Veranderingen binnen het Arbeidsrecht 2019

Blog

Veranderingen binnen het Arbeidsrecht 2019

Een overzicht van de belangrijkste veranderingen

Ook dit jaar verandert er weer het een en ander binnen het arbeidsrecht. Daarom informeren we u graag over de (belangrijkste) wijzigingen voor het arbeidsrecht welke gelden vanaf 1 januari 2019. We geven per deelonderwerp kort aan wat de veranderingen inhouden. Mocht u nadere informatie of uitleg nodig hebben, dan kunt u contact met ons opnemen via onderstaande contactgegevens.

Kraamverlof wordt geboorteverlof

Het Wetsvoorstel Invoering Extra Geboorteverlof (WIEG) is in werking getreden. Per 1 januari hebben werknemers recht op geboorteverlof in plaats van kraamverlof. Dit betekent dat werknemers langer verlof op kunnen nemen na de bevalling van hun partner. De duur van het geboorteverlof is namelijk eenmaal de wekelijkse arbeidsduur. Gedurende het geboorteverlof betaalt de werkgever het volledige loon door van de werknemer. Partners kunnen dat verlof meteen opnemen, maar dat mag ook in de eerste vier weken na de bevalling.

Adoptie- en pleegzorgverlof wordt verlengd

Werknemers die een adoptiekind of een pleegkind in huis nemen, hebben recht op verlof en een uitkering tijdens het verlof. Dit heeft als doel dat de ouders en het kind aan elkaar kunnen wennen. Voorwaarde voor adoptieverlof is dat de rechtbank de adoptie heeft uitgesproken. Voorwaarde voor pleegzorgverlof is dat het kind op het adres van de pleegouder staat ingeschreven. Sinds 1 januari 2019 is het verlof verlengd van 4 weken naar 6 weken.

In cao afwijken van minimaal wettelijke loon

Een tijd-voor-tijdregeling voor overwerk of meerwerk mag vanaf 1 januari 2019 alleen nog maar als daarover in de cao afspraken zijn gemaakt. Is dat niet het geval, dan geldt de Wet Minimumloon en zal over alle gewerkte uren (dus óók overuren c.q. meeruren) ten minste het minimumloon moeten worden betaald. Deze wijziging is met name van belang voor werkgevers die om en nabij het minimumloon betalen.

Stijging transitievergoeding

Het maximale bedrag dat een werknemer aan transitievergoeding kan ontvangen is gestegen van EUR 79.000 naar EUR 81.000. Een werknemer kan alleen een hogere transitievergoeding dan dit maximum ontvangen indien zijn jaarsalaris hoger is. In dat geval zal zijn maximum het loon over 12 maanden zijn. Of een werknemer de maximale transitievergoeding krijgt hangt af van het aantal dienstjaren en de hoogte van het maandsalaris.

Transitievergoeding kleine werkgevers

De overbruggingsregeling transitievergoeding is een regeling voor kleine werkgevers (minder dan 25 werknemers), die bij ontslag van werknemers de transitievergoeding niet kunnen betalen. Indien de ontslagaanvraag na 1 januari 2019 is ingediend gelden de volgende nieuwe voorwaarden. Voor procedures die voor die datum gestart zijn geldt nog de oude (zwaardere) regeling.

Nieuwe voorwaarden:

  • Er wordt uitgegaan van een gemiddeld negatief resultaat over de drie boekjaren voorafgaand aan de ontslagaanvraag tezamen;
  • De waarde van het eigen vermogen was maximaal 15% van het totale vermogen aan het einde van het boekjaar (het boekjaar voorafgaand aan ontslagaanvraag);
  • De waarde van de vlottende activa was lager dan de schulden aan het einde van het boekjaar (het boekjaar voorafgaand aan ontslagaanvraag). Het gaat hierbij om schulden met een resterende looptijd van maximaal 1 jaar.

Stijging Wettelijke minimum-, week- en dagloon

Het wettelijk minimumloon is gestegen met 1,34%. Werknemers van 22 jaar en ouder hebben recht op een brutominimumloon van EUR 1.615,80 per maand, EUR 372,90 per week en EUR 74,58 per dag. Tevens hebben werknemers per 1 juli 2019 vanaf 21 jaar in plaats van 22 jaar recht op het wettelijk minimumloon.

Stijging AOW leeftijd

De AOW leeftijd stijgt van 66 jaar naar 66 jaar en vier maanden en stijgt tot 2021 door naar 67 jaar.

De Wet Arbeidsmarkt in Balans

Het wetsvoorstel Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) is ingediend bij de Tweede kamer. Het wetsvoorstel bevat de belangrijkste wijzigingen uit het regeerakkoord met betrekking tot het arbeidsrecht en sociale zekerheidsrecht (o.a. ontslagrecht, transitievergoeding, ketenregeling, payrolling etc.). De wijzigingen zullen in 2020 in werking treden.

Jaarlijks verplichte gesprekken met OR

De Wet op de Ondernemingsraden is gewijzigd. Het is verplicht om jaarlijks over lonen en beloningsverschillen binnen een onderneming in gesprek te gaan met de OR. Dat geldt voor ondernemingen met 100 en meer werknemers. Doel van deze wijziging is dat er meer bewustzijn en transparantie over dit onderwerp wordt gestimuleerd binnen ondernemingen.

Personeelsvertegenwoordiging krijgt rechten toegekend

In navolging op voorgaand, wijzigen tevens de rechten van de personeelsvertegenwoordiging (PVT) in de WOR waardoor de PVT mee kan praten over pensioenen. De werkgever is verplicht de PVT te informeren over elke voorgenomen vaststelling, wijziging of intrekking van de uitvoeringsovereenkomst of uitvoeringsreglement. Daarnaast krijgt PVT het initiatiefrecht het onderwerp pensioen voor een vergadering te agenderen voor overleg met de werkgever. De werkgever mag dit niet weigeren. De werkgever mag de informatie over pensioenen mondeling aan de PVT verstrekken. Echter als hij over een schriftelijke versie beschikt dan moet hij deze delen met de PVT.

Wet zorg en affectieschade

De partner, kinderen of ouders van een werknemer die overlijdt of ernstig letsel oploopt door een arbeidsongeval komen in aanmerking voor een eenmalige uitkering van affectieschade. Het is een regeling met vaste bedragen tussen de 12.500 en 20.000 EUR, te betalen door de partij die aansprakelijk is voor het ongeval.

Geen bewaarplicht van zwangerschapsverklaring voor werkgevers

De bewaarplicht voor de zwangerschapsverklaring verschuift van de werkgever naar de werknemer. De verschuiving houdt in dat niet de werkgever maar de werknemer die in aanmerking wil komen voor zwangerschaps- en bevallingsuitkering zelf de zwangerschapsverklaring van de arts of verloskundige bewaart en op verzoek moet kunnen tonen aan het UWV.

Voor zover een kort overzicht, wij volgen de ontwikkelingen uiteraard op de voet en zullen u hierover informeren indien nodig!

Meer weten?

Wilt u meer weten over de veranderingen in het arbeidsrecht? Neem dan contact op met Fraukje Panis via +31 (0)88 2884773 of Clim Giesen via +31 (0)88 2884360.

Did you find this useful?

Related topics