Implementatieperiode Wet DBA verlengd tot 1 januari 2018

Article

Implementatieperiode Wet DBA verlengd tot 1 januari 2018

Geen boetes of naheffingen, behalve voor evidente kwaadwillenden en wanneer is daar sprake van?

De staatssecretaris Wiebes erkent in de tweede voortgangsrapportage DBA dat de Wet DBA in zijn huidige vorm nog niet overal goed werkbaar is en komt met maatregelen voor verbetering. Eerste is verlenging van de implementatieperiode tot 1 januari 2018. Zzp’ers en opdrachtgevers krijgen in die periode geen naheffingen, behalve de evidente kwaadwillenden. Wel houdt u als “niet-kwaadwillende” een inspanningsverplichting om de Wet DBA te implementeren.

22 december 2016

Wat betekent de verlenging van de implementatieperiode voor u als opdrachtgever?

De handhaving door de Belastingdienst wordt in de implementatieperiode opgeschort. Zzp’ers en opdrachtgevers krijgen dan geen boetes of naheffingen, behalve de evidente kwaadwillenden.

Evident kwaadwillenden zijn volgens de staatssecretaris opdrachtgevers en/of opdrachtnemers die opzettelijk een situatie van evidente schijnzelfstandigheid laten ontstaan of voortbestaan, omdat men weet of had kunnen weten dat er feitelijk sprake is van een dienstbetrekking. Die omschrijving is nog steeds redelijk ruim en het is inmiddels (december 2016) bekend dat de Belastingdienst hieronder meer gevallen gaat verstaan dan de eerder door de staatssecretaris genoemde circa 10 gevallen. Als u vermoedt dat er sprake is van inhoudingsplicht, is het daarom nog steeds raadzaam om afstemming te zoeken.

Andere maatregelen dan de verlenging van de implementatieperiode

Daarnaast heeft de staatssecretaris in de tweede voortgangsrapportage DBA aangegeven dat hij in de komende tijd de begrippen “vrije vervanging” en “gezag” wil herijken zodat deze beter bij de huidige maatschappij aansluiten. Ook krijgen de algemene modelovereenkomsten een nadere toelichting. Dit mede op aangeven van de commissie Boot.

Aanbevelingen commissie Boot

De commissie Boot heeft de toetsing van de Belastingdienst op de algemene model-, de branche- en de individuele overeenkomsten nagelopen en daarbij opmerkingen geplaatst. In haar uitgebrachte rapport oordeelt de commissie dat individuele overeenkomsten veelal strenger worden beoordeeld dan de algemene model- of brancheovereenkomsten. Daarom dient er volgens de commissie een beleidsbesluit te komen met heldere richtlijnen voor de toetsing van de overeenkomsten door de Belastingdienst. Wij kunnen dat gezien onze praktijkervaring alleen maar onderschrijven.

Tevens geeft de commissie aan dat duidelijkere indicatoren moeten komen dan het voor de praktijk onduidelijke wettelijk kader van ‘loon, arbeid en gezag’, die aangeven of er wel of geen dienstbetrekking is. De indicatoren die de commissie voorstelt, zijn: de hoogte van de vergoeding, de tijdsduur van de overeenkomst en of de functie die de zzp’er vervult tot de core-business van de opdrachtgever behoort. Hierdoor zou het in meer situaties duidelijk moeten zijn of sprake is van een zzp’er en een modelovereenkomst al dan niet noodzakelijk is. Of de (volgende) staatssecretaris deze voorgestelde indicatoren gaat overnemen, is afwachten.

Hoe nu verder?

Verlenging van de implementatieperiode van de Wet DBA betekent nog geen afstel. U heeft sinds 1 mei 2016 de inspanningsverplichting om te beoordelen of er evident wel of niet sprake is van een dienstbetrekking bij de door u in te zetten zzp’ers en te gaan werken met goedgekeurde DBA-overeenkomsten. Die inspanningsverplichting blijft zolang de aangenomen Wet DBA geldt.

Wij adviseren u daarom om aan uw inspanningsverplichting te voldoen door arbeidsrelaties te (blijven) beoordelen, waar nodig algemene model-, branche- of individuele overeenkomsten te gebruiken en vervolgens te monitoren dat de zzp’er in de praktijk werkt conform de gebruikte overeenkomst.

Wat kan nu al wel in de zorg en wat kan niet?

Diverse zorgspecifieke branche- en individuele overeenkomsten zijn gepubliceerd op site van de Belastingdienst. Zoals de modelovereenkomst voor de extramurale thuiszorg in natura of voor waarneming van medisch specialisten in ziekenhuizen. Tevens zijn er al de nodige bruikbare algemene modelovereenkomsten voor opdrachten in de ondersteunende processen.
In het algemeen ervaren wij dat de Belastingdienst geen algemene of individuele DBA-overeenkomsten voor intramurale zorg wil goedkeuren. Daarnaast merken wij dat de Belastingdienst zeer terughoudend is met het goedkeuren van overeenkomsten voor zzp’ers op Raad van bestuur-niveau en in geval van andere leidinggevende of management functies.

Meer weten?

Wilt u meer informatie over de Wet DBA en de risico’s die deze wet voor uw organisatie met zich meebrengt? Of hebt u specifieke vragen, zoals over de monitoring? Neem gerust contact op met uw vaste aanspreekpunt binnen Deloitte.

Meer weten over de Wet DBA en wat te doen in 2017

Wilt u meer weten over de Wet DBA en wat te doen in 2017? Neem dan contact op met David Savenije via +31(0)6 8355 5226 of Ben Janssen via +31(0)6 1312 7445.

Vond u dit nuttig?