De keten van arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd

Article

De keten van arbeidsovereen-komst voor bepaalde tijd

Belangrijke aandachtspunten

In dit artikel geven we inzicht in 5 punten rondom de keten van tijdelijke arbeidsovereenkomsten. De duur van de keten voordat de tijdelijke arbeidsovereenkomst automatisch wordt omgezet in onbepaalde tijd en de doorbraak van deze keten. Verder komen opvolgend werkgeverschap, de afwijkingen bij cao en het overgangsrecht aan bod.

1. Duur van de keten

Er kunnen maximaal drie elkaar opvolgende arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd worden gesloten in een maximale periode van 24 maanden. Vóór 1 juli 2015 betrof deze periode 36 maanden. Overschrijdt de duur van de keten van arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd de termijn van 24 maanden, of wordt een vierde arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd overeengekomen, dan wordt de laatste arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd automatisch omgezet in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.

2. Doorbraak van de keten

De keten van opvolgende arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd wordt doorbroken als er een periode van meer dan zes maanden zit tussen deze elkaar opvolgende overeenkomsten. Pas na die zes maanden kan er een nieuwe keten ontstaan.

3. Opvolgend werkgeverschap

De ketenregeling geldt ook bij opvolgend werkgeverschap. Er is sprake van opvolgend werkgeverschap indien verschillende werkgevers ten aanzien van de verrichte arbeid redelijkerwijze geacht moeten worden elkaars opvolger te zijn. Vóór 1 juli 2015 was minder snel sprake van opvolgend werkgeverschap. Immers, onder het oude recht werd nog de aanvullende eis gesteld dat de opvolgende werkgever, op grond van de band met de oude werkgever, geacht moest worden voldoende inzicht te hebben in de hoedanigheid en geschiktheid van de werknemer. Na 1 juli 2015 geldt deze voorwaarde niet meer.

4. De mogelijkheid om bij cao af te wijken van de ketenregeling wordt beperkt

Met ingang van 1 juli 2015 kan er bij cao niet meer onbeperkt worden afgeweken van de ketenregeling. Afwijkingen worden beperkt tot maximaal 6 overeenkomsten in een maximale periode van 48 maanden. Daarbij is zo’n afwijking alleen toegestaan als de intrinsieke aard van de bedrijfsvoering deze verhoging of verlenging vereist. Dit is een zware toets. Er zal geen sprake van zijn in geval van normale schommelingen in de bedrijfsvoering. Voorbeelden waarin de afwijking bij cao zijn toegestaan zijn projectmatig gefinancierde werkzaamheden en in sectoren zoals de media en cultuur.

Meer weten:

Wilt u meer weten over Employment Law & Pensions? Neem dan contact op met Fraukje Panis via +31882884773

Vond u dit nuttig?