Article

Geactualiseerd beleidsbesluit noodmaatregelen coronacrisis gepubliceerd

Meest relevante bepalingen voor de zorgsector op een rij

Op 30 juni 2021 is een geactualiseerd beleidsbesluit gepubliceerd met fiscale maatregelen en tegemoetkomingen naar aanleiding van de coronacrisis. Hierin zijn – ten opzichte van de vorige versie – enkele nieuwe onderwerpen opgenomen en daarnaast zijn bestaande maatregelen verlengd. In deze alert wordt beknopt ingegaan op de onderwerpen die voor de zorgsector het meest relevant zijn.

Betalingsregeling voor opgebouwde belastingschulden

Instellingen met belastingschulden welke betaald hadden moeten zijn tussen 12 maart 2020 en 1 oktober 2021 en waarvoor op grond van het besluit noodmaatregelen coronacrisis geen invorderingsmaatregelen zijn genomen of waarvoor verlengd uitstel van betaling is verleend, kunnen onder voorwaarden een (ruimhartige) betalingsregeling treffen met de Belastingdienst. Het uitgangspunt van de optionele betalingsregeling is dat deze in beginsel aanvangt in de maand oktober 2022 en dat opgebouwde belastingschulden binnen 60-maandelijkse termijnen worden afgelost. De betalingsregeling gaat wel invorderingsrente kosten. Het vanaf 23 maart 2020 geldende percentage invorderingsrente van 0,01% zal worden verhoogd. Op 1 januari 2022 wordt de invorderingsrente 1%, op 1 juli 2022 2%, op 1 januari 2023 3% en op 1 januari 2024 4%. Deze invorderingsrente-percentages moeten nog worden vastgelegd in nieuwe regelgeving.

Vrijstelling subsidie financiering vaste lasten startende mkb-ondernemingen COVID-19

Als logisch vervolg op de defiscalisering van de subsidies op grond van de TOGS en TVL wordt ook de TVL voor startende mkb-ondernemingen vrijgesteld van de heffing van vennootschaps- en inkomstenbelasting. Deze subsidies worden met terugwerkende kracht niet tot de belastbare winst gerekend.

Zorgvrijstelling vennootschapsbelasting

Werkzaamheden in het kader van het COVID-19-Rijksvaccinatieprogramma zijn in het geactualiseerde beleidsbesluit aangemerkt als kwalificerende werkzaamheden binnen de zorgvrijstelling vennootschapsbelasting. Hierdoor zijn opbrengsten die hiermee worden behaald niet van invloed op de toepassing van de zorgvrijstelling vennootschapsbelasting. In een vorige versie van het beleidsbesluit was reeds goedgekeurd dat de door zorginstellingen ontvangen continuïteitsbijdragen ter compensatie van omzetdaling en extra gemaakte kosten als gevolg van de coronapandemie kwalificeert als zorgomzet voor de zorgvrijstelling vennootschapsbelasting.

Btw-tarief van 0% voor mondkapjes, COVID-19-vaccins en COVID-19-testkits

In ieder geval tot 1 oktober 2021 kan voor de levering van mondkapjes het 0%-tarief worden toegepast. Verkopers van mondkapjes kunnen de voorbelasting blijven aftrekken. De bedoeling van deze maatregel is te bewerkstelligen dat mondkapjes goedkoper worden voor de consument, aangezien er in het openbaar vervoer een verplichting geldt voor het dragen van een mondkapje. Ook is het 0%-tarief tot in ieder geval 1 oktober 2021 van toepassing op de levering van COVID-19-vaccins en COVID-19-testkits, mits deze ingevolge het onderhavige beleidsbesluit zijn goedgekeurd als vaccins/testkits die voor het nultarief in aanmerking komen.

Het uitlenen van zorgpersoneel blijft onder voorwaarden buiten de btw-heffing

De coronacrisis heeft ertoe geleid dat steeds meer zorgpersoneel wordt in- en uitgeleend. Het uitlenen van zorgpersoneel is normaal een btw-belaste prestatie. Om administratieve btw-lasten te vermijden is goedgekeurd dat de uitleen van zorgpersoneel onder de volgende voorwaarden buiten de btw-heffing blijft:

  • De inlener is een zorginstelling of zorginrichting die de btw-zorgvrijstelling toepast;
  • De uitlener vermeldt op de factuur dat gebruik wordt gemaakt van de goedkeuring uit het onderhavige beleidsbesluit en legt de gegevens die betrekking hebben op de toepassing van de goedkeuring vast in de administratie;
  • De uitlener mag enkel de brutoloonkosten in rekening brengen aan de inlener, eventueel vermeerderd met een administratieve kostenvergoeding van maximaal 5%;
  • Er mag met de uitleen geen winst worden beoogd of gemaakt.

Overigens heeft de goedkeuring geen invloed op het recht op aftrek van voorbelasting van de uitlener. Ter illustratie: als een uitlener van zorgpersoneel normaal enkel btw-belaste prestaties verricht waardoor de inkoop-btw voor 100% aftrekbaar is, dan kan de inkoop-btw onder toepassing van de btw-vrijstelling voor het uitlenen van zorgpersoneel nog steeds op grond van de goedkeuring volledig in aftrek worden gebracht. De goedkeuring is in ieder geval van kracht tot 1 oktober 2021.

Verruiming vrije ruimte werkkostenregeling

Eén van de coronamaatregelen van 2020 was het verhogen van de vrije ruimte van de werkkostenregeling. Tot een loonsom van € 400.000 geldt voor dat jaar een vrije ruimte van 3% en daarboven bedraagt de vrije ruimte 1,2%. In 2021 bedraagt de vrije ruimte van de werkkostenregeling tot een loonsom van € 400.000 eveneens 3%. Voor het meerdere bedraagt de vrije ruimte van de werkkostenregeling in 2021 1.18%. Door deze maatregel biedt het kabinet werkgevers de mogelijkheid om werknemers in deze moeilijke tijd extra tegemoet te komen.

Meer details

Voor meer details over de fiscale maatregelen en goedkeuringen die het ministerie van Financiën in het kader van de coronacrisis heeft getroffen verwijzen wij u graag via deze link naar het op 30 juni 2021 geactualiseerde beleidsbesluit noodmaatregelen coronacrisis.

Tot slot

Uiteraard zullen wij u van de ontwikkelingen op de hoogte houden. Mocht u naar aanleiding van bovenstaande meer informatie willen ontvangen neem dan gerust contact op met één van onze adviseurs.

Did you find this useful?