Nieuwe wet ter bescherming van gedetacheerde werknemers binnen de EU

Nieuws

Nieuwe wet ter bescherming van gedetacheerde werknemers binnen de EU

Administratieve verplichtingen voor dienstverrichters binnen de EU

De positie van gedetacheerde werknemers is al langere tijd een bewogen onderwerp. De op 18 juni 2016 in werking getreden Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de EU (hierna: ‘WagwEU’) moet de rechtspositie van gedetacheerde werknemers binnen de EU verder versterken. De WagwEU heeft belangrijke gevolgen voor dienstverrichters en dienstontvangers in de EU.

1. Inleiding

Recent deed vakbond CNV een oproep om oneerlijke concurrentie via gedetacheerde EU-werknemers een halt toe te roepen. Aanleiding van deze oproep is de behandeling van het voorstel tot herziening van de Detacheringsrichtlijn in het Europees Parlement, die op woensdag 12 oktober 2016 is begonnen.

De positie van gedetacheerde werknemers is al langere tijd een bewogen onderwerp. Ondanks dat er regelgeving is ter bescherming van gedetacheerde werknemers, bleek dat er in de praktijk toch sprake was van misbruik en schijnconstructies. Hierdoor konden kostenvoordelen worden behaald ten koste van werknemers. Dit heeft geleid tot de Europese Handhavingsrichtlijn uit 2014. Hierin zijn instrumenten opgenomen die lidstaten in staat stellen om de beschermende regels beter te kunnen handhaven.

In Nederland is de Handhavingsrichtlijn inmiddels geïmplementeerd in de Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de EU (hierna: ‘WagwEU’). Deze wet is op 18 juni 2016 gedeeltelijk in werking getreden en vervangt de Wet Arbeidsvoorwaarden Grensoverschrijdende Arbeid (WAGA). Begin oktober 2016 heeft het Ministerie van Sociale Zaken een informatiebrief verstuurd, onder andere aan uitzend- en payrollbedrijven, om deze bedrijven te wijzen op de inwerkingtreding van deze nieuwe wet. Daarnaast is op 1 oktober 2016 de Beleidsregel boeteoplegging Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie in werking getreden. Hierin zijn de boetenormbedragen opgenomen, die gelden als de verplichtingen uit de WagwEU niet worden nageleefd.

De WagwEU heeft belangrijke gevolgen voor dienstverrichters en dienstontvangers in de EU. De nieuwe wet is van toepassing op buitenlandse bedrijven die in Nederland diensten verrichten, op detacheringen binnen multinationale concerns en op uitzendarbeid via een buitenlands uitzendbureau. De WagwEU introduceert per 18 juni 2016 een informatieplicht, administratieplicht en aanwijzingsplicht. Later zal ook een meldingsplicht gelden. De Inspectie SZW ziet toe op naleving van de WagwEU. De nieuwe wet is gebaseerd op een Europese Richtlijn en dus is het goed dat als u in het buitenland diensten verricht, u zich ook in het buitenland laat informeren over de gevolgen van de aldaar geldende wetgeving.

2. Verplichtingen

2.1 Informatieplicht

De dienstverrichter dient aan de Inspectie SZW alle gegevens en inlichtingen te verstrekken die noodzakelijk zijn om de regels binnen de WagwEU te handhaven. Hierbij kan gedacht worden aan gegevens en inlichtingen om vast te stellen of daadwerkelijk sprake is van substantiële detacheringsactiviteiten.


2.2 Administratieplicht

De administratieplicht houdt in dat de dienstverrichter ervoor moet zorgen dat op de werkplek digitaal of schriftelijk stukken aanwezig zijn, waaronder: de arbeidsovereenkomst met de gedetacheerde werknemer, een bewijs waaruit blijkt welk loon aan de gedetacheerde werknemer is voldaan en stukken waaruit blijkt hoeveel uren de gedetacheerde werknemer heeft gewerkt.

Deze stukken dienen na of gedurende de detachering binnen een redelijke termijn op verzoek van de Inspectie SZW te worden overlegd door de dienstverrichter.


2.3 Contactpersoon

De dienstverrichter moet verder een contactpersoon aanwijzen en beschikbaar hebben in Nederland. Deze contactpersoon fungeert als aanspreekpunt van de dienstverrichter en kan voor meerdere gedetacheerde werknemers als contactpersoon fungeren. De dienstverrichter kan ook een of meerdere detacheerde werknemers als contactpersoon aanwijzen.
De contactpersoon moet beschikbaar zijn om vragen omtrent de transnationale dienstverrichting te beantwoorden en moet bevoegd zijn om bescheiden in het kader van de dienstverrichting te verzenden en ontvangen.


2.4 Meldingsplicht

Omdat het op dit moment onvoldoende bekend is bij Inspectiediensten welke dienstverrichters er in Nederland actief zijn, introduceert de WagwEU een meldingsplicht. Op grond van deze meldingsplicht dienen buitenlandse dienstverrichters, vóór de komst van werknemers naar Nederland, een melding te maken van de identiteit van de werknemers die naar Nederland komen inclusief de duur en locatie van de werkzaamheden. De dienstontvanger dient vervolgens te controleren of deze melding juist is gedaan.

Hoewel zelfstandige dienstverrichters buiten het toepassingsbereik van de richtlijn vallen, kunnen ook zij grensoverschrijdende werkzaamheden verrichten. Om in dit kader schijnconstructies te voorkomen, heeft het kabinet de meldingsplicht ook (in beperkte mate) van toepassing verklaard op zelfstandigen.

De meldingsplicht zal echter pas in werking treden als er een digitaal systeem gereed is waarmee de melding kan worden gedaan. Naar verwachting zal de meldingsplicht per 1 januari 2018 in werking treden.

3. Boete

Indien door de dienstverrichter niet wordt voldaan aan de informatieplicht en de administratieplicht, dan kan per 1 oktober 2016 een bestuurlijke boete worden opgelegd van tenminste EUR 12.000 per overtreding. Deze boetes kunnen onder voorwaarden gematigd of verhoogd worden. Nadat de meldingsplicht in werking is getreden, zal ook bij overtreding van die plicht een boete kunnen worden opgelegd. De boetes kunnen grensoverschrijdend geïnd worden. Dit betekent dat u ook door een toezichthouder uit een andere EU lidstaat aangesproken kan worden op betaling van een boete.

4. Contact

Indien u meer informatie wilt over de WagwEU, neemt u dan contact op met uw vaste contactpersoon van Deloitte of met de genoemde contactpersonen. Zij zijn uitstekend in staat om u hierbij te adviseren en kunnen u zo nodig ook in contact brengen met adviseurs in andere EU-lidstaten.

Meer weten?

Meer weten over De nieuwe wet ter bescherming van gedetacheerde werknemers in de EU?

Vond u dit nuttig?

Gerelateerde onderwerpen