Aanpassing regels WTZi voor verkoop zorgvastgoed

Article

Aanpassing regels WTZi voor verkoop zorgvastgoed

Wat verandert er in toezicht College Sanering Zorginstellingen?

Er is weer een wijziging in de zorgregulering, waarvan wij u graag op de hoogte stellen. Dit betreft de regels omtrent verkoop van zorgvastgoed, en is recent vastgelegd in de Beleidsregel vervreemding onroerende zaken van het College Sanering. Het behelst de verkoop van vastgoed aan een maatschappelijke partij, waarbij onder voorwaarden kan worden afgezien van een open en transparant proces, waardoor vastgoed niet op de commerciële markt behoeft te worden aangeboden en het zorgvastgoed beter kan worden behouden voor de zorg. Voorts gaan wij kort in op toekomstige wetgeving in deze, de Wet integere bedrijfsvoering.

Zeer recent is de Beleidsregel vervreemding onroerende zaken aangepast. Deze aanpassing heeft tot doel dat zorgvastgoed beter kan worden behouden voor de zorg.

Aanpassing werkwijze bij verkoop aan maatschappelijke partij
De werkwijze van het College Sanering Zorginstellingen (hierna CSZ), zoals vastgelegd in de Beleidsregel vervreemding onroerende zaken, is erop gericht een marktconforme opbrengst te verkrijgen via een open en transparant proces, denk aan tenderprocedure, makelaar, inschrijving bij notaris of ten minste drie biedingen. Hierdoor komt het vastgoed op de commerciële markt en wordt minder bereikbaar voor de maatschappelijke markt, zoals andere zorginstellingen. Bij verschillende uitkomsten in taxaties wordt als uitgangspunt voor de prijsbepaling van het te vervreemden vastgoed de hoogste taxatiewaarde gevolgd.

De wijziging van de Beleidsregel vervreemding onroerende zaken maakt het mogelijk dat van deze werkwijze kan worden afgeweken als sprake is van verkoop van vastgoed aan een maatschappelijke partij. Er blijft wel goedkeuring nodig van het CSZ. Bij de goedkeuring kunnen er ook voorwaarden worden gesteld.

Zo weegt het CSZ bij haar goedkeuring en beoordeling van de taxatiewaarde/ prijsbepaling ook andere zaken mee, zoals niet op geld waardeerbare maatschappelijke opbrengsten op het gebied van wonen en zorg en overige voordelen voor de instelling als gevolg van de vervreemding, indien deze gemotiveerd worden aangetoond door de zorginstelling. Er kunnen door het CSZ wel eisen worden gesteld aan het aanleveren van ondersteunende documenten.

Ook kunnen door het CSZ ook inhoudelijke eisen worden gesteld aan deze één-op-één vastgoedtransacties aan een maatschappelijke partij voor een lagere waarde dan de hoogste taxatiewaarde. Het doel is dan te borgen dat de vastgoedopbrengsten wel geheel of gedeeltelijk behouden blijven voor de zorg. Er moet hier bijvoorbeeld worden gedacht aan de verplichting tot het laten opnemen van een anti-speculatiebeding in de koopovereenkomst.

Toekomstige rol College Sanering Zorginstellingen?
In oktober 2022 verscheen ter internetconsultatie een eerste proeve van de Wet integere bedrijfsvoering (WIBZ). Dit betreft vooral een wijziging van de Wet Marktordering gezondheidszorg (WMG) en het vervallen van de Wet Toelating Zorginstellingen (WTZi). Opvallend in dit wetsvoorstel is dat de rol van het CSZ als zelfstandig bestuursorgaan lijkt te gaan verdwijnen. De goedkeuring bij vervreemding vastgoed, zoals nu vastgelegd in artikel 18 WTZi, is beoogd te gaan verdwijnen. Beoogd wordt het toezicht te moderniseren, waarbij de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) een taak gaat krijgen.

In de WIBZ wordt een algemene norm geïntroduceerd voor marktconformiteit van transacties die van betekenis zijn (waaronder vervreemding vastgoed). Deze transactie zullen te allen tijde “at arms length” moeten zijn. Het begrip winstuitkering is in de WIBZ zodanig gedefinieerd dat hiervan niet alleen sprake is als er dividend wordt uitgekeerd. Ook onredelijk hoge vergoedingen voor geleverde goederen of diensten of voor verstrekte leningen kunnen als winstuitkering worden gezien. De NZa gaat toezichthouden en handhavend optreden ten aanzien van deze toekomstige wet- en regelgeving rond winstuitkering, tegenstrijdige belangen en marktconforme voorwaarden bij van betekenis zijnde transacties.

Wilt u meer weten over wet- en regelgeving in de zorg, governance of winstuitkering in de zorg ? Neem dan contact op met Willeke Franken via +31 (0)88 2881230

Did you find this useful?