Arbeidsvoorwaarden bij fusies en overnames | Financial Advisory | Deloitte Netherlands

Article

Arbeidsvoorwaarden bij fusies en overnames

Met arbeidsvoorwaarden een grotere bijdrage leveren aan de strategie, deel 2

Fusies en overnames (M&A) zijn een belangrijk instrument voor ondernemingen om ontwikkeling en groei te realiseren. Dit vormt een onderdeel van strategische doelstellingen, zoals het realiseren van schaalvoordelen, fiscale voordelen en het vergroten van het marktaandeel. Wat daarbij vaak wordt vergeten, is de rol van human resources (HR). En dat is opmerkelijk, omdat werknemers vaak de belangrijkste ‘assets’ van een onderneming zijn. De werknemers zijn immers degenen die grotendeels verantwoordelijk zijn voor het genereren van inkomsten en groei. In dit blog gaan we in op de rol van HR bij een fusie of overname.

Voor transactiedatum

Een fusie- of overnameproces bestaat uit verschillende fasen waarin arbeidsvoorwaarden van belang zijn. Voordat de daadwerkelijke transactie plaatsvindt bepaalt een onderneming zijn M&A strategie, wordt een potentiële overnamekandidaat gescreend en vindt er uiteindelijk een due diligence plaats. De due diligence biedt de mogelijkheid om de risico’s en kansen met betrekking tot arbeidsvoorwaarden te onderzoeken.

Een eerste stap tijdens de due diligence is de inventarisatie en analyse van het arbeidsvoorwaardenpakket van de overnamekandidaat. Daarbij staan de verwachte toekomstige kosten en de risico’s voor de onderneming met betrekking tot deze arbeidsvoorwaarden centraal, inclusief de impact op de waardering van de overnamekandidaat. Vervolgens wordt onderzocht wat de kansen en risico’s zijn van een mogelijke integratie na de transactiedatum. Denk dan aan vragen als: hoe verhouden de arbeidsvoorwaarden van de overnamekandidaat zich tot de arbeidsvoorwaarden van de eigen onderneming? Moet er rekening gehouden worden met (verplichte) cao’s? Wat zijn de (on)mogelijkheden van het wijzigen of harmoniseren van arbeidsvoorwaarden? Wat zijn de verwachte kosten(besparingen) bij een harmonisatie van arbeidsvoorwaarden en/of een reorganisatie van de werknemerspopulatie?

Op basis van de uitkomsten van het due diligence onderzoek kan worden bepaald of de mogelijkheden die arbeidsvoorwaarden bieden aansluiten bij de strategische doelstellingen van de voorgenomen fusie of overname. Zo kan de onderneming het gewenste scenario dat is uitgewerkt in het integratieplan toetsen en waar nodig bijstellen. Van de respondenten uit het M&A onderzoek geeft 24 procent aan dat een gedegen integratieplan het cruciale element is voor een succesvolle transactie.

Bedrijven moeten zich dus afvragen wat er nodig is om vanuit de huidige situatie het pakket te optimaliseren voor de onderneming én voor haar werknemers. Ze kunnen nagaan wat werknemers belangrijk vinden en welke doelstellingen hun organisatie zelf heeft. Misschien zitten medewerkers niet te wachten op extra vakantiedagen, maar hebben ze liever meer salaris of willen ze juist zelf kunnen kiezen. Hoe kunnen beschikbare middelen zo optimaal mogelijk inzetten? En wat betekent dat voor het beloningsbeleid?

Na transactiedatum

Maar liefst 32 procent van de respondenten in het M&A onderzoek geeft aan dat het niet slagen van een transactie voornamelijk kwam doordat de integratie niet op een juiste wijze plaatsvond. Het bereiken van de gedefinieerde doelen en het gewenste resultaat na de transactie staat of valt met een goede uitvoering van het integratieplan.

Meer concreet zijn er een aantal stappen die onderdeel uitmaken van een goed integratieplan. Een belangrijk onderdeel zijn de financiële analyses, zoals de uitwerking van de kosten-baten analyses uit de due diligence. Dit heeft betrekking op de voorgenomen harmonisatie van arbeidsvoorwaardenpakketten en/of de kosten van een reorganisatie. Houd daarbij ook rekening met het juridische en fiscale kader. Een ander belangrijk onderdeel van een succesvolle integratie is communicatie met de verschillende stakeholders. Denk bijvoorbeeld aan het vroegtijdig betrekken van de werknemers(vertegenwoordiging) en informeren over het (voorgenomen) integratieproces.

In het volgende blog zullen wij stilstaan bij het waarderen van arbeidsvoorwaarden, vanuit het perspectief van zowel werkgever als werknemers. Hierbij zullen wij tevens ingaan op de mogelijkheden om het waarderen van arbeidsvoorwaarden in te zetten bij het strategische beloningsbeleid.

Meer informatie

Wilt u meer weten over beloningsbeleid in het algemeen of de rol van arbeidsvoorwaarden bij een overnametraject? Of over de HR integratie bij een fusie of overname? Neem contact op met Arjan van Dijk of Ad Bourgonje.

1. Deloitte M&A trends 2019

Did you find this useful?