Beschikking gedifferentieerde premie Werkhervattingskas 2016

Article

Beschikking gedifferentieerde premie Werkhervattingskas 2016

Beoordeel uw beschikking op juistheid!

De Belastingdienst is eind november 2015 gestart met het versturen van de beschikking ‘gedifferentieerd premiepercentage Werkhervattingskas’ 2016. Beoordeel de beschikking, omdat deze niet altijd juist is vastgesteld waardoor uw organisatie mogelijk onterecht teveel premie betaalt.

11 december 2015

Premiebeschikking

De gedifferentieerde premie Werkhervattingskas wordt berekend volgens de systematiek van premiedifferentiatie. Dit betekent dat de premie gebaseerd is op de WGA- en ZW-uitkeringen van werknemers die op de eerste dag van ziekte een dienstverband hadden bij uw organisatie. Een volledige premiedifferentiatie geldt alleen voor grote werkgevers met een loonsom hoger dan € 3.190.000. Kleine werkgevers betalen een volledig sectorafhankelijke premie en middelgrote werkgevers met een premieloonsom vanaf € 319.000 betalen een combinatie van een sectorale en gedifferentieerde premie.

 

Beoordelen beschikking

Wij adviseren u om de premiebeschikking op juistheid te controleren. Met name als sprake is van uitkeringslasten die worden toegerekend, of als sprake is (geweest) van fusies of overnames, blijkt in de praktijk dat de premie niet altijd juist is berekend. Bij een wijziging van de verzekering (bijvoorbeeld van eigenrisicodragerschap naar UWV) bestaat ook een verhoogde kans dat de beschikking niet juist is vastgesteld. Maar ook als deze situaties niet van toepassing zijn, is het zinvol om de beschikking te controleren.

Tot 6 weken na de dagtekening van de beschikking bestaat de mogelijkheid om bezwaar aan te tekenen. Wij adviseren u daarom om direct na ontvangst de beschikking te (laten) controleren. Voor de controle van de premiebeschikking is kennis van de sociale zekerheidswetten nodig. Indien gewenst kan Deloitte u ondersteunen bij het uitvoeren van de controle.

 

Een andere mogelijkheid: eigenrisicodragerschap

In 2016 is er de mogelijkheid om te kiezen voor het eigenrisicodragerschap voor de WGA-vast en ZW-flex. Voor de WGA-flex kunt u met ingang van 1 januari 2017 eigenrisicodrager worden. Kiest u voor het eigenrisicodragerschap WGA vanaf 2017 dan is dat voor zowel de WGA-vast als de WGA-flex, aangezien beide regelingen vanaf 2017 worden samengevoegd.

U betaalt in het geval u bij het UWV verzekerd bent (substantieel) meer premie dan de omvang van de veroorzaakte uitkeringsschade. Onderstaand rekenvoorbeeld voor een werkgever met een loonsom van € 50 mln. laat dit zien. 

Uitkeringen

Premie WGA-vast

Premie ZW-flex

€ 0

€ 60.000

€ 45.000

€ 25.000

€ 95.000

€ 80.000

€ 50.000

€ 125.000

€ 110.000


Naast uitkeringslasten krijgt u bij eigenrisicodragerschap te maken met kosten van de uitvoering. Denk bijvoorbeeld aan de inzet van een Arbodienst, aan onderhoudskosten die nodig zijn om in de toekomst het eigenrisicodragerschap goed uit te kunnen voeren en aan eenmalige implementatiekosten voor het aanpassen van interne werkprocessen. Vanwege de grote verschillen per organisatie zijn deze kosten niet meegenomen in het rekenvoorbeeld.

 

2016 is het meetmoment voor eigenrisidragerschap

Met de vaststelling van de gedifferentieerde premies voor 2016 ontstaat een meetmoment om de kosten van het eigenrisicodragerschap te vergelijken met de premies van het UWV. Belangrijke afwegingen zijn hierbij de samenvoeging van de WGA-vast en WGA-flex premies en de aangekondigde wijzigingen in premiestelling vanaf 2017.

 

Meer weten?

Wilt u meer weten over de over dit onderwerp? Neem dan contact op met Sonja Matzedda via +31(0)88 288 1145, David Savenije via +31 (0)88 288 8636 of Jolanda Jansen via +31(0)88 288 4284.

Vond u dit nuttig?