Article

Gewijzigd beleidsbesluit zorgvrijstelling Vpb

Verlenging termijn noodzakelijke aanpassingen in de statuten tot 31 december 2021

Op 24 december 2020 is voor het derde jaar op rij een beleidsbesluit gepubliceerd over de toepassing van de zorgvrijstelling in de vennootschapsbelasting. Dit besluit geeft zorginstellingen nu tot 31 december 2021 de tijd om noodzakelijke aanpassingen in de statuten en/of governance door te voeren.

Fiscale update zorgsector

Op 24 december 2020 heeft het Ministerie van Financiën wederom een beleidsbesluit gepubliceerd waarin de voorwaarden zijn opgenomen voor de toepasbaarheid van de zorgvrijstelling vennootschapsbelasting. Dit is het derde jaar op rij dat een besluit over dit onderwerp wordt gepubliceerd.
Hoewel werd verwacht dat het besluit op onderdelen zou worden verduidelijkt, is in het nieuwe besluit enkel een verlenging van de termijn opgenomen waarbinnen zorginstellingen aan de diverse verplichtingen moeten voldoen. Door de verlenging van de termijn naar 31 december 2021 krijgen zorginstellingen in diverse situaties een jaar extra de tijd om de statuten en governance waar nodig aan te passen.

Inhoudelijk is er verder niets veranderd en daarom verwijzen wij graag naar het vorige besluit en onze vorige alerts hieromtrent:

Besluit overheid

Artikel Deloitte over aanscherping van de zorgvrijstelling Vpb

Werkzaamhedeneis

Naast de winstbestemmmingseis is de werkzaamhedeneis belangrijk voor het kunnen toepassen van de zorgvrijstelling vennootschapsbelasting.

De feitelijke werkzaamheden van een zorginstelling moeten voor tenminste 90% bestaan uit het genezen, verplegen of verzorgen van zieken, kraamvrouwen, mensen met een verstandelijke of lichamelijke beperking, wezen of ouderen die niet meer zelfstandig kunnen wonen. Dit betekent dat niet iedere werkzaamheid wordt aangemerkt als een kwalificerende werkzaamheid. De beoordeling of is voldaan aan voldoende kwalificerende werkzaamheden wordt bepaald aan de hand van verschillende criteria, waarbij omzet als criterium het meest vaak wordt toegepast.

Het verdient daarom aanbeveling om periodiek te monitoren of de werkzaamheden en de daarbij behorende omzet voor ten minste 90% bestaat uit kwalificerende werkzaamheden. Overigens zijn er naast omzet ook andere criteria mogelijk om kwalificerende zorg te meten.

In dit kader is van belang om te melden dat in onderdeel 8.6 van het besluit noodmaatregelen coronacrisis van 21 december 2020 is goedgekeurd, dat een ontvangen continuïteitsbijdrage voor zorglichamen de vrijgestelde status van deze zorglichamen voor het boekjaar 2020 niet ontneemt, als de zorgvrijstelling in het boekjaar 2019 ook van toepassing was op deze zorglichamen. Als voorwaarde geldt hierbij dat er zich buiten de ontvangst van de continuïteitsbijdrage(n) in het boekjaar 2020 geen wijziging in de feiten en omstandigheden heeft voorgedaan of voordoet, die tot gevolg heeft dat de zorgvrijstelling niet meer van toepassing is.

Lees hier meer over het besluit noodmaatregelen coronacrisis van 21 december 2020.

Concluderend is er mede vanwege corona een extra jaar de tijd gegeven om de statuten en governance te actualiseren. Daarnaast blijft het van belang om de werkzaamheden periodiek te monitoren of deze voor ten minste 90% bestaan uit kwalificerende werkzaamheden. Een eventuele continuïteitsbijdrage heeft in dit kader als zodanig geen nadelig effect op de zorgvrijstelling.

Did you find this useful?