PensioenTip publicatie

Article

PensioenTip

Actuele ontwikkeling discussie pensioen DGA

De afgelopen jaren is de uitvoerbaarheid van pensioen in eigen beheer ingewikkeld en daarmee kostbaar geworden. Ook leidt het op bepaalde punten tot belemmeringen die als (zeer) ongewenst worden ervaren. De staatssecretaris heeft recent twee oplossingsrichtingen voor het pensioen in eigen beheer uitgewerkt en voorgelegd bij de Tweede Kamer. In deze Pensioentip informeren wij u hier kort over.

Oplossingsrichtingen

Als eerste oplossing is een oudedagsbestemmingsreserve (OBR) voorgesteld. Hierbij gaat het om een soort fiscale oudedagsreserve die ook voor zelfstandige ondernemers (niet gebonden via een BV) mogelijk is. Jaarlijks wordt een vast percentage van de winst gereserveerd waarna op de ingangsdatum de gereserveerde winst wordt gebruikt voor het verwerven van een jaarlijkse uitkering.

De tweede voorgestelde oplossing betreft het oudedagssparen (BPR). Om daadwerkelijk pensioen te kunnen opbouwen wordt de voorwaarde gesteld dat dit voor de DGA alleen nog extern (bij een verzekeraar) kan. Wordt niet gekozen voor dit externe pensioen, dan kan gekozen worden voor het oudedagssparen waarbij jaarlijks een bepaald (vast dan wel in een staffel opgenomen) percentage van het loon opzij gezet wordt binnen de vennootschap. Net als bij de OBR moet dit potje op de ingangsdatum worden omgezet in een jaarlijkse uitkering.

De oplossingsrichtingen hebben ieder hun eigen fiscale en civielrechtelijke aspecten waarmee rekening gehouden dient te worden.


Overgangsrecht en 1 januari 2016

De vormgeving van het overgangsrecht zal lastig zijn. Hoe dient te worden omgegaan met de reeds opgebouwde pensioenen? Dienen deze wel of niet (verplicht?) te worden omgezet? Voorgesteld wordt nu om bij omzetting uit te gaan van de fiscale waarde (en dus niet de hogere commerciële waarde).

De staatssecretaris streeft er naar om een en ander op 1 januari 2016 in werking te laten treden, maar hij erkent dat vooral het overgangsrecht zorgvuldig vormgegeven dient te worden.

De betreffende brief van de staatssecretaris is hier te vinden.

 

Meer informatie?

Wilt u meer inhoudelijke informatie over beide genoemde oplossingsrichtingen of wilt u op de hoogte worden gehouden over de ontwikkelingen rondom het pensioen in eigen beheer? Neem dan contact op met Robert-Jan Hamersma via +31 (0)88 2881954 of met Bertine van Hoorn +31 (0)88 2881550.

Pensioen in eigen beheer 2.0
Did you find this useful?