IAS 19 aangepast: andere verwerking plan amendment, curtailment en settlement

Article

IAS 19 aangepast: andere verwerking plan amendment, curtailment en settlement

Pensioen Magazine Q2 2018

De International Accounting Standards Board heeft in februari 2018 de voorgestelde wijzigingen voor de verwerking van een regelingswijziging (plan amendment), de inperking (curtailment) of de afwikkeling (settlement) van een toegezegde pensioenregeling onder IAS 19 goedgekeurd. In dit artikel gaan we in op de impact van deze wijzigingen.

Wilt u magazine Pensioen in uw mailbox / brievenbus ontvangen? Laat hier uw gegevens achter.

Plan amendment, curtailment en settlement

Binnen IAS 19 moet de impact van regelingswijzigingen en reorganisaties separaat worden bepaald in de actuariële waardering van pensioenregelingen. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen een plan amendment, een curtailment en een settlement:

  • Een plan amendment is van toepassing bij een regelingswijziging zoals een aanpassing van de pensioenleeftijd of het opbouwpercentage op initiatief van de werkgever.
  • Een curtailment is van toepassing als de toekomstige pensioenopbouw voor een groep werknemers wordt ingeperkt bijvoorbeeld door middel van een reorganisatie.
  • Een settlement ziet op het volledig afwikkelen van de verantwoorde voorziening, bijvoorbeeld door wijziging van de aard van de regeling.
Pensioen, juni 2018

Wijziging te hanteren assumpties

Bij de verwerking van regelingswijzigingen en reorganisaties gedurende het boekjaar worden de aan het dienstjaar toegerekende pensioenkosten (current service cost) en de rente over de verplichting (net interest) herrekend voor de financiële periode volgend op de datum van de wijziging.

Op basis van de huidige IAS 19-standaard wordt deze herrekening van current service cost en net interest uitgevoerd op basis van de uitgangspunten per begin van het boekjaar. In de nieuwe IAS 19-standaard dienen deze elementen te worden herrekend op basis van de assumpties per de datum van verwerking van de wijziging.
Deze aanpassing in IAS 19 leidt tot een andere impact in de winst-en-verliesrekening bij een reorganisatie of regelingswijziging. Naast de impact van de wijziging van de pensioenverplichting wordt immers ook de impact van de wijziging van de actuariële veronderstellingen meegenomen in de current service cost en de net interest voor de financiële periode volgend op de wijziging.

Wegvallen mogelijkheid verrekenen impact settlement met impact asset ceiling

Bij het bepalen van de pensioenverplichting en het waarderen van pensioenbeleggingen kan sprake zijn van een netto-actief dat niet als dusdanig mag worden opgenomen in de jaarrekening. In dat geval is een asset ceiling van toepassing waarmee het netto-actief wordt teruggebracht naar nul.

Door de afwezigheid van specifieke regels is het in de huidige IAS 19-standaard nog mogelijk om bij een regeling waar een asset ceiling en een settlement van toepassing zijn, de impact van de asset ceiling te verrekenen met de impact van de settlement. De impact in de winst-en-verliesrekening wordt op die manier gedempt.
In de gewijzigde IAS 19-standaard is dit niet langer mogelijk en zal dus, ongeacht de impact van de asset ceiling, het volledige verlies van de settlement door de winst-en-verliesrekening lopen. In het voorbeeld hierna zijn de twee verwerkingsmethodieken weergegeven wanneer tegen gesloten beurzen wordt afgewikkeld.

Voorbeeldbalans
Voorbeeldbalans
Methodieken
Methodieken

Ingangsdatum gewijzigde richtlijn

Bovenstaande wijzigingen dienen te worden toegepast voor boekjaren beginnend op of na 1 januari 2019, maar hoeven niet met terugwerkende kracht toegepast te worden. Settlements tot 31 december 2018 mogen dus nog op beide manieren worden verwerkt. Eerdere toepassing is wel toegestaan, maar dient toegelicht te worden in de jaarrekening. De Europese Unie moet het amendement nog wel goedkeuren, maar het ligt in de lijn der verwachting dat dat voor de effectieve datum zal plaatsvinden.

Pensioen Magazine

Dit artikel is geplaatst in het Pensioen magazine, het kwartaalmagazine van Deloitte over actuariële, financiële, juridische, fiscale en verzekeringsaspecten van pensioen.

Vond u dit nuttig?