Gerichte preventie

Article

Gerichte preventie

Meer leefplezier, minder kosten

Preventie, er is gelukkig weer veel aandacht voor. Na jaren van beperkte aanwezigheid van het onderwerp is sinds circa twee jaar het Nationaal Preventieprogramma in het leven geroepen. Ook in de miljoennota 2017 is plek vrijgemaakt voor preventie op het gebied van onder andere dementie, depressie en armoede.

Deloitte beschrijft in deze publicatie mogelijkheden waarop preventie gericht kan worden vormgegeven om onnodige escalatie van sociale vraagstukken te voorkomen. Dit kan leiden tot een betere kwaliteit van leven, een betere gezondheid en lagere zorgkosten.

 

Positieve gezondheid

‘Positieve gezondheid’ is het nieuwe uitgangspunt. Voor meer gezondheidsdenken en -doen, is er een cultuurverandering nodig en een wijziging van het huidige zorgstelsel dat teveel vertrekt vanuit ziekte en behandeling en niet vanuit (positieve) gezondheid. Met deze nieuwe impuls van preventie kan landelijk meer aandacht worden besteed aan onnodige escalatie van sociale problematiek en de zorgproblematiek die daaruit voortvloeit.

 

Preventie is niet nieuw

Preventie is niet nieuw, maar wordt al jaren gestimuleerd door de overheid, mede als onderdeel van
de Wet publieke gezondheid, de Wet maatschappelijke ondersteuning, en vanuit zorgverzekeraars via de Zorgverzekeringswet. Gelukkig doet het Rijk dat niet alleen: het bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties, koepels en ook inwoners zelf hebben de afgelopen jaren diverse initiatieven in het leven geroepen. Tot slot doen diverse universiteiten en instituten onderzoek naar de werking van preventie.

 

Waarom verder lezen?

Naast de vele ervaringen op het gebied van preventie bieden de huidige veranderingen in de zorg, verschuivingen in de zorgketen en bezuinigingen vanuit de overheid kansen voor een nieuwe aanpak. Zeker omdat preventie nog steeds onvoldoende integraal bekostigd wordt. Bovendien kan de preventie gerichter. Dit betekent meer aandacht voor risicodoelgroepen: niet alleen vanuit de “kenmerken” die ze al hebben bij hun geboorte (nature) maar ook de vele “omgevingsfactoren” (nurture) die bepalend zijn voor toekomstige risico’s. Door veel meer in te spelen op deze risicofactoren, breder dan alleen leefstijl en gezondheid, kan slagvaardiger worden ingezet
op preventie.

 

Over deze publicatie

Deze publicatie geeft onze visie op preventie en het inzetten van data bij preventie weer. Ook bieden we praktische voorbeelden die kunnen worden gebruikt als inspiratie bij nieuwe initiatieven. De inhoud dit stuk is het resultaat van een proces waarbij intensief is samengewerkt met verschillende organisaties en experts. Aan hen is gevraagd hun visie en ervaringen te delen zodat hun kennis wordt meegenomen in de uitvoering van ‘gerichte preventie’. Deze bundeling levert nieuwe ideeën en handvatten voor gemeenten, zorgverleners, zorgverzekeraars en andere partijen in de sociale en medische keten.

Over GovLab

De publicatie ‘Gerichte preventie – Meer leefplezier, minder kosten’ is onderdeel van GovLab. Grote innovaties gaan de maatschappij drastisch veranderen. Ook de overheid zal zich hierdoor moeten heruitvinden. GovLab brengt burgers, publieke en private partijen bij elkaar en biedt op basis van technologische en sociale innovaties oplossingen voor belangrijke vraagtukken op het terrein van zorg, werk en inkomen, onderwijs en economie. Lees meer over Govlab.

Meer weten?

Wilt u meer weten over deze publicatie in het specifiek en/of gerichte preventie in het algemeen? Neem dan contact op met Marly Kiewik via MKiewik@deloitte.nl of +31683555066.

Vond u dit nuttig?