De medisch specialist en de WNT

Article

De medisch specialist en de WNT

Welke werkzaamheden van medisch specialist vallen onder WNT en/of onder de publicatieplicht?

In de praktijk bestaat er onduidelijkheid over de vraag wat in dit kader met “werkzaamheden die als medisch specialist worden uitgevoerd” wordt bedoeld. Betreft dit alleen medische werkzaamheden of ook onderzoeks- en managementtaken? Inmiddels is dit door het Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport verduidelijkt. In dit nieuwsbericht zullen wij dit nader toelichten.

Na de invoering van de Evaluatiewet WNT is de publicatieplicht van de bezoldiging van medisch specialisten (niet-topfunctionaris) definitief komen te vervallen. De (publicatieplicht van de) WNT is niet van toepassing op medisch specialisten, tenzij deze een rol als topfunctionaris vervullen bij een -instelling die onder WNT valt.

In de praktijk blijkt dat er ook medisch specialisten zijn die zich niet alleen met medische zaken bezighouden, maar ook managementtaken op zich nemen (hoofd van een afdeling of medisch manager) dan wel deels als onderzoeker werkzaam zijn. Medisch specialisten zijn voor het deel van de werkzaamheden als medisch specialist, zoals bedoeld in art. 1.5a WNT, uitgezonderd voor de WNT. Dit betekent dat voor hen niet hoeft te worden voldaan aan de verplichtingen van de WNT, waaronder de verplichting om de bezoldiging openbaar te maken.
Onder medisch specialist wordt in de WNT verstaan: werkzaamheden als arts, tandarts of apotheker als bedoeld in artikel 3 van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (BIG) en de werkzaamheden in een specialisme van die beroepen alsmede de werkzaamheden als klinisch chemicus of als klinisch fysicus in de zin van de wet BIG.

In de praktijk bestond onduidelijkheid over de toepassing van de WNT op medisch specialisten, bij het uitoefenen van andere dan louter medische werkzaamheden binnen het ziekenhuis. Het Ministerie van VWS heeft dit verduidelijkt. De volgende drie situaties zijn te onderscheiden:

Geen publicatieplicht
Voor de medisch specialist met één arbeidsovereenkomst of aanstelling geldt dat zij het gehele takenpakket als medisch specialist uitvoeren en voor dat gehele pakket is dan geen publicatieplicht aan de orde. Het is gebruikelijk dat er binnen de arbeidsovereenkomst of aanstelling als medisch specialist ook allerlei aanverwante taken worden vervuld, bijvoorbeeld opleidings-, onderzoeks- en/of managementtaken. Voor het totaal is dan geen plicht tot publicatie aanwezig.

Wel publicatieplicht maar geen bezoldigingsmaximum WNT
Heeft de medisch specialist naast zijn arbeidsovereenkomst of aanstelling als medisch specialist een aparte arbeidsovereenkomst of aanstelling voor een andere functie als niet-topfunctionaris, dan valt de bezoldiging, die hij/zij uit hoofde van die andere functie (als niet-topfunctionaris) ontvangt, wel onder de WNT-publicatieplicht. Dit geldt voor niet-topfunctionarissen uiteraard alleen, indien sprake is van overschrijding van het algemeen bezoldigingsmaximum van de WNT (€187.000 in 2018).

Publicatieplicht en bezoldigingsmaximum WNT
Heeft de medisch specialist naast zijn arbeidsovereenkomst of aanstelling als medisch specialist, een aparte arbeidsovereenkomst of aanstelling voor een functie als topfunctionaris bij de instelling, die onder de WNT valt, dan is ten aanzien van de bezoldiging die hij/zij uit hoofde van de functie als topfunctionaris ontvangt, zowel het bezoldigingsmaximum als de WNT-publicatieplicht van toepassing.

Een topfunctionaris in de zin van de WNT is kortgezegd iemand, die volgens de statuten en/of het organogram, deel uitmaakt van het hoogste uitvoerende of toezichthoudende orgaan, de hoogste ondergeschikte of de groep van hoogste ondergeschikten dan wel (mede) belast is met de (dagelijkse) leiding van de gehele rechtspersoon of instelling.
Maar ook degene die weliswaar niet volgens de formele organisatiestructuur, maar wel blijkens zijn feitelijke werkzaamheden leiding geeft aan de gehele rechtspersoon of instelling, is voor de toepassing van de WNT topfunctionaris.

Betekenis voor de praktijk

Om te kunnen vaststellen dat sprake is van een medisch-specialist waarop de WNT niet van toepassing is, kan dit worden aangetoond middels de inschrijving van de betreffende medisch specialist in het bigregister.
Het bigregister is voor een ieder te raadplegen via de onderstaande link:
https://www.bigregister.nl/zoek-zorgverlener

Indien sprake is van twee arbeidsovereenkomsten of aanstellingen, dan is het aan te bevelen dat in beide contracten een duidelijke scheiding is tussen de medisch specialistische werkzaamheden en andere taken als niet-medisch-specialist. Als sprake is van één arbeidsovereenkomst of aanstelling waarbinnen ook andere taken in de rol van medisch-specialist worden gedaan, dan is geen publicatie vereist.

Conclusie

Medisch-specialisten vallen in beginsel niet onder de WNT. Een uitzondering is wanneer de medisch-specialist een rol als topfunctionaris vervult of wanneer een medisch-specialist ook andere taken vervult als niet-topfunctionaris en hiervoor een aparte arbeidsovereenkomst of aanstelling heeft.

Meer weten over Wet normering Topinkomens, medisch specialist?

Wilt u meer weten over de WNT? Neem dan contact op met Ben Janssen via 31 (0)88 2886665 of Willeke Franken via +31 (0)88 2881230

Vond u dit nuttig?