Article

Grensoverschrijdende omzetting

Een grensverleggende doorbraak in Duitsland?

Op het gebied van grensoverschrijdende herstructureringen hebben zich de laatste jaren in Europa verschillende ontwikkelingen voorgedaan. De specifieke vraag naar de toelaatbaarheid van grensoverschrijdende omzetting wordt positief beantwoord in onder meer rechtspraak van het Hof van Justitie van de EG/EU. Nederland kent op dit moment nog geen regeling voor grensoverschrijdende omzetting, maar een ambtelijk voorontwerp van het wetsvoorstel in verband met de invoering van een regeling voor grensoverschrijdende omzetting van kapitaalvennootschappen is wel reeds voor consultatie aangeboden. Deze consultatie is op 18 april jl. gesloten. Dit wetsvoorstel zou wellicht ook als modelwetgeving kunnen dienen voor andere lidstaten zoals Duitsland.

Erkenning grensoverschrijdende omzetting in Duitsland

In Duitsland heeft een Oberlandesgericht (‘OLG’, vergelijkbaar met een Nederlands Gerechtshof) in Nürnberg onlangs uitspraak gedaan in een grensoverschrijdende zaak. In deze uitspraak wordt bevestigd dat een grensoverschrijdende zetelverplaatsing van een Luxemburgse S.à r.l. (een rechtspersoon naar Luxemburgs recht) naar Duitsland met omzetting in een rechtspersoon naar Duits recht is toegestaan.

Ondanks dat het OLG Nürnberg eerder nog oordeelde dat een grensoverschrijdende omzetting door verplaatsing van de zetel niet geldig was, heeft zij in deze uitspraak een nieuwe stelling ingenomen. Het OLG Nürnberg is momenteel van mening dat uit de vrijheid van vestiging (artikel 49 en artikel 54 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie) volgt dat de grensoverschrijdende zetelverplaatsing van een Luxemburgse S.à r.l. naar Duitsland met omzetting in een rechtspersoon naar Duits recht is toegestaan. Deze stelling is onder meer gebaseerd op de uitspraak van het Europese Hof van Justitie van de EG/EU in de zaak-VALE.


Consequenties voor de praktijk

Alhoewel verdere ontwikkelingen in de rechtspraak – ook van andere hogere rechtbanken – en de fiscale praktijk moeten worden afgewacht, biedt de uitspraak van het OLG Nürnberg interessante perspectieven voor herstructureringen. Met name bij concerninterne herstructureringen kan de mogelijkheid tot omzetting voordelig zijn: buitenlandse vennootschappen die de Duitse grens willen passeren, zijn niet meer verplicht de omweg te bewandelen van een grensoverschrijdende fusie met een bestaande of nieuw opgerichte Duitse vennootschap of de omzetting in een Duitse Personenhandelsgesellschaft (zoals een GmbH & Co. KG of OHG) met aansluitende Anwachsung (overgang van vermogen en verbintenissen door uittreding van de voorlaatste aandeelhouder van een Duitse Personenhandelsgesellschaft op de laatste verblijvende aandeelhouder). Dit geldt ook voor de gevallen waarin een grensoverschrijdende fusie of Anwachsung vanwege de daarmee verbonden heffing van overdrachtsbelasting (Grunderwerbsteuer) niet in aanmerking komt.

De erkenning in het Duitse recht van de grensoverschrijdende omzetting biedt perspectief voor een verhoging van de mobiliteit van buitenlandse vennootschappen richting Duitsland. Volgens de Duitse juridische leer blijft bij omzetting namelijk de identiteit van de betreffende rechtspersoon behouden; enkel de rechtsvorm van de rechtspersoon wijzigt (met behoud van de rechtspersoonlijkheid). Dit heeft tot gevolg dat vermogensrechtelijke verhoudingen van rechtswege worden gecontinueerd en een overdracht van goederen of overeenkomsten niet hoeft plaats te vinden. Ook eventuele opzeggingsrechten die betrekking hebben op de wijziging van de identiteit van de rechtspersoon (change of control-clausules) zijn niet van toepassing. Ten slotte zijn ook de aan een wijziging van de rechtspersoon verbonden (negatieve) fiscale consequenties die aanknopen bij de overdracht van (vastgoed)goederen, zoals bijvoorbeeld overdrachtsbelasting (Grunderwerbsteuer), vanuit het huidige perspectief, niet van toepassing.


Meer informatie

Voor meer informatie over grensoverschrijdende omzetting kan contact worden opgenomen met het legal team (corporate) van Deloitte NL (onder leiding van Michiel Lampe) en/of het legal team van Deloitte DE (Dutch Desk onder leiding van Felix Felleisen).

Vond u dit nuttig?