Diverse nieuwe en verlengde fiscale Corona-tegemoetkomingen voor de zorgsector

Article

Diverse nieuwe en verlengde fiscale Corona-tegemoetkomingen voor de zorgsector

Recent zijn in meerdere besluiten en brieven fiscale maatregelen en goedkeuringen opgenomen, met als gemeenschappelijk kenmerk dat ze bedoeld zijn om de effecten van de coronacrisis zoveel te verzachten. In deze alert wordt ingegaan op die maatregelen en goedkeuringen die voor de zorgsector relevant zijn.

Met betrekking tot de vennootschapsbelasting, de btw en de loonbelasting zijn diverse maatregelen en goedkeuring bekend gemaakt.

Vennootschapsbelasting

Zorglichamen, die in 2019 de Vpb-zorgvrijstelling konden toepassen lopen niet het gevaar dat ze deze in 2020 kwijtraken als gevolg van ontvangen continuïteitsbijdragen. Voorwaarde is dat zich in het boekjaar 2020 geen wijziging in de feiten en omstandigheden heeft voorgedaan, die tot gevolg heeft dat de zorgvrijstelling niet meer van toepassing is.

De termijn waarbinnen zorglichamen ervoor moeten zorgen dat ze aan de winstbestemmingseis voldoen, is met een jaar verlengd tot 31 december 2021.

Een aantal zorginstellingen heeft de afgelopen tijd geholpen met het testen op Covid-19. Wij zijn van mening dat de inkomsten uit deze diagnostiekdienstverlening ook onder de zorgvrijstelling valt.

BIK (Baangerelateerde Investeringskorting)

Teneinde het doen van investeringen te stimuleren, is de BIK in het leven geroepen, met een beschikbaar budget van € 4 miljard voor de jaren 2021 en 2022. Voorwaarde voor de BIK-regeling is dat de aanvrager belastingplichtig is voor de vennootschaps- of inkomstenbelasting. Voor de brede zorgsector is deze regeling derhalve niet toepasbaar, maar zorginstellingen kennen steeds vaker belastingplichtige onderdelen, waarvoor de regeling dus wel openstaat.

De BIK wordt genoten in de vorm van een korting op de af te dragen loonbelasting. Bedrijven kunnen 3,9% van hun investeringen tot € 5 miljoen per kalenderjaar en 1,8% van hun investeringen voor het meerdere in mindering brengen op hun afdracht loonheffing. Voor alle aanvragen geldt daarnaast een ondergrens van € 1.500 per bedrijfsmiddel en € 20.000 per aanvraag.

De BIK betreft een tijdelijke regeling die gecombineerd mag worden met reeds bestaande stimuleringsregelingen (aftrekposten), waaronder de Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA), de Energie-investeringsaftrek (EIA), de Milieu-investeringsaftrek (MIA) en de willekeurige afschrijving van milieu-investeringen (VAMIL).
 

BTW

Voor wat betreft de heffing van btw is een aantal nieuwe goedkeuringen te noemen. De levering en het gebruik van Covid-19 vaccins en testkits valt (vooralsnog) tot en met 31 maart onder het 0%-tarief van de btw, tenzij de medische dienstverleningsvrijstelling van toepassing is. Toepassing van het nultarief laat de aftrek van toerekenbare voorbelasting op (inkoop)kosten onverlet.

Een paar bestaande goedkeuringen zijn qua looptijd verlengd tot en met (vooralsnog) 31 maart. Dit geldt voor de terbeschikkingstelling van zorgpersoneel en de levering van mondkapjes.
 

Loonheffingen

Ook op het gebied van de loonheffingen is een aantal steunmaatregelen verlengd qua looptijd. De goedkeuring inzake vaste reiskostenvergoeding is verlengd tot en met 31 maart. Voor 2021 is de vrije WKR-ruimte verhoogd tot 3% over de eerste € 400.000 fiscale loonsom (daarboven blijft het percentage 1,18%).

Indien als gevolg van de coronacrisis bepaalde administratieve verplichtingen niet tijdig of volledig kunnen worden nagekomen, zoals het maken van een kopie van het identiteitsbewijs bij indiensttreding, dan zijn daaraan tot en met 30 juni 2021 geen consequenties aan verbonden. Wel moeten deze administratieve verplichtingen alsnog worden nagekomen zodra dit weer kan.

Meer details

Voor meer details over de genoemde maatregelen en goedkeuringen verwijzen we graag naar de volgende links:

Het geactualiseerde Besluit noodmaatregelen coronacrisis

Een korte uitleg van de BIK-regeling

Het gewijzigde zorgbesluit

De Kamerbrief van 21 januari

Nieuwsalert inzake loonbelasting

Tot slot

Uiteraard zullen wij u van de ontwikkelingen op de hoogte houden. Mocht u naar aanleiding van bovenstaande meer informatie willen ontvangen neem dan contact op met één van onze adviseurs. 

Did you find this useful?