Wetsvoorstel fiscale eenheid bij Tweede Kamer

Article

Wetsvoorstel fiscale eenheid bij Tweede Kamer

Reparatie fiscale eenheid verder uitgewerkt in wetsvoorstel

De fiscale eenheid wordt in het wetsvoorstel dat nu bij de Tweede Kamer ligt aangepast in lijn met de eerder aangekondigde spoedmaatregelen. De aanpassing gaat uit van de ‘per element’-benadering. Dat heeft gevolgen voor de mogelijkheden die de fiscale eenheid in de vennootschapsbelasting biedt. Wat kunt u verwachten?

25 juni 2018

Fiscale eenheid op de schop

Het wetsvoorstel Wet spoedreparatie fiscale eenheid, dat op 6 juni jl. bij de Tweede Kamer is ingediend, dient ertoe de fiscale eenheid in de vennootschapsbelasting in lijn te brengen met het oordeel van het Europese Hof van Justitie. Dat stelde eerder vast, dat deze Nederlandse regeling op enkele punten ondernemingen benadeelde, die niet of niet in hun geheel in Nederland waren gevestigd.

Waarom is aanpassing nodig?

De uitspraak van het EU-Hof van Justitie richtte zich met name op het feit dat puur binnenlandse ondernemingen buiten de reikwijdte van enkele regelingen uit de vennootschapsbelasting kunnen blijven door een fiscale eenheid aan te gaan. In grensoverschrijdende situaties zijn deze regelingen wél van toepassing, waardoor Nederlandse ondernemingen al met al een gunstiger fiscale behandeling krijgen.

De keuze voor het kabinet was op basis van de uitspraak in feite:

  • de voordelen van de fiscale eenheid ook toepasbaar maken in grensoverschrijdende gevallen, of
  • de voordelen voor binnenlandse gevallen wegnemen.

Het kabinet heeft gekozen voor de tweede optie om het verschil in fiscale behandeling weg te nemen.

Fiscale eenheid negeren

Het bestaan van de fiscale eenheid dient volgens het wetsvoorstel genegeerd te worden voor de toepassing van de volgende regelingen in de Wet op de vennootschapsbelasting:

Regeling Vpb 1969 Inwerkingtreding na goedkeuring wetsvoorstel
De renteaftrekbeperking (art. 10a) 25 oktober 2017, 11.00 uur
De deelnemingsvrijstelling (art. 13) 25 oktober 2017, 11.00 uur
De herwaarderingsplicht voor niet-kwalificerende beleggingsdeelnemingen (art. 13a) 1 januari 2019
De renteaftrekbeperking voor bovenmatige deelnemingsrente (art. 13l) 25 oktober 2017, 11.00 uur
De beperking van de verliesverrekening in geval van wijzigingen in het uiteindelijk belang (art. 20a) 25 oktober 2017, 11.00 uur

 

Daarnaast moet een onderneming ook doen alsof de fiscale eenheid niet bestaat voor de toepassing van de Wet op de dividendbelasting. Door de fiscale eenheid buiten beschouwing te laten bij de toepassing van deze regelingen, is het verschil in behandeling dat het EU-Hof van Justitie constateerde weggenomen.

Overgangsmaatregel renteaftrek mkb

De maatregelen die eerder onderdeel uitmaakten van de plannen krijgen na goedkeuring van het wetsvoorstel terugwerkende kracht tot 25 oktober 2017, 11:00 uur. Voor het mkb is sprake van een overgangsmaatregel. Onder voorwaarden wordt voor fiscale eenheden de spoedmaatregel die de renteaftrek beperkt om winstdrainage te voorkomen pas na 31 december 2018 van toepassing.

De voorwaarden voor niet-toepassing van deze maatregel waaraan een fiscale eenheid moet voldoen hebben wij in een eerder bericht al vermeld. Wij noemen ze hier nog even kort:

  1. Het gaat om een schuld van voor 25 oktober 2017, 11.00 uur.
  2. Het gaat om een schuld aan een vennootschap of natuurlijk persoon die deel uitmaakt van de fiscale eenheid.
  3. De schuld houdt verband met één van de rechtshandelingen die in artikel 10a, eerste lid, Wet Vpb 1969 worden genoemd. De rechtshandeling is verricht voor 25 oktober 2017, 11.00 uur.
  4. Het bedrag van de renten – inclusief kosten en valutaresultaten - op alle schulden tezamen komt zonder de toepassing van het betreffende artikel, per 12 maanden niet boven de € 100.000 uit.

Bij een totaalbedrag aan renten boven de € 100.000 kan een fiscale eenheid de overgangsmaatregel niet toepassen, ook niet voor de eerste € 100.000 aan renten. De overgangsmaatregel is ook niet van toepassing als de inspecteur aannemelijk maakt dat aan de bestaande schuld, of aan de verrichte rechtshandelingen vooral onzakelijke overwegingen ten grondslag hebben gelegen.

Gevolgen voor binnenlandse ondernemingen

Na goedkeuring van het wetsvoorstel treedt de aanpassing met terugwerkende kracht tot 25 oktober 2017 om 11.00 uur in kracht. Het gevolg is dat u een aantal regelingen alsnog over de periode van 25 oktober 2017 t/m 31 december 2017 dient toe te passen. Hebt u bijvoorbeeld gebruik gemaakt van renteaftrek, dan zou deze op grond van art. 10a of art. 13l alsnog met terugwerkende kracht kunnen worden beperkt voor de laatste maanden van 2017.

Verder dient uw onderneming de Wet op de dividendbelasting toe te passen alsof de fiscale eenheid niet bestaat. Ook voor deze regeling geldt terugwerkende kracht tot 25 oktober 2017. Intussen staat diezelfde dividendbelasting op de nominatie om per 2020 vrijwel geheel afgeschaft te worden. Ondanks de nodige politieke weerstand zijn er tot nu toe geen aanwijzingen dat het plan niet doorgaat.

Het is in deze situatie zaak om tijdig te inventariseren op welke punten de wijzigingen u extra werk en geld kunnen kosten. Wij houden u op de hoogte van de ontwikkelingen.

Meer weten over de fiscale eenheid?

Wilt u meer weten over de gevolgen van de aanpassing van de fiscale eenheid en de overgangsmaatregel voor uw onderneming? Neem dan contact op met Dick Catoen via +31 (0)88 2880199 .

Meer artikelen en informatie over onze dienstverlening voor mkb-ondernemers vindt u op onze MKB Accountancy & Advies pagina.

Vond u dit nuttig?