Individuele waardeoverdracht

Article

Individuele waardeoverdracht

Korte weergave van de huidige stand van zaken

De rekenrente voor individuele waardeoverdrachten van pensioenaanspraken in 2017 is vastgesteld op 0,864% (2016 nog 1,629%). Deze lage rente kan tot aanzienlijk hoge (en soms verplichte) bijbetaling voor de werkgever leiden. Naast dit ongewenste effect bevat het systeem van (vooral individuele) waardeoverdrachten in de praktijk nog meer knelpunten en de algemene vraag leeft of het systeem gehandhaafd moet worden. Staatssecretaris Klijnsma heeft in april dit jaar een beleidsbrief gestuurd en enkele knelpunten zijn inmiddels verlicht door wijziging van de wetgeving. Andere knelpunten staan nog op de lijst ter behandeling, zoals bekend gemaakt in de brief van 22 november jongstleden. Een korte weergave van de huidige stand van zaken.

Wijzigingen ten aanzien van bijbetalingen: de termijn en een plafond in bijbetaling

Voor veel werkgevers zijn dit de belangrijkste wijzigingen. Werkgevers met een pensioenregeling bij een verzekeraar worden vaak onverwacht geconfronteerd met een bijbetaling (bijbetaling ontstaat door verschillen in de aard van de pensioencontracten en financieringsmethodieken) indien een (ex)-werknemer besluit zijn pensioenaanspraken onder te brengen in de pensioenregeling van de nieuwe werkgever. Door de nog steeds dalende rekenrente (2,156% in 2015, 1,629% in 2016 en 0,864% in 2017) neemt de kans op een forse bijbetalingsverplichting toe.

Aan het wettelijk recht tot waardeoverdracht was tot 2015 een termijn verbonden van zes maanden. Een werknemer moest zijn keuze voor waardeoverdracht binnen zes maanden nadat in de pensioenregeling van de nieuwe werkgever werd deelgenomen, kenbaar maken. Deze termijn is komen te vervallen voor werknemers die vanaf 1 januari 2015 door baanwisseling zijn gaan deelnemen in de pensioenregeling van de nieuwe werkgever. Dit heef tot gevolg dat deze werknemers dus niet langer gebonden zijn aan een termijn en de werkgever met een verzekerd pensioencontract bij wijze van spreken op elk willekeurig moment geconfronteerd kan worden met een waardeoverdracht en een bijbetalingsverplichting.

Voor alle werkgevers kan per 1 januari 2015 echter de plicht om mee te werken aan een waardeoverdracht worden beperkt. Blijkt dat de bijbetaling meer bedraagt dan € 15.000 én meer dan 10% van de overdrachtswaarde, dan hoeft een werkgever niet mee te werken aan de waardeoverdracht. Deze grens geldt per waardeoverdracht. Zijn er meerdere werknemers die gebruik maken van waardeoverdracht dan kan de hiermee gepaard gaande kostenpost voor de werkgever alsnog oplopen.

Waardeoverdracht kleine pensioenen

Recentelijk heeft staatssecretaris aangegeven dat met een aantal stakeholders overeenstemming is bereikt over de hoofdlijnen van het wetsvoorstel dat ziet op de waardeoverdracht van klein pensioen. Momenteel heeft de pensioenuitvoerder veelal het recht om, op zijn vroegst twee jaar na beëindiging van de deelneming, een pensioenaanspraak af te kopen. Onder een klein pensioen wordt verstaan een aanspraak op een ouderdomspensioen minder dan €465,94 (bedrag 2016) per jaar.
Het voorstel is om dit recht op afkoop door de oude uitvoerder te vervangen door een recht tot overdracht door de oude uitvoerder naar de nieuwe uitvoerder (indien de deelnemer een nieuwe werkgever heeft) of naar de vorige uitvoerder met de hoogste pensioenaanspraken van die deelnemer. Met dit wetsvoorstel kunnen ook kleine pensioenaanspraken hun pensioenbestemming behouden, wat vooral voor werknemers die meerdere kortlopende dienstverbanden hebben tot een flinke verbetering van hun pensioenvoorziening zal leiden. Het is de bedoeling dat het wetsvoorstel op 1 januari 2018 in werking treedt.

Aandacht voor waardeoverdracht door werkgever blijft essentieel

De staatssecretaris heeft aangegeven dat een meer structurele herziening van het systeem van (individuele) waardeoverdracht op dit moment niet mogelijk is. Dit betekent voor werkgevers dat communicatie met werknemers (zowel de vertrekkende als de nieuw binnenkomende) over waardeoverdracht belangrijk blijft. Een waardeoverdracht hoeft immers voor een werknemer lang niet altijd zinvol te zijn terwijl het voor een werkgever wel (aanzienlijke) financiële gevolgen kan hebben.

Meer weten over individuele waardeoverdrachten?

Wilt u meer weten over de ontwikkelingen op het gebied van waardeoverdrachten, of over wat dit betekent voor uw onderneming? Neem dan contact op met uw vaste contactpersoon of met Robert-Jan Hamersma via +31 (0)88 288 1954

Vond u dit nuttig?

Gerelateerde onderwerpen