Nadere uitleg nieuwe Zorgregeling WNT

Article

Nadere uitleg nieuwe Zorgregeling WNT

Wanneer is sprake van een geneeskundige opleiding?

In de nieuwe Zorgregeling WNT 2016 kan een extra punt worden toegekend indien sprake is van een geneeskundige opleiding waarvoor een beschikbaarheidsbijdrage wordt ontvangen. Wanneer is hiervan sprake?

9 februari 2016

In 2016 is er een nieuwe sectorale regeling voor de zorg, waarbij sprake is van objectieve criteria voor de klasse-indeling. In deze nieuwe zorgregeling staat dat voor de klasse-indeling voor de WNT bij zorginstellingen een extra punt wordt toegekend als sprake is van geneeskundige vervolgopleidingen als bedoeld bij of krachtens artikel 56a WMG.

Er kwamen verschillende vragen vanuit het veld welke opleidingen onder deze definitie vallen. Valt onder deze definitie ook de opleiding tot gezondheidspsycholoog in de GGZ, of de verpleeghuisarts, of een arts voor verstandelijk gehandicapten?

Inmiddels hebben wij een en ander voorgelegd aan het Ministerie en BZK en VWS. Uit het verkregen antwoord is duidelijk geworden dat kan worden aangesloten bij Onderdeel B van de Bijlage behorende bij het Besluit beschikbaarheidsbijdrage WMG, Hierin worden tal van opleidingen genoemd. Dit betreft onder meer vervolgopleidingen tot (medisch) specialist (per specialisme), tot huisarts of specialist ouderengeneeskunde, tot SEH-arts, tot gespecialiseerd verpleegkundige en voor medisch ondersteunend personeel. Maar ook technische zorg specialismen, zoals klinische chemie, klinische fysica, ziekenhuisfarmacie en tandheelkundige specialismen, zoals orthodontie, kaakchirurgie. Voor de sectoren GGZ en Gehandicaptenzorg betreft dit opleidingen tot arts voor verstandelijk gehandicapten, gezondheidszorgpsycholoog, klinisch psycholoog, klinisch neuropsycholoog, psychotherapeut, verpleegkundig specialist GGZ.

Kortom, het begrip geneeskundige opleiding moet breder worden uitgelegd dan alleen de opleidingen tot arts. Dit betekent dat wanneer een instelling een beschikbaarheidsbijdrage ontvangt voor bijvoorbeeld de opleiding tot gezondheidspsycholoog er ook een extra punt kan worden toegekend voor de klasse-indeling.

Vond u dit nuttig?