Pensioenleeftijd verder verhoogd

Article

Pensioenleeftijd verder verhoogd

Werkgevers zijn weer aan zet

Jarenlang laten de ramingen van het CBS een stijgende lijn zien in de levensverwachting. Dit positieve effect van de verbeterde gezondheidszorg en ontwikkeling van de medische mogelijkheden heeft echter ook een belangrijke impact op ons pensioen. In zowel de eerste pijler (AOW) alsook de tweede pijler (werkgeverspensioen) wordt pensioen duurder: ouder worden betekent langer pensioen uitkeren en dat zorgt voor hogere pensioenkosten.

Stijging levensverwachting zorgt voor wijziging

De stijgende lijn in levensverwachting zorgde in 2012 er al voor dat wetten werden gewijzigd: onder bepaalde voorwaarden zullen de AOW- en pensioenrichtleeftijd (gestaffeld) mee stijgen met de levensverwachting.

De eerste verhoging, per 1 januari 2014 naar 67 jaar, zorgde voor significante wijzigingen in de pensioenregelingen over de gehele breedte van werkgevers. Met de volgende wijziging aanstaande is de werkgever daarom aan zet. Wij gaan in dit artikel verder in op de wijzigingen in de tweede pijler en de gevolgen voor de werkgever.

Meer lezen over pensioen?

Aanmelden

Wat wijzigt er nu precies?

De pensioenrichtleeftijd wordt per 1 januari 2018 verhoogd naar 68 jaar. De maximale opbouwpercentages blijven respectievelijk 1,657% en 1,875% voor eind- en middelloonregelingen, maar dan wel bij een pensioeningangsleeftijd van 68 jaar. De fiscaal maximale beschikbare premiestaffels zullen wel worden verlaagd, omdat de premie-inleg een jaar langer kan renderen bij een pensioenleeftijd van 68 jaar.

Wat betekent dat voor de pensioenregeling?

De impact van deze wijzigingen is afhankelijk van de invulling van de huidige pensioenregeling, maar in het algemeen betekent de verhoging van de pensioenleeftijd een verdere versobering van de pensioenopbouw. Is de huidige eind- of middelloonregeling fiscaal maximaal met een pensioenleeftijd van 67 jaar? Dan zal, zonder andere wijziging, of het opbouwpercentage moeten worden verlaagd of de pensioenleeftijd moeten worden verhoogd. Voor een beschikbare premieregeling is daarnaast ook nog van belang op welke rekenrente de premiestaffels zijn gebaseerd om te kunnen bepalen of een wijziging nodig is. Wanneer de huidige pensioenregeling niet fiscaal maximaal is, is er mogelijk helemaal geen wijziging nodig.

Wordt een fiscaal maximale pensioenregeling niet aangepast, dan zal deze per 1 januari 2018 als fiscaal bovenmatig worden gekwalificeerd. Dit heeft grote fiscale gevolgen voor de werknemers: de opgebouwde pensioenaanspraken worden dan tot het loon gerekend en daar moet met terugwerkende kracht belasting over worden betaald. Het is dus noodzaak om te voorkomen dat de pensioenregeling fiscaal bovenmatig wordt per 1 januari 2018.

Werkgever aan zet

Werkgevers zullen, net als bij de verhoging naar 67 jaar, kritisch naar de eigen pensioenregeling moeten (laten) kijken om te bepalen of een wijziging noodzakelijk is. Indien dat wel noodzakelijk is, zal de werkgever een keuze moeten maken welke aanpassing wordt gedaan. Dit mag geen eenzijdige beslissing zijn: bij een wijziging van de pensioenregeling is instemming van de (vertegenwoordiging van) medewerkers altijd verplicht. Dit geldt ook als de wijziging volgt uit wetgeving, zoals dat bij de verhoging van de pensioenleeftijd het geval is.

Zowel een versobering van de pensioenopbouw als een verhoging van de pensioenleeftijd hebben een grote impact op de werknemers. Het is daarom belangrijk dat al in een vroeg stadium ook de werknemers en/of de ondernemingsraad in die keuze wordt betrokken. Belangrijke afweging bij de keuze kan zijn dat bij de verhoging van de pensioenleeftijd het gat met de ingangsleeftijd van de AOW (voorlopig) nog groter wordt gemaakt. Ook eventuele compensatie voor werknemers speelt mogelijk een rol bij regelingswijzigingen.

In alle gevallen adviseren wij dit proces tijdig te starten. Het doorvoeren van een regelingswijziging kan een tijdrovend proces zijn waarbij overleg met en communicatie naar medewerkers zorgvuldig moeten worden afgehandeld. Ook de (on)mogelijkheden in de administratie bij de uitvoerder zullen moeten worden onderzocht. Om niet in tijdnood te komen is een eerste analyse voor de zomermaanden aan te raden. Dit moment kan ook worden aangegrepen om kritisch te kijken naar het ouderenbeleid en naar de rol van pensioen in het gehele arbeidsvoorwaardenpakket.

Blik op de toekomst

Als de ramingen van het CBS waarheid worden, zal de pensioenrichtleeftijd de komende decennia verder stijgen en zullen medewerkers tot op steeds latere leeftijd werkzaam zijn. Dit vergt een hernieuwde blik op de strategische personeelsplanning, maar kan ook van invloed zijn op de vitaliteit van het personeelsbestand. Een toekomstbestendig ouderenbeleid en op welke wijze werkgevers hun werknemers vitaal houden tot aan de pensioendatum zal daarom steeds belangrijker worden.

Naast de verwachting van een verdere stijging van de pensioenleeftijd in de komende jaren zal ook de maximale pensioenopbouw naar verwachting verder worden versoberd. Hierdoor zal pensioen een minder significant onderdeel worden van het arbeidsvoorwaardenpakket en kan ter compensatie worden gekeken naar het aanvullen van bestaande arbeidsvoorwaarden of het introduceren van nieuwe arbeidsvoorwaarden, zoals bijvoorbeeld opleidingsbudget of zorg- en hypotheekbijdragen.

Conclusie

Of de werkgever nu kiest voor een complete herinrichting van zijn arbeidsvoorwaardenpakket, alleen het opbouwpercentage van zijn pensioenregeling verlaagt of besluit dat geen aanpassing nodig is, het is van belang op tijd te beginnen. Op die manier wordt voorkomen dat de pensioenregeling per 1 januari 2018 fiscaal bovenmatig is.

Meer weten over de verhoging van de pensioenleeftijd?

Wilt u meer weten over de verhoging van de pensioenleeftijd en de gevolgen die dat heeft voor uw pensioenregeling? Een eerste analyse van uw pensioenregeling of arbeidsvoorwaardenpakket nog voor de zomermaanden afgerond hebben? Neem dan contact op met uw vaste contactpersoon of met Robert-Jan Hamersma via +31 (0)88 288 1954.

Vond u dit nuttig?

Gerelateerde onderwerpen