Solution

Governance en risicobeheer

Deloitte biedt u een scan om het huidige besturingsmodel van uw pensioenfonds in kaart te brengen en deze tegen een marktbenchmark af te zetten.

Door de snelle ontwikkelingen binnen wet- en regelgeving, complexer wordende informatiestromen en een toename van uitbestede activiteiten en kritische stakeholders worden pensioenfondsen geconfronteerd met een groeiende hoeveelheid uitdagingen rondom governance en risicobeheer.

Ook de complexiteit van veel beleggingsstrategieën en de geïmplementeerde beleggingsmandaten dragen daaraan bij. De belangen van stakeholders (zoals sponsors, deelnemers en gepensioneerden) lopen steeds vaker uiteen. Bovendien stappen stakeholders sneller dan voorheen naar de rechter als de gewone dialoog onvoldoende oplevert.

Het besturings- en organisatiemodel van pensioenfondsen is de afgelopen jaren complexer geworden door de vele wetswijzigingen en de instelling van diverse nieuwe organen, zoals deelnemersraad, visitatiecommissie of verantwoordingsorgaan.

Momenteel ligt er weer een wet in het verschiet die fundamentele ingrepen vergt in de besturings- en organisatiestructuur. Als gevolg willen steeds meer pensioenfondsen hun huidige besturingsmodel toetsen aan de veranderende wettelijke en maatschappelijke opvattingen. Deloitte ondersteunt u bij de identificatie en het doorvoeren van verbeterpunten op het gebied van governance en risicobeheer.

 

Hoe Deloitte u helpt

Deloitte heeft een scanmethode ontwikkeld om het huidige besturingsmodel van uw fonds in kaart te brengen en deze tegen een marktbenchmark af te zetten. Daarbij beoordelen wij belangrijke onderdelen van uw besturingsmodel, zoals het strategisch risicobeleid, het risicomanagementraamwerk, de verschillende rollen en verantwoordelijkheden van organen en externe partijen en de wijze waarop de primaire bedrijfsvoering plaatsvindt.

Vervolgens zijn wij in staat om praktische aanbevelingen te leveren, in de geest van de constateringen van de commissie Frijns, het nieuwe FOCUS! kader en de recente thema-onderzoeken van DNB. Afhankelijk van de karakteristieken van uw fonds en de gewenste scope, wordt een team samengesteld met specialisten vanuit verschillende achtergronden. Zo wordt onze beschikbare expertise benut op terreinen als risicomanagement, actuariaat en vermogensbeheer.

 

Wat het u oplevert

Ieder pensioenfonds is verschillend en kampt met specifieke uitdagingen. Daar houden wij uiteraard rekening mee. De scan is geen “one-size-fits-all” propositie, maar wordt specifiek op uw behoeften en wensen afgestemd. Door intensief en constructief samen te werken, kunnen verbeterrichtingen voor uw pensioenfonds worden geïdentificeerd en concrete initiatieven worden ingezet.

Contact

Oscar Snijders

Oscar Snijders

Chief Operations Officer

Oscar is appointed as Chief Operations Officer and member of the Executive Board of Deloitte Netherlands per October 1st, 2019. He has been a member of the Executive Committee over two years. Oscar wa... More