AG2020: Verdere afname van de stijging van de levensverwachting

Article

AG2020: Verdere afname van de stijging van de levensverwachting

Het AG heeft een nieuwe prognosetafel gepubliceerd: AG2020

Recentelijk heeft het Koninklijk Actuarieel Genootschap een nieuwe prognosetafel gepubliceerd: AG2020

Woensdag 9 september 2020 is de nieuwe prognosetafel AG2020 gepubliceerd door het Koninklijk Actuarieel Genootschap (‘AG’). Deze prognosetafel biedt de meest recente inschatting van de toekomstige sterfteontwikkeling voor de Nederlandse bevolking. De prognosetafel AG2020 is gebaseerd op hetzelfde model als de prognosetafel AG2018. Wel zijn er een tweetal verfijningen aangebracht aan het model. Daarnaast is nieuwe sterftedata toegevoegd waarbij niet alleen naar Nederland wordt gekeken, maar ook naar landen in Europa met een gelijke welvaart.

Voor pensioenfondsen

De prognosetafel gepubliceerd door het AG wordt veelvuldig door de financiële sector gebruikt, waaronder door pensioenfondsen, verzekeraars en accountants. Het AG stelt dat afhankelijk van de samenstelling van het pensioenfonds bij een marktrente van 1% de dekkingsgraad met ruim 2% kan toenemen. Een stijging van de dekkingsgraad verkleint enerzijds de kans op kortingen en vervroegt/verhoogt anderzijds de te verlenen toeslagen. Doorgaans wijkt de populatie van een pensioenfonds af van het gemiddelde van Nederland, waardoor pensioenfondsen mogelijk ook hun ervaringssterfte moeten herzien bij gebruik van de nieuwe prognosetafel.

De AOW-leeftijd

Uit de cijfers van het AG kan ook een voorlopige verwachting van de voorspellingen van het CBS getrokken worden. De voorspellingen van het CBS aan het einde van dit jaar bepalen of de AOW-leeftijd in 2025 zal stijgen. Op basis van de cijfers van het AG zal ook in 2025 de AOW-leeftijd ongewijzigd blijven op 67 jaar. De eerste stijging van de AOW-leeftijd wordt op basis van voorspellingen van het AG pas in 2030 verwacht. De AOW-leeftijd heeft invloed op de pensioenrichtleeftijd in pensioenregelingen die door werkgevers worden aangeboden. Een verhoging van de pensioenrichtleeftijd wordt door introductie van de Wet temporisering verhoging AOW-leeftijd en het naar beneden bijstellen van de toekomstige levensverwachting pas in 2048 verwacht. Het aanpassen van de pensioenregeling voor werkgevers is daarmee voorlopig nog niet aan de orde.

Voor werkgevers

De prognosetafel wordt vaak gebruikt bij de waardering van de pensioenverplichting van werkgevers op basis van de verschillende accounting standaarden (meest voorkomende: Dutch GAAP, US GAAP en IFRS). Ook hier is de impact van de nieuwe prognosetafel afhankelijk van het type regeling, de accounting standaard en de samenstelling van de deelnemers.
Voor verzekerde pensioenregelingen met assets gebaseerd op de VBO methodiek is de impact van de nieuwe prognosetafel op de netto pensioenverplichting marginaal doordat de nieuwe prognosetafel effect heeft op de assets en op de verplichtingen. Een groter effect is waarneembaar bij de zogenoemde ‘unfunded’ regelingen zoals een ziektekostenvergoedingregeling of een seniorenregeling. De nieuwe prognosetafel heeft dan wel effect op de verplichtingen maar niet op de plan assets. Al met al verwachten we dat voor de meeste werkgevers de impact van de nieuwe prognosetafel beperkt is.

COVID-19

De effecten van COVID-19 op de sterfte van Nederlanders zijn in de nieuwe prognosetafel AG2020 nog niet zichtbaar. De data onderliggend aan het nieuwe model is voor Europa tot en met 2018 en voor Nederland tot en met 2019. De impact van COVID-19 op de sterfte in 2020 is daarom niet zichtbaar in de prognosetafel AG2020.

Did you find this useful?