Einde pensioen in eigen beheer

Nieuws

Einde pensioen in eigen beheer

Wetsvoorstel aangeboden aan Tweede Kamer

Op 20 september 2016 is het wetsvoorstel “Wet uitfasering pensioen in eigen beheer en overige pensioenmaatregelen” aan de Tweede Kamer aangeboden. Per 1 januari 2017 staat iedere DGA voor een belangrijke keuze. Wat doe ik met mijn huidige pensioen voorziening in eigen beheer en wat worden mijn toekomstige voorzieningen?

De Staatssecretaris van Financiën heeft tijdens prinsjesdag 2016 het Belastingplan 2017 aan de Tweede Kamer aangeboden. Zie hiervoor ook het bericht op de website van Deloitte. Onderdeel van dit Belastingplan is het voorstel voor het afschaffen van het pensioen in eigen beheer van de directeur grootaandeelhouder (DGA).

Aanleiding hiervoor is dat bij een groot deel van de DGA’s de commerciële waarde van de pensioenverplichtingen dermate groot is geworden dat onvoldoende ruimte resteert om dividend uit te keren (‘dividendklem’). Ook in geval van echtscheiding leidt dit tot knelpunten. Deze problematiek is ook door de Staatssecretaris erkend en dat heeft geleid tot het nu voorliggende wetsvoorstel “Wet uitfasering pensioen in eigen beheer en overige fiscale pensioenmaatregelen”.


Wetsvoorstel op hoofdlijnen

Zoals verwacht heeft het kabinet ervoor gekozen om de opbouw van pensioen in eigen beheer vanaf 2017 niet langer (fiscaal) te faciliteren. Pensioenopbouw in eigen beheer is vanaf 1 januari 2017 dus niet meer toegestaan. Is verdere pensioenopbouw gewenst, dan zult u hiervoor een pensioenverzekering moeten afsluiten.

Met betrekking tot de reeds opgebouwde pensioenen heeft u de volgende drie mogelijkheden:

  1. Afstempeling gevolgd door afkoop (ook voor ingegane pensioenen)
  2. Afstempeling gevolgd door omzetting naar een oudedagsverplichting (in beginsel ook bij ingegane pensioenen)
  3. Bevriezen van de pensioenopbouw

 

Afstempeling gevolgd door afkoop

Bij de eerste variant wordt eerst een herwaardering (afstempeling) toegepast van de commerciële waarde naar de fiscale waarde. Deze afstempeling vindt plaats zonder fiscale sancties. Als gevolg van de afstempeling valt de dividendklem (grotendeels) weg, zonder dat u direct belasting bent verschuldigd. Vervolgens kan het pensioen, tegen de nieuwe (fiscale) waarde, worden afgekocht. Over de afkoopsom is loonheffing verschuldigd.
Als stimulans zal bij afkoop in 2017 34,5% van de fiscale waarde buiten de loonheffing worden gehouden (de korting). Effectief komt dat neer op een directe belastingdruk van afgerond 34% over de fiscale waarde. De voorwaarden die in ieder geval gesteld worden, zijn dat de partner uitdrukkelijk akkoord gaat met de afstempeling en een tijdige melding aan de belastingdienst.
De korting zal, om anticipatie te voorkomen, ten hoogste worden berekend over de fiscale waarde per eind van het boekjaar dat eindigde in 2015 (31 december, tenzij gebroken boekjaar).
In 2018 en 2019 is afkoop ook nog mogelijk, maar dan wordt de korting verlaagd tot respectievelijk 25% en 19,5%. In deze jaren zal geen revisierente worden geheven over de afkoop.

 

Afstempeling gevolgd door omzetting naar een oudedagsverplichting

Bij de tweede variant vindt eenzelfde afstempeling plaats als in de eerste variant. In plaats van afkoop, kan dan gekozen worden voor de omzetting van de nieuwe waarde naar een oudedagsverplichting. Tot de pensioendatum wordt vervolgens een rente bijgeschreven, waarna gedurende 20 jaar een uitkering wordt genoten. Deze uitkering wordt met loonheffing belast. Ook ingegane pensioenen hebben deze mogelijkheid, met herberekening van de duur van de uitkering.
In 2018 en 2019 kan alsnog voor afkoop worden gekozen.

 

Bevriezen van de pensioenopbouw

Is voornoemde afstempeling niet mogelijk (bijvoorbeeld omdat uw partner niet instemt), dan resteert het alternatief van bevriezing. Verdere opbouw kan niet plaatsvinden, maar de aanwezige pensioenaanspraken blijven op de huidige wijze bestaan (dus inclusief waarderingsverschillen, jaarlijkse actuariële waardering en eventuele indexatieverplichtingen).


In 2018 en 2019 kan alsnog voor afstempeling, gevolgd door afkoop of de omzetting naar een oudedagsverplichting worden gekozen.
Aandachtspunt voor 2016 is dat eventuele extern verzekerde DGA pensioenpolissen alleen nog in 2016 naar de eigen B.V. kunnen worden (terug) overgedragen. Afkoop daarvan zal wellicht niet interessant zijn (er is immers geen basis voor een korting), maar deze kan dan wel mee in een eventuele omzetting naar een oudedagsverplichting.


Hoe nu verder?

De definitieve keuze voor afstempeling of afkoop kan wettelijk pas in 2017 worden gemaakt. Tijdens de parlementaire behandeling zullen resterende vragen wellicht nog verder worden beantwoord. Het is noodzakelijk om in 2016 de mogelijkheden en gevolgen zo helder mogelijk te maken en waar nodig reeds stappen te ondernemen. Heeft uw keuze mogelijk een schenking tot gevolg en kan dit effect worden voorkomen of beperkt?
Wij rekenen graag de verschillende opties door en ook spreken wij graag met u over de door u te nemen beslissingen en de gevolgen hiervan voor bijvoorbeeld uw financiële plan, uitkering in geval van overlijden, etc.


Meer weten over Pensioen in eigen beheer?

Wilt u meer weten over Pensioen (in eigen beheer)? Neem dan contact op met Bertine van Hoorn via +31 (0)88 2881550 of Manuel Hayes via +31 (0)88 2883155

Vond u dit nuttig?