Article

De nieuwe WOZ-beschikkingen komen er weer aan

Substantieel besparen op lokale heffingen door jaarlijkse controle

Deze weken vallen de WOZ-beschikkingen en aanslagen gemeentelijke belastingen weer op de mat. Het kritisch beoordelen van alle aspecten van deze beschikkingen en aanslagen kan tot grote financiële besparingen leiden. Een goede controle loont!

WOZ-waarde

Jaarlijks wordt de WOZ-waarde beschikt en ook u zult binnenkort de WOZ-beschikkingen en aanslagen gemeentelijke belastingen van de gemeente ontvangen. Een jaarlijkse controle van de WOZ-waarde en de objectafbakening kan van groot financieel belang zijn. Onder meer de volgende aspecten zijn van grote invloed:

• Renovatie
• Nieuwbouw
• Verkoop/verhuur
• Leegstand (verborgen)
• Sloop
• Juridische herstructurering
• Wijziging in gebruik
• Asbest / bodemverontreiniging
• Disfunctionaliteit

Dit geldt overigens niet alleen voor eigendomspanden maar ook voor huurpanden.

Vastgoedontwerpen van de tekentafel blijken vaak niet aan te sluiten bij de behoefte in de praktijk. Dit is zelfs met relatief nieuw opgeleverd vastgoed al aan de orde. De vele actuele ontwikkelingen in de zorg maken deze disfunctionaliteit alleen maar prominenter. Hierbij kan worden gedacht aan onder andere de herallocatie van zorg als gevolg van interne en/of regionale reorganisaties, technologische ontwikkelingen, niet halen van normen, samenwerkingen, concentratie, spreiding en substitutie van zorg. Veel van deze disfunctionaliteiten komen tot uitdrukking in de zogenaamde functionele correctie. Daarnaast is het voor zorginstellingen ook nog van belang om kritisch te controleren of de werktuigenuitzondering en woondelenvrijstelling juist wordt toegepast.

In de praktijk leidt een goede analyse en onderbouwing van deze disfunctionaliteit en een kritische beoordeling van de werktuigenuitzondering tot substantiële besparingen. Afhankelijk van de waarde van het vastgoed en mate van disfunctionaliteit kan de besparing in een jaar al in de honderdduizenden euro’s lopen en over meerdere jaren kan dit een veelvoud betreffen (de besparing werkt maximaal 5 jaar terug en in beginsel onbeperkt naar de toekomst).
Uiteraard is het ongewenst dat disfunctionaliteit van vastgoed in stand blijft en is dan actie nodig om het vastgoed anders aan te wenden, af te stoten of te gaan verhuren.  

COVID-19

Tot op heden is het nog onbekend welke invloed COVID-19 zal spelen op de WOZ-waarderingen vanaf belastingjaar 2021. Graag beoordelen wij in overleg met u welke invloed COVID-19 op de WOZ-waarde van het vastgoed heeft. 

De woondelenvrijstelling voor zorgcomplexen

Veel zorgcomplexen kunnen voor de onroerende zaakbelasting (OZB) in hoofdzaak als woning worden aangemerkt, dan wordt voor de OZB voor eigenaren het tarief woningen gehanteerd en blijft een aanslag OZB voor gebruik geheel achterwege. Onder “in hoofdzaak” moet op grond van fiscale jurisprudentie 70% worden verstaan. De OZB voor woningen is in de meeste gemeenten ongeveer 4 keer lager dan die voor niet-woningen.
In de afgelopen jaren hebben wij voor diverse zorginstellingen de woondelenvrijstelling beoordeeld. Bij de helft van onze beoordeling bleek de woondelenvrijstelling niet correct te zijn toegepast. Dit leidt al snel tot financiële besparingen van ca. € 50.000 per jaar per complex. Naar het verleden en toekomst toe lopen deze besparingen dan al snel op tot een veelvoud hiervan.
Wij kunnen voor u een quick scan verzorgen op basis waarvan wij u een inschatting geven over WOZ-waarde, kansen en risico’s.

WOZ-objectafbakening

Daarnaast is de WOZ-objectafbakening van groot belang. Afhankelijk van de afbakening van een WOZ-object zijn er kansen en risico’s te inventariseren voor de energiebelasting en andere milieubelastingen.

Zuiveringsheffing zorg- en verpleegcomplexen

Het komt bij zorgorganisaties regelmatig voor dat de aanslag zuiveringsheffing onterecht tot een te hoog bedrag wordt vastgesteld. De hoogte van de aanslag zuiveringsheffing wordt bij zorginstellingen gekoppeld aan de geschatte mate van vervuiling van het water. Hiertoe worden zorginstellingen door de Nederlandse waterschappen ingedeeld in een waterklasse. Hoe hoger de waterklasse, hoe hoger de vervuilingseenheden en hoe hoger de aanslag zuiveringsheffing.
In de praktijk blijkt dat zorginstellingen voor de zuiveringsheffing soms onterecht in waterklasse 8 ‘Bejaardencentra of Overig’ worden ingedeeld in plaats van in waterklasse 7 ‘Verpleegtehuizen’. Een onjuiste waterklasseindeling kan – mede afhankelijk van de waterafname van een zorginstelling – tot een aanzienlijk hogere belastingaanslag zuiveringsheffing leiden.
Aan de hand van de meest recent ontvangen aanslag zuiveringsheffing van uw zorginstelling kunnen wij bepalen of uw zorginstelling in de juiste waterklasse staat ingedeeld en voorts beoordelen of u niet jaarlijks te veel zuiveringsheffing betaalt.

Deadline bezwaar WOZ-beschikkingen / aanslagen gemeentelijke belastingen

Deadline bezwaar WOZ-beschikkingen / aanslagen gemeentelijke belastingen
De termijn voor het indienen van bezwaar tegen de beschikte WOZ-waarde en aanslagen gemeentelijke belastingen verstrijkt op 6 weken na de dagtekening van de beschikking en is dus in veel gevallen al nabij.

Om langer de tijd te hebben om na te gaan of bezwaar maken zin heeft, kunnen wij binnen een dag vrijblijvend pro forma bezwaar voor u verzorgen zodat u tijdig uw rechten veilig stelt.

Did you find this useful?