Bestrijding ontwijkingsconstructies WNT

Article

Bestrijding ontwijkingsconstructies WNT

Reikwijdte WNT mogelijk verruimd

Dit artikel biedt informatie over de brief die de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de minister van Medische Zorg en Sport aan de Tweede Kamer heeft gestuurd met een toelichting op mogelijk te nemen maatregelen tot uitbreiding van de reikwijdte van de WNT.

Onlangs hebben de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de minister voor Medische Zorg en Sport een brief aan de Tweede Kamer gestuurd met een tweetal voornemens tot uitbreiding van de WNT. De aanleiding hiervoor was eerdere berichtgeving in het Financieel Dagblad over de ontduiking van de WNT door onderaanneming.

In het eerste voorstel voor de Evaluatiewet WNT waren al maatregelen voorgesteld die een verdere uitbreiding van de reikwijdte van de WNT beoogden. De Raad van State had daarbij kanttekeningen geplaatst, zodat deze in het kader van de voortgang eerder geschrapt zijn. Het kabinet heeft deze maatregelen opnieuw heroverwogen.

Onderstaand treft u een toelichting op de twee voorgestelde maatregelen aan.


1. De koppeling tussen de WNT en de Wet toelating zorginstellingen (WTZi) loslaten, waardoor ook onderaannemers onder reikwijdte WNT komen

Momenteel vallen uitsluitend zorginstellingen onder het bereik van de WNT wanneer zij een WTZi-toelating hebben. Wanneer een WTZi-zorginstelling zorg uitbesteedt aan een onderaannemer zonder WTZi-toelating, is de WNT op deze onderaannemer niet van toepassing. Dit vindt het kabinet een ongewenste situatie en leidt er volgens de ministers toe dat in het zorgdomein de WNT kan worden ontweken.

Het kabinet is voornemens om de koppeling tussen de WNT en de WTZi los te laten. Het voornemen is om dit vereiste te veranderen in het vereiste of er zorg wordt geleverd in de zin van de Zorgverzekeringswet of de Wet langdurige zorg.

De Raad van State waarschuwde eerder dat de rekwijdte van de WNT daarmee wordt uitgebreid tot organisaties die niet behoren tot de (semi)publieke sector. De eerder geuite bezwaren van de Raad van State en de proportionaliteit zullen worden meegenomen en nader onderzocht worden in het wetgevingstraject.


2. Aanpassing begrip gelieerde rechtspersoon

De WNT kent het begrip gelieerde rechtspersonen. Hiermee wordt bewerkstelligd dat ingeval een topfunctionaris die vanuit de WNT-instelling werkzaamheden gaat verrichten bij een dochtervennootschap, die niet kwalificeert als WNT-instelling, voor zijn totale bezoldiging bij beide entiteiten wordt gemaximeerd door de WNT.

Het spiegelbeeld van deze situatie is dat een topfunctionaris vanuit de dochtermaatschappij die een WNT-instelling is, ook werkzaamheden bij de moedermaatschappij, welke geen WNT-instelling is, gaat verrichten. In deze situatie is uitsluitend de bezoldiging bij de dochterentiteit gemaximeerd door de WNT, omdat de cumulatie niet naar boven werkt. Dit resulteert in het door de wetgever niet-beoogde effect van ontwijking van het bezoldigingsmaximum.

Het voornemen van het kabinet is nu om gelieerdheid ‘naar boven’ ook onder het begrip gelieerde rechtspersonen te brengen, hoewel de Raad van State eerder bevreesd was voor de uitbreiding van de reikwijdte van de WNT naar organisaties die niet tot de (semi)publieke sector behoren. Ook dit aspect zal bij het opstellen van het wetsvoorstel nader worden onderzocht en zo nodig resulterend in maatregelen om dit risico te minimaliseren.


3. Algemene anti-misbruikbepaling

Het kabinet ziet geen aanleiding om de algemene misbruik bepaling die ook eerder voorkwam in het ontwerp van de Evaluatiewet alsnog in te gaan voeren.

Op korte termijn zal het wetgevingstraject starten om het bovenstaande te wijzigingen. Het streven is om het wetsvoorstel voor het einde van het jaar aanhangig te maken in de Tweede Kamer.

Meer weten over Wet normering Topinkomens?

Wilt u meer weten over de WNT of de Evaluatiewet? Neem dan contact op met Ben Janssen via 31 (0)88 288 6665 of Willeke Franken via +31 (0)88 2881230

Vond u dit nuttig?