De nieuwe WOZ beschikkingen komen er weer aan

Article

De nieuwe WOZ beschikkingen komen er weer aan

Financiële belang van WOZ-beschikking wordt steeds groter

Wij adviseren u als zorginstelling in control te zijn op uw WOZ-dossier. De WOZ-beschikkingen en aanslagen lokale heffingen worden op dit moment weer door de gemeenten verstuurd. Er is een grote kans dat u aanzienlijk te veel betaalt voor diverse aan de WOZ gerelateerde heffingen.

15 februari 2017

Taxatiewijzers VNG en toepassing technische correctie

Voor elk WOZ-object wordt ieder jaar een WOZ-waarde bepaald. De WOZ-waarde van uw vastgoed is gebaseerd op normbedragen en percentages volgend uit de Taxatiewijzers van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG). Deze normen zien op herbouwwaarden, procesinstallaties, levensduren en restwaarden. De Taxatiewijzer vormen over het algemeen een richtlijn. Een aantal van de uitgangspunten van deze Taxatiewijzers is echter niet of nauwelijks cijfermatig onderbouwd en komt niet overeen met de werkelijke situatie in uw zorginstelling. De gemeenten maken daarmee de WOZ-waarden nog niet aannemelijk. Dit is meermaals bevestigd in jurisprudentie.

De werktuigenuitzondering voor een ziekenhuis wordt bijvoorbeeld door de VNG forfaitair op 40% bepaald. Bij nieuwbouw is controle van dit percentage van groot belang. Uit onze ervaring blijkt dat het percentage voor uitgezonderde werktuigen in werkelijkheid veelal boven de 50% ligt.

Functionele correcties

U heeft te maken met allerlei economische en maatschappelijke ontwikkelingen in de branche, zoals bijvoorbeeld de afname van het aantal bedden en/of de vierkante meters aan vloeroppervlak, de verkorting van de ligduur van patiënten, de verschuiving naar poliklinische zorg en de invloed van e-health op het vastgoed. Deze factoren worden in de WOZ-waardering consequent onderschat. De ontwikkeling is de afgelopen jaren zo snel gegaan dat zelfs recent opgeleverde zorggebouwen al snel functionele knelpunten kennen.

Een realistische functionele correctie ligt veelal tussen de 20% en 40%. Ook voor nieuwe ziekenhuizen is een (weliswaar lagere) functionele correctie realistisch. Hierbij speelt functiewijziging, routing en (verborgen) leegstand ook een rol.

Vrijstellingen

Naast de werktuigenuitzondering zijn er nog meer vrijstellingen in de WOZ die niet of niet voldoende door de gemeenten zelf worden toegepast.

Objectafbakening

Veel zorgvastgoed is bijna continu aan veranderingen onderhevig. Bestaande ruimten krijgen een andere bestemming, u staat voor keuzes over afstoten, transformatie of realisatie van uw vastgoed en de zorgbehoefte van uw huurders wijzigt. Deze wijzigingen kunnen leiden tot aanpassingen in de WOZ-objectafbakening. Dit betekent dan tevens een verschuiving in belastingen en heffingen, zoals de verhuurderheffing, energiebelasting, onroerendezaakbelastingen, rioolheffingen en afvalstoffenheffing. Deloitte heeft een tool ontwikkeld die voor u doorrekent wat een aanpassing van de WOZ-objectafbakening voor uw organisatie financieel betekent.

Betaalt u teveel?

Om te beoordelen of u teveel betaalt, dient u allereerst over de taxatiegegevens van uw WOZ-beschikking(en) te beschikkingen. Op de achterzijde van de beschikking of in de begeleidende brief kunt u lezen hoe u deze kunt opvragen.

Bezwaartermijn

Houdt er rekening mee dat een eventueel bezwaarschrift tegen de WOZ-waarde en aanslagen lokale heffingen binnen 6 weken na dagtekening van de beschikking dient te worden ingediend. Desgewenst zenden we u een pro forma bezwaarschrift om tijdig uw rechten te borgen.

Hebt u vragen? Neem dan contact op met uw Deloitte adviseur of onze WOZ & speciale heffingen specialist.
Ook kunt u vrijblijvend de taxatiekaart van uw WOZ-waarden aan ons mailen. Wij kunnen deze dan gratis beoordelen en u over onze bevindingen vrijblijvend informeren.

Meer weten over WOZ-waardering van zorgvastgoed?

Wilt u meer weten over de WOZ-waardering van zorgvastgoed? Neem dan contact op met Olga Menger via o.menger@deloitte.nl of via +31 (0)88 288 2807 of met Liesbeth Gramsbergen via lgramsbergen@deloitte.nl of via 06 83 555 212.

Vond u dit nuttig?

Gerelateerde onderwerpen