Aanpassing richtlijn IAS 19

Article

Aanpassing richtlijn IAS 19

Plan amendment, curtailment of settlement

De International Accounting Standards Board heeft in februari 2018 de voorgestelde wijzigingen met betrekking tot de verwerking van een planwijziging (plan amendment), inperking (curtailment) of afwikkeling (settlement) van een toegezegde pensioenregeling of overige lange-termijn personeelsbeloning onder IAS 19 goedgekeurd. Wat betekenen deze richtlijnen voor uw organisatie?

Wijziging in bepaling ‘Current service costs’ en ‘net interest’ na herwaardering

Wanneer een entiteit de netto verplichting (actief) uit hoofde van een toegezegde pensioenregeling (of overige lange - termijn personeelsbeloning) herwaardeert bij een plan amendment, curtailment of settlement dienen de aan het dienstjaar toegerekende pensioenkosten (‘current service costs’) en netto rente over de verplichting of actief (‘net interest on the net defined benefit liability / (asset)’) over de periode na de herwaardering te worden bepaald op basis van de actuariële veronderstellingen die worden gebruikt op het moment van de herwaardering.

Op basis van de huidige IAS 19 standaard worden de current service costs en net interest over de verplichting (actief) bepaald op basis van de actuariële veronderstellingen die worden gebruikt bij de waardering van de verplichting (actief) aan het begin van het boekjaar.

In geval van een plan amendment, curtailment of settlement waarvoor het effect wordt bepaald op een interim datum, leidt deze wijziging tot een impact op de winst- en verliesrekening. De current service costs en net interest in de periode vanaf de interim datum worden aangepast op basis van de betreffende wijziging in de pensioenregeling. Onder de nieuwe standaard worden deze posten óók aangepast op basis van gewijzigde actuariële veronderstellingen.

Keuze verwerking ‘settlement’ in combinatie met ‘asset ceiling’ komt te vervallen

De gewijzigde standaard verduidelijkt dat winsten of verliezen als gevolg van een settlement in geval sprake is van een actiefplafond (‘asset ceiling’) worden verantwoord in de winst- en verliesrekening in overeenstemming met de bestaande bepalingen in IAS 19. Tegelijk dienen wijzigingen in het effect van asset ceiling te worden verantwoord in Other Comprehensive Income (‘OCI’).

Deze winsten en verliezen dienen vastgesteld te worden zonder rekening te houden met de impact van asset ceiling. Vervolgens dienen deze winsten of verliezen verwerkt te worden in de winst- en verliesrekening. Het effect van het herroepen van de toepassing van asset ceiling dient te worden verwerkt via OCI.

Op basis van de huidige IAS 19 standaard bestaat ook de mogelijkheid bij de bepaling van de winsten of verliezen welke in de winst- en verliesrekening werden verwerkt in geval van een settlement rekening te houden met de impact van asset ceiling. Deze huidige mogelijkheid mitigeert de impact van het settlement op de winst- en verliesrekening. Onder de nieuwe standaard vervalt deze keuze.

Ingangsdatum gewijzigde richtlijn

Bovenstaande wijzigingen dienen te worden toegepast voor boekjaren beginnend op of na 1 januari 2019. Eerdere toepassing is toegestaan, maar dan dient dit toegelicht te worden in de jaarrekening. Deze richtlijn dient niet retrospectief te worden toegepast. De EU-endorsement van deze richtlijn dient nog plaats te vinden.

Meer weten over De gewijzigde richtlijn IAS 19?

Wilt u meer weten over de gewijzigde IAS 19 richtlijn? Neem dan contact op met Sebastiaan de Leeuw den Bouter via +31 (0)88 288 3239

Vond u dit nuttig?