Eerste contouren pensioenakkoord | Deloitte Nederland

Article

De eerste contouren van het pensioenakkoord zijn zichtbaar

Lees hier wat dit voor u als werkgever betekent

Het kabinet, werknemers- en werkgeversorganisaties hebben in juni vorig jaar na ruim tien jaar onderhandelen het principeakkoord vernieuwing pensioenstelsel (pensioenakkoord) gesloten. Dit pensioenakkoord bestond uit algemene afspraken, waarvan de praktische invulling op diverse onderdelen nog onduidelijk was. Een stuurgroep, bestaande uit het kabinet en vertegenwoordigers van sociale partners, heeft in het afgelopen jaar de plannen verder uitgewerkt. De contouren hiervan zijn op 12 juni jl. bekend geworden.

Het belangrijkste punt: alle werknemers krijgen een (vlakke) premieregeling

De doorsneepremie wordt afgeschaft en alle werknemers krijgen in het nieuwe pensioenstelsel een (vlakke) premieregeling. De ingelegde premie en het beleggingsrendement daarop bepalen het pensioen van de werknemer. Voor werkgevers die zijn aangesloten bij een (bedrijfstak)pensioenfonds betekent dit dat hun werknemers geen vast pensioen meer opbouwen. Het pensioen gaat meer meebewegen met de economie en de beurs. Dit betekent tevens het einde van de rekenrente en de problematiek rondom dekkingsgraden. De grootste uitdaging hierbij is naar onze mening de wijze waarop de opgebouwde pensioenen worden omgezet (‘invaren’ genoemd) naar het nieuwe pensioenstelsel. De doelstelling is dat de wetgeving ingaat per 2022 met een overgangstermijn tot 2026.

Onbedoeld effect voor verzekerde regelingen

De introductie van de vlakke premieregeling is bedoeld voor bedrijfstakpensioenfondsen maar het effect hiervan is dat elke pensioenregeling in Nederland aangepast dient te worden. Zo lijkt het erop dat een verzekerde middelloonregeling niet meer is toegestaan. De huidige vorm en inhoud van verzekerde pensioenregelingen hoeft naar onze mening geen aanpassing, omdat hier geen sprake is van een solidariteit tussen oudere en jongere werknemers. Wij vinden dat de werkgevers met een dergelijke regeling daarom ten onrechte verplicht zijn deze veelal onderscheidende arbeidsvoorwaarde te versoberen.

Daarnaast is de wijziging naar een vlakke premie voor werkgevers met een bestaande stijgende (leeftijdsafhankelijke) premiestaffel complex. Er is veelal een (hoge) compensatie nodig voor deze onnodige transitie. Daarom wordt voorgesteld om nieuwe werknemers vanaf 2022 in een afzonderlijke pensioenregeling onder te brengen die voldoet aan de nieuwe regels. De huidige werknemers kunnen blijven deelnemen aan de bestaande stijgende pensioenstaffel.

Het grote nadeel van dit voorstel is dat werkgevers worden gedwongen twee pensioenregelingen te hebben. Dit betekent extra (uitvoerings)kosten en minder overzichtelijk arbeidsvoorwaardenpakket. Daarnaast betekent dit dat oudere werknemers minder snel zullen wisselen van werkgever. Dit verslechtert naar onze mening de arbeidsmobiliteit van deze groep werknemers.

Vervolg

Hoewel de eerste contouren zichtbaar zijn geworden, is de invulling op detailniveau nog niet bekend gemaakt. De planning is dat de Minister van Sociale Zaken Wouter Koolmees deze detail inhoud (via de hoofdlijnnotitie) vóór het zomerreces naar de Tweede Kamer stuurt. Zodra deze notitie bekend wordt, zullen wij u verder informeren.

Bent u benieuwd wat het pensioenakkoord voor u als werkgever kan betekenen? Neem dan contact op met onderstaande pensioenexperts.

Did you find this useful?