop te zien is waar inventarisaties hebben plaatsgevonden naar het aantal asbesthoudende daken. Die kaart wordt periodiek bijgewerkt. Om ervoor te zorgen dat de asbestdaken tijdig verwijderd zijn zal de staatssecretaris een tussentijdse evaluatie laten uitvoeren. Als dat nodig blijkt wordt het ingezette beleid geïntensiveerd.

Wat kunt u doen?

Op tijd starten is het verstandigst met het oog op de te maken kosten. De ‘nalevingskosten’ voor eigenaren van asbestdaken zijn volgens de overheid de volgende:

  • Asbestinventarisatie
  • Verwijdering door een gecertificeerd bedrijf
  • Eindbeoordeling
  • Afvoer asbestafval
  • Aanbrengen nieuw dak.

Als u eenmaal weet hoeveel asbesthoudend materiaal u moet laten verwijderen en welke kosten daarmee gemoeid zijn, dan kunt u planmatig te werk gaan. U kunt niet alleen bepalen of u een pand met asbestdak wilt laten voorzien van een nieuw dak, maar ook of het bijvoorbeeld haalbaar is om het nieuwe dak te voorzien van zonnepanelen, zoals in eerdere jaren nogal eens is gebeurd.
Of misschien is het gehele pand eigenlijk toe aan vernieuwing. In dat geval kan de verwijdering van een oud asbestdak een geschikt moment opleveren om te starten met verbouwing of nieuwbouw. In dat laatste geval kunt u ook weer overwegen om het nieuwe of vernieuwde pand van zonnepanelen of andere energiebesparende maatregelen te voorzien. Zo is niet alleen het onderhoud voor de komende jaren weer op orde, maar verlaagt u ook nog eens uw energierekening.

Op dit moment kunt u nog bepalen wanneer een goed moment komt om uw asbestdak te verwijderen. Omdat u bijvoorbeeld gebruik kunt maken van (extra) uitgekeerd dividend, omdat u (weer) voldoende reserves hebt die u graag wilt investeren, of omdat het betreffende pand bijna aan vervanging toe is. Vooruit kijken levert kansen op naast de te verwachten kosten.

Meer weten over onze mkb-dienstverlening?

Wilt u meer weten over finance support onderwerpen voor mkb-ondernemers? Neem dan contact op met Matthijs Govers via +31 (0)88 2880780 .

Meer artikelen en informatie over onze dienstverlening voor mkb-ondernemers vindt u op onze MKB Accountancy & Advies pagina.

Vond u dit nuttig?