Wijzigingsprotocol belastingverdrag Nederland-Denemarken

Article

Wijzigingsprotocol belastingverdrag Nederland-Denemarken

Pensioen Magazine Q3 2018

Op 9 mei jl. is in Kopenhagen het belastingprotocol tussen Nederland en Denemarken ondertekend. Het protocol wijzigt het reeds bestaande belastingverdrag tussen Nederland en Denemarken op het gebied van informatie-uitwisseling, bijstand bij invordering en pensioenen en lijfrentes. Daarbij is er een antimisbruikbepaling opgenomen die voorkomt dat de voordelen van het verdrag enkel worden gebruikt om belastingheffing te ontwijken. Dit artikel zal de herziening van de toewijzing van het heffingsrecht inzake pensioenen en lijfrentes nader toelichten.

Wilt u magazine Pensioen in uw mailbox / brievenbus ontvangen? Laat hier uw gegevens achter.

Heffingsrecht inzake pensioenen en lijfrentes

Het huidige verdrag tussen Nederland en Denemarken kent in artikel 18 het heffingsrecht over pensioenen, andere soortgelijke beloningen en lijfrentes exclusief toe aan de woonstaat van de gerechtigde. Dit is in lijn met het pensioenartikel van het OESO-Modelverdrag. Uit de Notitie Fiscaal Verdragsbeleid 2011 blijkt echter dat Nederland op het gebied van gefaciliteerd opgebouwd pensioen streeft naar een bronstaatheffing in plaats van een woonstaatheffing. Door een toename van het aantal belastingplichtigen dat in het buitenland van zijn of haar pensioen geniet, wil Nederland als bronstaat graag het heffingsrecht behouden over in Nederland fiscaal gefaciliteerd opgebouwde pensioenrechten.

Op grond van de nieuwe afspraken tussen Nederland en Denemarken mogen pensioenen en lijfrentes nu daadwerkelijk worden belast in de bronstaat. Wanneer sprake is van belastingheffing door de bronstaat zal de woonstaat voor voorkoming van dubbele belasting zorgen. De bronstaat is in dit geval de staat waaruit de pensioenen en lijfrentes afkomstig zijn. Het nieuwe artikel 18 van het verdrag bepaalt dat deze geacht worden uit een staat afkomstig te zijn voor zover de bijdragen of betalingen kwalificeren voor belastingvrijstelling in die staat. Kwalificerend voor belastingvrijstelling zijn ten eerste de werknemersbijdragen, de bijdragen betaald aan een pensioenfonds die worden afgetrokken van het belastbaar inkomen van de pensioengerechtigde. Ten tweede zijn dit de werkgeversbijdragen, de bijdragen die betaald zijn door de werkgever van de pensioengerechtigde, welke geen belastbaar inkomen vormen.

Tevens zijn voor lijfrentes aparte betekenissen opgenomen, waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen in Nederland en in Denemarken ontstane lijfrentes. De uitdrukking ‘lijfrente’ is in het Nederlandse geval een lijfrente zoals vermeld in de Wet IB 2001, waarvan de voordelen deel uitmaken van het belastbaar inkomen uit werk en woning.

Pensioen, september 2018

Overgangsrecht

Niet onbelangrijk voor de praktijk is het overgangsrecht voor bestaande gevallen. Dit overgangsrecht is opgenomen in artikel XV van het wijzigingsprotocol. Voor een individu die inwoner is van de ene staat en op de dag vóór ondertekening van het wijzigingsprotocol een pensioen of lijfrente geniet uit de andere staat en dit blijft genieten na het moment van ondertekening, blijft het oude artikel gelden. Dit betekent dat de woonstaat in deze situaties het exclusieve heffingsrecht houdt.

Tot slot

Op het moment van schrijven heeft het protocol nog geen effect, het is slechts ondertekend en gepubliceerd. In beide landen moet de vereiste goedkeuringsprocedure nog doorlopen worden voordat het protocol geratificeerd wordt en in werking treedt. Het protocol treedt in werking op de laatste dag van de maand volgende op de maand waarin beide staten elkaar op de hoogte hebben gebracht dat aan alle constitutionele vereisten is voldaan. De bepalingen zijn pas van toepassing vanaf 1 januari volgende op het kalenderjaar waarin het protocol in werking treedt. Op zijn vroegst en indien de vereisten in beide landen op tijd zijn afgerond, kan het verdrag in de loop van 2018 in werking treden. In dat geval hebben de bepalingen met ingang van 1 januari 2019 effect.

Pensioen Magazine

Dit artikel is geplaatst in het Pensioen magazine, het kwartaalmagazine van Deloitte over actuariële, financiële, juridische, fiscale en verzekeringsaspecten van pensioen.

Vond u dit nuttig?