4 op de 10 Gen Z's kampt met burn-out gevoelens door hoge werkdruk | Deloitte Nederland

Press releases

4 op de 10 Gen Z’s kampt met burn-outklachten door hoge werkdruk

Sociale impact en duurzaamheid sterk van invloed op carrière- en levensstijlkeuzes

Rotterdam, 17 mei 2023

De Deloitte 2023 Gen Z en Millennial Survey laat zien dat Nederlanders behorend tot de generaties Gen Z (geboren tussen januari 1995 en december 2004) en millennials (geboren tussen januari 1983 en december 1994) kritisch kijken naar de rol die werk inneemt in hun leven. Ook blijkt dat Gen Z’s en millennials zich grote zorgen maken over de oplopende kosten voor levensonderhoud, klimaatverandering en de toekomst die ze voor zich zien. Het onderzoek geeft inzicht in ervaringen op de werkplek, keuzes in levensstijl en carrière, en maatschappelijke prioriteiten van Gen Z’s en millennials. Voor het onderzoek zijn meer dan 22.000 Gen Z- en millennial-respondenten ondervraagd uit 44 landen, waaronder 500 uit Nederland.

2023 Gen Z en Millennial Survey

Sterke voorkeur voor flexibiliteit

Slechts een kwart van de millennials (25 procent) en een derde van de Gen Z’s (34 procent) in Nederland met een fulltime- of parttimebaan, zegt (zeer) tevreden te zijn met hun huidige balans tussen werk en privé. Om de balans tussen werk en privé beter in te richten, zouden Gen Z’s en millennials graag zien dat werkgevers betere carrièremogelijkheden bieden door werknemers meer opties te bieden om hun werkuren flexibel in te vullen, bijvoorbeeld in verkorte vierdaagse werkweken. Wanneer werkgevers verlangen dat alle werkzaamheden weer op kantoor worden uitgevoerd, zeggen zeven op de tien millennials (70 procent) en bijna acht op de tien Gen Z’s (79 procent) een nieuwe baan te gaan zoeken.

“De hybride en remote work-modellen die zijn ontstaan als gevolg van de coronapandemie, sluiten goed aan op de veranderende rol van werk in het leven van Gen Z’s en millennials. Flexibiliteit in waar en wanneer werk wordt uitgevoerd is voor deze generaties extra belangrijk, evenals een goede balans tussen werk en privé”, zegt Petra Tito, managing partner Deloitte Consulting.

Aanhoudende angst- en stressgevoelens

Bijna een op de vier van de Nederlandse Gen Z-respondenten (38 procent) en bijna een derde van de millennials (27 procent) geeft aan zich altijd of het grootste deel van de tijd gestrest te voelen. Van deze groep maakt 31 procent van de Gen Z’s zich zorgen om hun mentale gezondheid, een lichte stijging ten opzichte van 2022 (27 procent). Onder Nederlandse millennials neemt dit percentage juist af van 21 procent in 2022 naar 15 procent in 2023.

Ten opzichte van een jaar geleden ervaren Gen Z’s en millennials met name meer stress over de dagelijkse financiën (Gen Z: 36 procent in 2023 ten opzichte van 23 procent in 2022; millennials: 29 procent in 2023 ten opzichte van 24 procent in 2022). Ook is het percentage van de Gen Z’s in Nederland dat kampt met burn-outklachten door een hoge werkdruk (40 procent) aanzienlijk gestegen ten opzichte van 2022 (29 procent). Van de ondervraagde millennials kampt 37 procent met burn-outklachten door een hoge werkdruk (t.o.v. 33 procent in 2022).

Opvallend is dat respondenten van beide generaties moeite hebben om los te komen van het werk, waarbij een kwart van de Gen Z’s (25 procent) en een op de tien millennials (10 procent) aangeeft zelfs drie tot vier dagen per week buiten normale werkuren werkmails te beantwoorden. De voornaamste redenen hiervoor zijn druk van klanten, het willen bijhouden van de laatste ontwikkelingen, ontoereikende werkuren voor de hoeveelheid werk en berichten die afkomstig zijn van een leidinggevende.

Grote groep Gen Z’s en millennials ervaart intimidatie en microagressie op de werkvloer

59 procent van de Gen Z’s en 44 procent van de millennials in Nederland geven aan in de afgelopen 12 maanden intimidatie en/of microagressie te hebben ervaren op de werkvloer. Van deze groep heeft een op de vijf Gen Z’s (21 procent) aanstootgevende of suggestieve berichten ontvangen, tegenover 15 procent van de millennials. Een op de tien millennials (10 procent) voelt zich op de werkvloer weleens uitgesloten van informele interactie of gesprekken.

Respondenten geven aan dat hun meldingen over misstanden op de werklvoer niet altijd goed opgepakt worden door hun werkgever. Slechts 32 procent van de Gen Z’s en een kleine meerderheid van de millennials (52 procent) is van mening dat hun werkgever de melding voldoende of goed heeft afgehandeld.

“Het baart mij zorgen dat zoveel Gen Z’s en millennials zich het afgelopen jaar geïntimideerd voelden of microagressie hebben ervaren op de werkvloer”, vervolgt Petra Tito. “Voor werkgevers is hierin een rol weggelegd om medewerkers aan te sporen om grensoverschrijdend gedrag te melden en hier ook zeer zorgvuldig mee om te gaan, door betrokken werknemers goed te begeleiden en nazorg te bieden waar nodig.”

Carrière- en levensstijlkeuzes sterk beïnvloed door klimaatzorgen

Klimaatzorgen bepalen in sterke mate de levensstijl van deze twee generaties, van keuzes in wat ze eten, waar ze kopen en wat ze dragen tot grote besluiten zoals gezinsplanning en huisverbeteringen. Ruim vier op de tien van de Gen Z’s (43 procent) in Nederland geeft aan zich in de afgelopen maand bezorgd of angstig te hebben gevoeld over klimaatverandering. Bijna vier op de tien millennials (39 procent) herkent deze bezorgdheid of angst. Een op de vijf millennials (20 procent) geeft aan bewust minder of geen kinderen te willen om de impact op het milieu te beperken.

Naast een aanpassing van de levensstijl worden ook carrièrekeuzes beïnvloed door zorgen om het milieu. Zo geeft vier op de tien van de Gen Z’s (40 procent) aan weleens een werkgerelateerde opdracht geweigerd te hebben uit ethische overwegingen, tegenover 24 procent van de millennials. Bijna een op de drie van de Gen Z’s (29 procent) en een kwart van de millennials (25 procent) heeft weleens een potentiële werkgever afgewezen om deze reden.

Invloed op sociale impact en duurzaamheid bedrijfsleven

Ruim een derde van de Gen Z’s (39 procent) en millennials (32 procent) zegt druk uit te oefenen op hun werkgever om actie te ondernemen tegen klimaatverandering. Toch geeft minder dan de helft aan zich in staat te voelen om de duurzaamheidsinspanningen van hun organisatie daadwerkelijk te beïnvloeden. Slechts een derde van de Gen Z’s (30 procent) in Nederland is van mening dat het bedrijfsleven een (enigszins) positieve impact op de samenleving heeft, tegenover nog geen kwart van de millennials (24 procent).
.
Gen Z's en millennials zien graag dat werkgevers hen helpen hun positie te versterken en training en ondersteuning bieden, zowel om hen te helpen duurzamere beslissingen te nemen in hun eigen leven, als om de vaardigheden te ontwikkelen die nodig zijn voor de overgang naar een duurzamere economie.

Did you find this useful?