Verplichtstelling bedrijfstakpensioenfonds of cao

Article

Verplichtstelling bedrijfstakpensioenfonds of cao

Onbekendheid kan grote financiële gevolgen hebben

Indien een werkgever onder de werkingssfeer van een bedrijfstakpensioenfonds valt, is hij verplicht deel te nemen in dat bedrijfstakpensioenfonds. Meestal is een werkgever tegelijkertijd ook verplicht om een algemeen verbindend verklaarde cao toe te passen. Maar veel werkgevers zijn zich hier niet van bewust. Dit kan voortkomen uit onwetendheid of uit de veronderstelling dat de verplichtstelling of cao niet van toepassing is. In beide situaties kan de werkgever een groot financieel risico lopen.

Voorbeeld recente casus

Een voorbeeld van dit risico is de recente uitspraak van De Hoge Raad over het geschil tussen Care 4 Care en Stichting Pensioenfonds voor de Personeelsdiensten (StiPP). Het geschil betrof de uitleg van artikel 7:690 BW dat de uitzendovereenkomst regelt. StiPP was van mening dat Care 4 Care sinds 1 januari 2011 onder de verplichtstelling viel, Care 4 Care was het daar niet mee eens. Na een lange periode van procesvoering heeft StiPP uiteindelijk van de Hoge Raad gelijk gekregen.

Gevolgen mogelijke verplichtstelling

Indien een werkgever (bewust of onbewust) ten onrechte niet aangesloten is bij een verplicht gesteld bedrijfstakpensioenfonds of ten onrechte een cao niet toepast, loopt deze werkgever het risico dat met terugwerkende kracht de niet-betaalde premies moeten worden voldaan en/of de arbeidsvoorwaarden dienen te worden gecompenseerd. Deze periode gaat terug tot het moment waarop de verplichtstelling ontstond. In bepaalde gevallen is dit relatief eenvoudig vast te stellen maar vaak blijkt dit lastig, bijvoorbeeld bij wijziging van de bedrijfsvoering, in de situatie van een of meerdere overnames of bij uitbreiding van nevenwerkzaamheden.

De terugwerkende kracht kan een aanzienlijke financiële (en administratieve) impact hebben, zeker als bedacht wordt dat bedrijven bijvoorbeeld vaak ondertussen ook voor een eigen pensioenregeling premies hebben afgedragen. In bovengenoemde casus gaat het over een periode van ruim vijf jaar (met pensioenpremies van zo’n 12% van de loonsom) waarover betaald dient te worden, maar er zijn situaties bekend met een langere periode.

Maar ook voor de toekomst zal een mogelijke verplichte aansluiting of toepassing van cao een aanzienlijke financiële (en administratieve) impact hebben. Immers, hoe om te gaan met de reeds overeengekomen arbeidsvoorwaarden? Waaronder bijvoorbeeld een pensioenregeling of het salarishuis. En hoe zit het met een eventuele aansprakelijkheid naar het verleden?

Actief onderzoek

Hoe eerder een werkgever er dus achter komt dat ze onder een verplicht gesteld bedrijfstakpensioenfonds valt en/of een cao dient toe te passen, hoe lager de impact. Niet alleen een werkgever heeft hiertoe een eigen onderzoekplicht maar ook het bedrijfstakpensioenfonds zal actief onderzoek doen evenals de cao-partijen. Achterliggende reden voor een bedrijfstakpensioenfonds is dat een werknemer die onterecht niet aangesloten is geweest, desondanks altijd aanspraak kan maken op pensioen. Voor een bedrijfstakpensioenfonds is er dus veel aan gelegen om de werkgevers die onder de verplichtstelling vallen aan te sluiten. Eerder genoemde StiPP is hier een bekend voorbeeld van.

Adviseur

Het is lang niet altijd duidelijk óf en vanaf welk moment een werkgever onder een verplichtstelling valt of een cao dient toe te passen. In de praktijk blijkt dit nogal voor wat onduidelijkheid en discussie te zorgen. Schakel daarom bij twijfel tijdig een adviseur in om de betreffende situatie te beoordelen.

Meer weten over Deelname aan een bedrijfstakpensioenfonds of toepassing van een cao?

Wilt u meer weten over deelname aan een bedrijfstakpensioenfonds of toepassing van een cao? Neem dan contact op met uw vaste contactpersoon of met Robert-Jan Hamersma via +31 (0)88 288 1954

Vond u dit nuttig?

Gerelateerde onderwerpen