Het principeakkoord vernieuwing pensioenstelsel | Financial Advisory | Deloitte Netherlands

News

Het principeakkoord vernieuwing pensioenstelsel

Wat betekent het voor u als werkgever?

Het kabinet, werknemers- en werkgeversorganisaties hebben na ruim tien jaar onderhandelen het principeakkoord vernieuwing pensioenstelsel gesloten, waardoor elke pensioenregeling in Nederland aangepast zal moeten worden, inclusief het treffen van passende compensatiemaatregelen.

11 juli 2019

Inleiding

Door maatschappelijke ontwikkelingen is het pensioenstelsel namelijk aan vernieuwing toe. Het principeakkoord bestaat uit algemene afspraken, waarvan de praktische invulling op diverse onderdelen nog onduidelijk is. Een stuurgroep, bestaande uit het kabinet en vertegenwoordigers van sociale partners, wordt aangesteld om in de komende maanden de plannen verder uit te werken.

Het belangrijkste punt: de afschaffing van de doorsneepremie

De doorsneepremie wordt afgeschaft en vervangen door een leeftijdsonafhankelijke premie. Voor werkgevers die zijn aangesloten bij een (bedrijfstak)pensioenfonds betekent dit dat hun werknemers per dienstjaar niet meer hetzelfde pensioen zullen opbouwen. De afschaffing van de doorsneepremie is bedoeld voor bedrijfstakpensioenfondsen maar het effect hiervan is dat elke pensioenregeling in Nederland aangepast dient te worden. Dus ook voor de werkgevers met een verzekerde middelloon- of beschikbare premieregeling. Deze aanpassingen zorgen er ook voor dat een compensatie noodzakelijk zal zijn.

Wat is er verder afgesproken?

Een ander belangrijk punt in het principeakkoord is dat de AOW-leeftijd minder snel zal stijgen. Tot 2022 wordt de AOW-leeftijd bevroren op 66 jaar en 4 maanden, daarna zal de leeftijd in twee jaar stijgen naar 67 jaar. Daarna stijgt de AOW leeftijd met 8 maanden voor ieder jaar stijging van levensverwachting. Deze maatregel is sinds 3 juli jl. definitief geworden en treedt in werking op 1 januari 2020.

Het doel van het principeakkoord is om het pensioen persoonlijker en transparanter te maken. Ook gaat het pensioen meer meebewegen met de ontwikkelingen van de economie. Hierdoor hoeven pensioenfondsen straks ‘geen’ buffers aan te houden, waardoor rendementen eerder verdeeld kunnen worden. Dit betekent dat de opgebouwde pensioenen bij een dekkingsgraad groter dan 100% worden verhoogd. De opgebouwde pensioenen worden verlaagd bij een dekkingsgraad lager dan 100%.

Het nieuwe pensioenstelsel moet daarnaast beter aansluiten op de samenleving en de arbeidsmarkt. Bovendien komen er maatregelen zodat het voor een ieder haalbaar moet zijn om gezond werkend de pensioendatum te bereiken.

Vervolg

Hoewel er veel steun is voor het principeakkoord, is het een akkoord op hoofdlijnen en is een invulling op detailniveau noodzakelijk. Pas als alle partijen in de stuurgroep het eens zijn, gaan wetsvoorstellen om het pensioenstelsel te veranderen naar de Tweede Kamer. De doelstelling is dat de wetgeving per 2021 gereed is om vervolgens per 2022 in te gaan.

Graag gaan wij met u het gesprek aan om te bespreken welke gevolgen het principeakkoord vernieuwing pensioenstelsel voor u als werkgever heeft.

Meer informatie

Voor meer informatie over het principeakkoord vernieuwing pensioenstelsel, kunt u contact met ons opnemen via onderstaande gegevens.

Did you find this useful?