Nieuwe Governancecode Zorg 2017

Article

Nieuwe Governancecode Zorg 2017

Zorginstellingen moeten onder meer beleid inzake kostenvergoedingen aan bestuurders publiceren

De ledenvergaderingen van ActiZ, GGZ Nederland, NFU, NVZ en VGN hebben de nieuwe Governancecode Zorg voor 2017 goedgekeurd. Deze nieuwe code bevat meer verplichte regels dan de vorige. Onder andere de verplichting tot het openbaar maken van kostenvergoedingen en declaraties van bestuursleden en toezichthouders. Lees hier wat dit voor uw organisatie betekent.

3 februari 2017

Met ingang van 1 januari 2017 geldt een nieuwe Governancecode Zorg. De nieuwe code sluit aan op belangrijke ontwikkelingen in de zorgsector en de laatste inzichten op het gebied van governance. De volledige tekst is te downloaden op de website www.brancheorganisatieszorg.nl.

De 7 basisprincipes

De nieuwe governancecode is op 7 principes gebaseerd, te weten:

 1. De maatschappelijke doelstelling en legitimatie van de zorgorganisatie is het bieden van goede zorg aan cliënten. 
 2. De Raad van Bestuur en Raad van Toezicht hanteren waarden en normen die passen bij de maatschappelijke positie van de zorgorganisatie. 
 3. De zorgorganisatie schept randvoorwaarden en waarborgen voor een adequate invloed van belanghebbenden. 
 4. De Raad van Bestuur en Raad van Toezicht zijn ieder vanuit hun eigen rol verantwoordelijk voor de governance van de zorgorganisatie. 
 5. De Raad van Bestuur bestuurt de zorgorganisatie gericht op haar maatschappelijke doelstelling. 
 6. De Raad van Toezicht houdt toezicht vanuit de maatschappelijke doelstelling van de zorgorganisatie. 
 7. De Raad van Bestuur en Raad van Toezicht ontwikkelen permanent hun professionaliteit en deskundigheid.

Bij de vorige Governancecode gold het “pas toe of leg uit-principe”. De nieuwe Governancecode is minder vrijblijvend, want de principes zijn leidend. De bedoeling en de dialoog moeten weer centraal staan.
Afwijken van een bepaling blijft wel mogelijk als de toepassing van het principe waar de bepaling bij hoort, gediend is met een goed gemotiveerde en toetsbare onderbouwing van een alternatieve invulling.

Volledige transparantie vereist m.b.t. kostenvergoedingen Raad van Bestuur

Een van de verplichte regels ziet op volledige transparantie van de kostenvergoedingen aan de Raad van Bestuur.

Verplichtingen voor de Raad van Toezicht

 • Een beleid opstellen voor kostenvergoedingen aan de Raad van Bestuur en over het aannemen van geschenken en uitnodigingen door de leden van de Raad van Bestuur.
 • Openbaar maken van dit beleid.
 • Toezien op naleving ervan.


Verplichtingen voor de zorginstelling

Jaarlijks te verantwoorden welke bedragen zijn uitgegeven aan de leden van de Raad van Bestuur, gespecificeerd naar de volgende kostensoorten:

 • Vaste kostenvergoedingen.
 • Andere kostenvergoedingen.
 • Binnenlandse reiskosten.
 • Buitenlandse reiskosten.
 • Opleidingskosten.
 • Representatiekosten.
 • Overige kosten.

Risicobeheersing

Verder bepaalt de code dat de Raad van Bestuur zorg draagt voor goede en hanteerbare interne risicobeheersings- en controlesystemen, de bemensing daarvan en de werking van die systemen. In dit verband dient onder andere gedacht te worden aan een goed contractenregister en een tax control framework met concrete monitoringfuncties.

Governancecommissie Gezondheidszorg

Bij de Governancecommissie Gezondheidszorg kunnen belanghebbenden, zoals een medezeggenschapsorgaan, een geschil voorleggen als men van mening is dat de Raad van Toezicht de code niet juist toepast. De Governancecommissie onderzoekt het toetsingsverzoek en doet een uitspraak, die gepubliceerd wordt op de website van het Scheidsgerecht Gezondheidszorg. De sanctie is een schorsing of royement als lid van de brancheorganisatie.

Tot slot

Als Deloitte zijn wij uw instelling graag behulpzaam bij het anticiperen op deze regels van de Governancecode. Dat kan zijn in de vorm een beoordeling van de governance, het opstellen en monitoren van het beleid inzake kostenvergoedingen in samenhang met de WKR en de WNT, het inrichten en beheersbaar houden van uw contractenmanagement of het opstellen en inrichten van een praktisch werkbaar tax control framework.

Meer weten over de nieuwe Governancecode Zorg voor 2017 en de verplichtingen daarbij voor uw governance, kostenvergoedingen en legal en tax control?

Wilt u meer weten? Neem dan contact op met Willeke Franken via 088 – 288 1230, Ben Janssen via 088 – 288 6665 of David Savenije via 088 – 288 8636.

Vond u dit nuttig?