Meldplicht voor nieuwe zorgaanbieders in wetsvoorstel toetreding zorgaanbieders

Article

Meldplicht voor nieuwe zorgaanbieders in wetsvoorstel toetreding zorgaanbieders

Nieuwe systematiek toelating zorgaanbieders

Het wetsvoorstel Wet toetreding zorgaanbieders, dat de toelatingsparagraaf van de huidige Wet Toelating Zorginstellingen (wtzi) zal vervangen, is aan de Tweede Kamer aangeboden. Nieuw is de meldplicht voor nieuwe zorgaanbieders. De reikwijdte wordt daarnaast uitgebreid naar solistische werkende zorgverleners en zorgaanbieders die zorg verlenen op grond van een PGB.

11 oktober 2017

Het wetsvoorstel Wet toetreding zorgaanbieders is inmiddels aan de Tweede Kamer aangeboden. Dit wetsvoorstel vervangt na inwerkingtreding de toelatingsparagraaf van de huidige Wet Toelating Zorginstellingen (wtzi).
De reikwijdte van de meldplicht wordt uitgebreid naar solistisch werkende zorgverleners. Er is aangesloten bij de begripsomschrijvingen in de Wet kwaliteit klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Hierdoor vallen zorgaanbieders, die op grond van een persoonsgebonden budget beroeps- of bedrijfsmatig zorg verlenen, ook onder de reikwijdte van de meldplicht. Onderaannemers blijven echter buiten de reikwijdte van deze wet, omdat zij hun activiteiten verrichten onder de verantwoordelijkheid van de hoofdaannemer die wettelijk en contractueel aansprakelijk is.

Een ieder die zorg wil gaan leveren, zal zich vooraf digitaal via een portal van het CIBG moeten gaan melden. Op deze portal moet de nieuwe zorgaanbieder een aantal vragen beantwoorden, zoals:

  • Wat is het inschrijfnummer van de Kamer van Koophandel (hierna: KvK)? 
  • Bent u een solistische werkende zorgverlener of een instelling? 
  • Wat is de voorgenomen startdatum van zorgverlening? 
  • Welke vormen van zorg levert u? 
  • Worden er risicovolle en voorbehouden handelingen verricht?

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) heeft ook toegang tot deze portal, zodat IGZ direct toezicht kan houden op de kwaliteit van de zorg en binnen vier weken tot zes maanden na de aanvang van de zorgverlening de zorgverlener kan bezoeken. Zo kan IGZ in de praktijk toetsen of de kwaliteit van zorg op orde is.

Met de meldplicht wordt primair beoogd de zorgaanbieders bewust te maken van hun verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van zorg. Ook krijgt IGZ betere mogelijkheden haar toezicht op de kwaliteit uit te voeren.

Vooruitlopend op deze wettelijke meldplicht wordt sinds 1 januari 2016 al elke nieuwe zorgaanbieder die zich inschrijft in het Handelsregister per brief benaderd door de IGZ met het verzoek om een digitale vragenlijst in te vullen. Dit staat los van de aanvraag voor een WTZi-toelating. Het doel van deze vragenlijst is vast te stellen of sprake is van een nieuwe zorgaanbieder en of deze onder het toezicht valt van de IGZ. De vragenlijst is te vinden op www.nieuwezorgaanbieders.nl. De vragen gaan onder meer over de maatregelen die zijn genomen om te zorgen dat de kwaliteit van de zorg bij de start van de werkzaamheden op peil is.

Naast de meldplicht blijft er in het wetsvoorstel ook een vergunningplicht voor medisch-specialistische zorg en voor zorg gefinancierd uit hoofde van de WLZ of ZVW als sprake is van meer dan 10 zorgverleners. Naast de huidige eisen omtrent bestuursstructuur en bedrijfsvoering wordt voorgesteld ook op enkele kwaliteitsdocumenten te gaan toetsen.

Het doel van het nieuwe wetsvoorstel is nieuwe zorgaanbieders te stimuleren de randvoorwaarden voor het leveren van goede zorg op orde te hebben, voorafgaand aan de zorgverlening, zonder afbreuk te doen aan de doelstelling de regeldruk tot een minimum te beperken.

Meer weten over WTZi-toelating wet toetreding zorgaanbieders meldplicht?

Wilt u meer weten over WTZi-toelating Neem dan contact op met Willeke Franken via +31 (0)88 2881230.

Vond u dit nuttig?