Arbeidsrechtelijke wijzigingen per 1 januari 2022

News

Arbeidsrechtelijke wijzigingen per 1 januari 2022

Deloitte Employment Law

Het arbeidsrecht heeft per 1 januari 2022 weer op verschillende gebieden veranderingen ondergaan. Deloitte Legal heeft de meest relevante wijzigingen voor de arbeidsrecht/HR-praktijk hierna kort samengevat.

 • Het wettelijk minimumloon is verhoogd. Het wettelijk minimum loon dat geldt voor een werknemer vanaf 21 jaar of ouder, bij een volledig dienstverband, is verhoogd naar EUR 1.725,00 bruto per maand, EUR 398,10 bruto per week en EUR 79,62 bruto per dag.
 • De Wet evenwichtige vrouw-man verhouding in top van bedrijfsleven. Met de inwerkingtreding van deze wet wordt gestreefd naar een betere en gelijkere verhouding tussen mannen en vrouwen in het bestuur of in de raad van commissarissen van B.V.’s of N.V.’s. Een raad van commissarissen moet uit tenminste 1/3 mannelijke leden en tenminste 1/3 vrouwelijke leden bestaan en grote vennootschappen moeten passende en ambitieuze streefcijfers opstellen en jaarlijks aan de SER rapporteren.
 • NOW 5-regeling. Werkgevers hebben tot en met 31 januari 2022 de gelegenheid om een beroep te doen op de NOW 5-regeling door een aanvraag voor een voorschot in te dienen via het UWV. In de NOW 5 zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd: de loonsomvrijstelling is verhoogd naar 15%, ingeval van niet-corona gerelateerde omstandigheden kan ook een beroep worden gedaan op de NOW 5-regeling en tevens kan tijdens de NOW 5 op de Werktijdverkortingsregeling (WTV) een beroep worden gedaan.
 • Wijziging loonsomgrens kleine en middelgrote werkgevers. Vanaf 2022 is de loonsomgrens tussen kleine- en middelgrote werkgevers 25 maal het gemiddelde loon per werknemer (EUR 882.500). De Whk premie voor grote werkgevers met een premieloonsom vanaf EUR 3.530.000, in het premiejaar 2020, wordt in het jaar 2022 volledig gedifferentieerd vastgesteld. De Whk premie voor middelgrote werkgevers met een premieloonsom tussen EUR 882.500 tot EUR 3.530.000 wordt deels gedifferentieerd en deels sectoraal vastgesteld. Voor kleine werkgevers met een premieloonsom tot EUR 882.500 wordt de Whk premie volledig sectoraal vastgesteld.
 • De gedifferentieerde premie Arbeidsongeschiktheidsfonds (Aof) naar grootte werkgever. Tot 1 januari 2022 was de hoogte van de premie Aof voor alle werkgevers gelijk. Met ingang van 1 januari 2022 is de premie Aof gedifferentieerd. Voor kleine werkgevers (premieloon in 2020 van maximaal EUR 882.500) geldt een premie van 5,49%, de premie voor (middel)grote werkgevers (premieloon in 2020 van meer dan EUR 882.500) is vastgesteld op 7,05%.
 • 30% herzieningssituatie WW-premie. Vanaf 1 januari 2022 dient een werkgever de lage WW-premie te herzien indien een werknemer binnen een kalenderjaar 30% of meer uren verloond krijgt dan contractueel voor dat jaar is overeengekomen, tenzij het aantal contracturen meer dan 35 uur per week bedraagt. Vanwege de coronacrisis was deze herzieningssituatie tijdelijk niet van toepassing in 2020 en 2021.
 • Wijziging hoogte premies. De premies van de WGA en Ziektewet zijn gestegen. De gemiddelde WGA premie is met 0,06% omhoog gegaan naar 0,84%. De premie van de Ziektewet met 0,10% naar 0,68%. De premie die de werkgever dient te betalen is afhankelijk van de grootte van het bedrijf.
 • Wet op de Ondernemingsraden. Uitzendwerknemers vallen onder werkzame personen en bouwen reeds na 15 maanden medezeggenschapsrechten op in plaats van na 24 maanden. De termijn van het actief en passief kiesrecht ontstaat na 3 maanden in de onderneming werkzaam te zijn.
 • Wet arbeid en zorg. De levensloopregeling is afgeschaft. Via de levensloopregeling konden werknemers voorheen een deel van hun brutosalaris sparen voor onbetaald verlof of om eerder te stoppen met werken.
 • Wet op het algemeen verbindend verklaren van cao’s. Voor gespecialiseerde gedetacheerde werknemers gelden regels over vakantie/verlof en beloning zoals vastgelegd in een avv verklaarde cao, zodra de detachering langer duurt dan 8 dagen.
 • Verval van verruiming werkkostenregeling. Het kabinet kondigde eind januari 2021 een tijdelijke verruiming van de vrije ruimte naar 3% aan over de eerste EUR 400.000,- van de loonsom. Per 2022 is deze weer teruggebracht naar 1.7%.
 • Onbelaste thuiswerkvergoeding. Het kabinet heeft een onbelaste thuiswerkvergoeding geïntroduceerd van maximaal EUR 2,- per dag. De onbelaste thuiswerkvergoeding geldt niet op de dagen dat de werknemer al een reiskostenvergoeding ontvangt. Indien de werknemer een dagdeel thuis en een dagdeel op kantoor werkt dan kan of de onbelaste thuiswerkvergoeding of de reiskostenvergoeding worden uitbetaald.
 • Verbod op rookruimtes. Vanaf 1 januari 2022 mogen er geen rookruimtes meer zijn in de ruimten, gebouwen en inrichtingen waar werknemers hun werkzaamheden verrichten of plegen te verrichten.

Arbeidsrechtelijke wijzigingen later dan 1 januari 2022

 •  Invoering van het STAP budget. Werkenden en werkzoekenden die ouder zijn dan 18 jaar kunnen vanaf 1 maart 2022 een budget van EUR 1.000,- per jaar aanvragen voor opleiding en duurzame ontwikkeling. De overheid heeft als doel mensen de mogelijkheid te bieden om meer eigen regie te nemen bij de ontwikkeling tijdens hun loopbaan. De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) houdt een scholingsregister bij van scholingsactiviteiten die voor subsidiering in aanmerking komen.
 • NOW6. De NOW-regeling zal worden gecontinueerd tot en met 31 maart 2022. Het exacte aanvraagmoment voor NOW6 voor werkgevers zal binnenkort bekend worden gemaakt.
 • Regels voor voorkomen van zware ongelukken met gevaarlijke stoffen wijzigen in het Arbeidsomstandighedenbesluit. Met de invoering van deze regeling ontstaat een verplichting voor alle bedrijven die in meer of mindere mate gevaarlijke stoffen gebruiken, deze te melden en de Inspectie SZW is bevoegd meer handhavingsinstrumenten in te zetten. De regeling zal per 1 juli 2022 in werking treden.
 • Richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden in de EU. De Richtlijn geeft werknemers meer rechten binnen hun dienstverband. Verplichte scholing moet door de werkgever worden vergoed en nevenwerkzaamheden mogen in beginsel niet meer verboden worden. De Richtlijn zal naar verwachting uiterlijk op 1 augustus 2022 in de Nederlandse wetgeving worden geïmplementeerd.
 • De wet betaald ouderschapsverlof. Elke werknemer krijg recht op een uitkering gedurende negen weken in de periode waarin het kind de leeftijd van één jaar nog niet bereikt heeft, of gedurende één jaar na de dag van adoptie. De hoogte van de uitkering is maximaal 50% van het maximum dagloon. De wet treedt op 2 augustus 2022 in werking.
 • Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL). De TVL-regeling zal worden gecontinueerd in het eerste kwartaal van 2022. De openingsdatum voor de aanvraag van het voorschot op TVL Q1 2022 en de exacte voorwaarden voor deze aanvraag zijn nog niet bekend.
 • Terugkeerpremie Ziektewet. Werkgevers die eigenrisicodrager zijn voor de Ziektewet en terug willen keren naar het publieke bestel krijgen met ingang van 1 januari 2024 te maken met een hogere terugkeerpremie. De premie Ziektewet wordt verhoogd van de halve sectorale premie naar de gehele sectorale premie. Deze wijziging is niet van toepassing op werkgevers die uiterlijk op 1 juli 2022 terugkeren naar het publieke bestel.

Heeft u naar aanleiding van dit artikel nog vragen? Neem dan contact op met een van onze specialisten:

Did you find this useful?