BBV Scan - Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten

Dienst

BBV Scan - Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten

Is uw begroting 2017 BBV proof?

Zijn de keuzes die u heeft gemaakt BBV-proof? Met de BBV-scan toetsen wij de begroting 2017 op alle BBV-vereisten, zodat u weet of eventuele bijstellingen van de begroting noodzakelijk zijn. Vraag de BBV specialisten van Deloitte om de BBV scan en het bijbehorende advies. Wacht niet tot de jaarrekening 2017!

Uw uitdaging

De begroting 2017 heeft de afgelopen periode niet alleen inhoudelijk, maar ook verslaggeving technisch veel aandacht gevraagd van uw gemeente(s). Het begrotingsproces heeft veel technische aanpassingen behelst, verspreid over verschillende onderwerpen. Enerzijds zijn er striktere regels die moeten worden toegepast en anderzijds is er ruimte voor interpretatie en keuzes. De veelheid van en soms de complexiteit van de wijzigingen kunnen ertoe leiden dat de begroting niet volledig voldoet aan de nieuwe BBV-regels. Bijvoorbeeld op het gebied van rente, overhead en lokale heffingen. Dit hoeft geen probleem te zijn, aangezien u nog een heel jaar heeft om begrotingswijzigingen door te voeren.

Hoe Deloitte u helpt

Met de BBV-scan toetsen wij de begroting 2017 op alle BBV-vereisten, zodat u weet of en waar er eventuele bijstellingen van de begroting noodzakelijk zijn. In een overzichtelijke rapportage rapporteren wij onze bevindingen en geven wij u advies op maat over mogelijke verbeter- en aandachtspunten. De jaarrekening 2017 zal uiteraard ook aan alle nieuwe vereisten moeten voldoen en dit zal ook worden getoetst door de accountant. Wanneer tijdens het jaarrekeningproces blijkt dat de indeling van de stukken niet aan de BBV vereisten voldoet of bijvoorbeeld het onderscheid van de overheadkosten niet helemaal goed is, dan zal dit een aanzienlijke vertraging van het jaarrekeningproces betekenen. Ook kunnen hierdoor onrechtmatigheden zijn ontstaan die bij het jaarrekeningproces niet meer kunnen worden hersteld.

Wat levert het u op

Het vernieuwingstraject kan ook hebben geleid tot vragen zoals: “Is het rekeningschema wel efficiënt ingericht? Of is onze onderbouwing van de maximale kostendekkendheid van leges en tarieven op orde?” De toelichting in de paragraaf lokale heffingen over deze kostendekkendheid leidt namelijk tot meer transparantie en mogelijk meer vragen van belanghebbenden. Om juridische procedures op dit gebied te voorkomen, is het belangrijk om de kostenonderbouwingen actueel op orde te hebben en niet uit te gaan van geïndiceerde tarieven. Ook los van de BBV-scan kunnen wij u op deze onderwerpen adviseren en ondersteunen in de uitwerking.

Meer weten over de BBV scan van Deloitte?

Wilt u meer weten over de BBV scan? Neem dan contact op met Katie Zwetsloot via +31 (0)88 288 2137

Contact

Rein-Aart van Vugt

Rein-Aart van Vugt

Partner

Ik adviseer organisaties op het gebied van planning en control, verbetertrajecten, productbegrotingen, implementatie risicomanagement en beheersing grondexploitaties en projecten. Tot mijn cliënten be... Meer

Mariska Warning

Mariska Warning

Junior Manager

Ik ben financieel specialist in de publieke sector en adviseer organisaties op het gebied van verslaggeving, planning en control en financieel management. Vanuit mijn rol als secretaris van de commiss... Meer