Opbouwpercentages bij pensioenrichtleeftijd onder de 68 jaar bekend

Article

Opbouwpercentages bij pensioenrichtleeftijd onder de 68 jaar bekend

Moet de pensioenregeling weer worden aangepast?

Op 1 januari 2018 gaat de pensioenrichtleeftijd omhoog naar 68 jaar. De maximale opbouwpercentages behorend bij een pensioenleeftijd lager dan 68 jaar zijn recent bekend gemaakt. Hiermee zijn de belangrijkste kaders van het fiscale speelveld voor de opbouw van pensioen vanaf 1 januari 2018 bekend. Werkgevers, pensioenuitvoerders en adviseurs zijn weer aan zet om te beoordelen of aanpassing van de bestaande pensioenregelingen noodzakelijk is.

Gewijzigde opbouwpercentages eind- en middelloonregeling

Het was al bekend dat de bij verhoging van de pensioenrichtleeftijd per 1 januari 2018 naar 68 jaar de huidige maximale opbouwpercentages van 1,875% (middelloonregeling) en 1,657% (eindloonregeling) niet zullen wijzigen.

Het ongewijzigd blijven van de maximale opbouwpercentages heeft echter wel tot gevolg dat de mogelijkheden tot pensioenopbouw opnieuw zijn versoberd. Recent zijn de voorlopige premiestaffels voor 2018 gepubliceerd waarin dit al voor beschikbare premieregelingen is verwerkt. De versobering is niet zo groot als in 2014 en 2015 waarin, naast een verhoging van de pensioenrichtleeftijd en een daling van het maximale opbouwpercentage, ook een fiscale maximering ten aanzien van het maximale pensioengevende loon (welke overigens wederom ter discussie staat) werd opgenomen. Maar werknemers worden opnieuw geconfronteerd met een versobering van de arbeidsvoorwaarde pensioen. Voor de werkgever kan, afhankelijk van hoe het pensioen wordt uitgevoerd, de versobering zorgen voor een daling van de pensioenlasten.

Onderstaand overzicht geeft de met ingang van 1 januari 2018 geldende maximale opbouwpercentages voor eind- en middelloonregelingen weer. Ter vergelijking zijn tevens de oude maximale opbouwpercentages opgenomen.
 

Let op de fiscale grenzen!

Of een pensioenregeling voldoet aan de fiscale grenzen zoals voorgeschreven door de Wet op de loonbelasting 1964, is onder andere afhankelijk van de aard van de pensioenregeling, de vastgestelde pensioenrichtleeftijd, het opbouwpercentage en de franchise. Een wijziging in de maximaal toegestane opbouwpercentages hoeft niet in alle situaties te leiden tot een noodzakelijke aanpassing van de pensioenregeling. Het is zaak om dit te (laten) toetsen omdat een fiscaal bovenmatige pensioenregeling tot aanzienlijke fiscale sancties kan leiden.

Als blijkt dat het huidige opbouwpercentage met ingang van 1 januari 2018 hoger is dan het maximale opbouwpercentage, dan kan dit opbouwpercentage alleen gehandhaafd blijven met instemming van de Belastingdienst. Het is dan overigens noodzakelijk dat andere elementen in de pensioenregeling ervoor zorgen dat de totale pensioenregeling binnen de fiscale grenzen blijft.
 

Wijziging pensioenregeling, start tijdig

Bent u als werkgever verantwoordelijk voor de wijziging van de pensioenregeling? Start dan tijdig het wijzigingsproces op en betrek de organen en personen met een instemmings- of adviesrecht. Omdat de fiscale ruimte wordt verkleind, dienen mogelijk ook onderhandelingen over compensatie plaats te vinden.
 

Lappendeken

Veel door werknemers opgebouwde pensioenaanspraken hebben verschillende ingangsdata. Vaak bestaan er nog pensioenaanspraken die in zullen gaan op (60 jaar,) 65 jaar en/of 67 jaar. En daar gaat nu een pensioenaanspraak met ingang op 68 jaar bij komen. Daarnaast is in veel arbeidsovereenkomsten opgenomen dat de dienstbetrekking eindigt bij het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd, welke in veel gevallen vóór de ingangsdatum van het pensioen zal liggen.

Al met al een lappendeken aan oudedagsvoorziening: iedere aanspraak heeft een eigen ingangsdatum. Door het uitstellen of juist vervroegen van pensioenaanspraken kan een passende aanspraak op de (door werknemer of door werkgever) gewenste pensioenleeftijd worden gerealiseerd. Het is niet altijd duidelijk op welke wijze dit kan en wat de financiële gevolgen zijn. Vaak komt dit ook doordat pensioenaanspraken bij verschillende uitvoerders zijn ondergebracht. Deskundige hulp hierbij is zeer aan te bevelen.
 

Meer weten over de wijziging van de pensioenregeling en de fiscale grenzen?

Wilt u meer weten over de gevolgen van de nieuwe pensioenleeftijd voor uw pensioenregeling, de fiscale grenzen, advies bij de wijziging van de pensioenregeling of advies bij pensioneren? Neem dan contact op met uw vaste contactpersoon of met Robert-Jan Hamersma via +31 (0)88 288 1954.
 

Vond u dit nuttig?