Nieuwjaartips loonheffingen

Article

Nieuwjaartips loonheffingen

Start het jaar 2016 met drie interessante tips!

2016 is een jaar vol veranderingen op het gebied van de loonheffingen. Met deze nieuwjaartips over de WKR, de modelovereenkomsten als opvolger van de VAR en gedifferentieerde premie Werkhervattingskas 2016 kunt u het jaar op een goede wijze starten.

22 december 2015

Aanwijzen WKR

Per 1 januari 2015 is de werkkostenregeling (WKR) verplicht voor alle werkgevers. Gedurende het afgelopen jaar is het beleid van de Belastingdienst ten aanzien het aanwijzen van vergoedingen en verstrekkingen als eindheffingsbestanddeel voor de WKR gewijzigd.

Als na afloop van het jaar niet voldoende expliciet blijkt dat een vergoeding is aangewezen voor de werkkostenregeling, stelt de Belastingdienst zich op het standpunt dat deze vergoeding tot het individuele werknemersloon behoort. Dat betekent dat de vergoeding bij de werknemer belast is en  niet achteraf alsnog onder het werkkostenbudget kan worden gebracht, ook al was er nog voldoende vrije ruimte.

In verband met de jaarafsluiting adviseren wij om:

  • De aanwijzing van de vergoedingen en verstrekkingen te beoordelen en waar nodig de expliciete aanwijzing vast te leggen in de administratieve processen.
  • Om te voorkomen dat per abuis niet expliciet aangewezen vergoedingen en verstrekkingen moeten worden verloond, waarvan het logisch is dat die wel in de WKR hadden moeten worden opgenomen, adviseren wij om het volgende algemene uitgangspunt in het administratieve proces op te nemen: “elke vergoeding, verstrekking en terbeschikkingstelling loopt mee in de WKR tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald en dientengevolge op de loonstrook van werknemer is opgenomen”.

 

Afschaffing VAR / invoering Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties

De Tweede Kamer heeft op 2 juli 2015 ingestemd met het Wetsvoorstel Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA). Het wetsvoorstel zal op 19 januari 2016 in de Eerste Kamer worden behandeld, waarna op 26 januari 2016 stemming is voorzien.

Als ook de Eerste Kamer akkoord gaat, wordt de Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) per 1 april 2016 vervangen door de Wet DBA. Aangezien het wetsvoorstel niet in overgangsrecht voorziet, is het van belang om hier goed op voorbereid te zijn. Ook bestaande overeenkomsten met een opdrachtnemer die doorlopen tot na 31 maart 2016 vallen direct onder de nieuwe wetgeving.

U kunt zich op de volgende manieren op de wetswijziging voorbereiden:

  • In kaart brengen van het aantal opdrachtnemers die momenteel binnen uw organisatie werkzaam zijn en op basis van een overlegde VAR niet worden verloond.
  • Beoordelen of een door de Belastingdienst gepubliceerde voorbeeld modelovereenkomst kan worden toegepast voor de betreffende opdrachtnemers.
  • Indien geen modelovereenkomst kan worden toegepast, zelf een modelovereenkomst opstellen al dan niet met behulp van de door de Belastingdienst gepubliceerde richtlijnen.
  • Om zekerheid te verkrijgen over de kwalificatie van de arbeidsrelatie, de opgestelde modelovereenkomst ter goedkeuring aan de Belastingdienst voorleggen.

De Belastingdienst heeft aangegeven dat alle verzoeken die vóór 1 februari 2016 worden ingediend vóór 1 april 2016 zullen worden beoordeeld. Om tijdig duidelijkheid te verkrijgen over de kwalificatie van de arbeidsrelatie is het aldus van belang om op korte termijn actie te ondernemen.

Volledigheidshalve merken wij op dat tot 1 januari 2017 sprake is van een implementatietermijn. Tot die tijd heeft u de tijd hebt om (indien nodig) de werkwijze aan te passen aan een werkwijze conform de voorbeeld- of modelovereenkomst. Wij adviseren echter om de werkwijze en het gebruik van de modelovereenkomsten 1 april a.s. gereed te hebben.

 

Gedifferentieerde premie Whk 2016

De Belastingdienst is eind 2015 gestart met het versturen van de premiebeschikking ‘gedifferentieerd premiepercentage Werkhervattingskas’ met daarop de voor u geldende premiepercentages voor de WGA-vast, WGA-flex en ZW-flex voor 2016.

Beoordelen beschikking

Wij adviseren u om de premiebeschikking op juistheid te controleren. Met name als sprake is van uitkeringslasten die worden toegerekend, of als sprake is (geweest) van een fusie of overname, blijkt in de praktijk dat de premie niet altijd juist is berekend. Bij een wijziging van de verzekering (eigenrisicodrager of UWV) bestaat ook een verhoogde kans dat de beschikking niet juist is vastgesteld. 

Tot 6 weken na de dagtekening van de beschikking bestaat de mogelijkheid om bezwaar aan te tekenen. Wij adviseren u daarom om direct na ontvangst de beschikking te (laten) controleren.

Eigenrisicodrager WGA-vast en ZW-flex

In 2016 hebt u de mogelijkheid te kiezen voor het eigenrisicodragerschap voor de WGA-vast en ZW‑flex. Voor de WGA-flex kunt u met ingang van 1 januari 2017 eigenrisicodrager worden. Kiest u voor het eigenrisicodragerschap WGA vanaf 2017 dan is dat voor zowel de WGA-vast als de WGA-flex, aangezien beide regelingen vanaf 2017 worden samengevoegd. 

Met de vaststelling van de gedifferentieerde premies voor 2016 ontstaat een meetmoment om de kosten van het eigenrisicodragerschap te vergelijken met de premies van het UWV.

U kunt twee keer per jaar starten als eigenrisicodrager. Dit kan per 1 januari en 1 juli. Het verzoek daartoe dient uiterlijk op 1 oktober respectievelijk 31 maart te zijn ingediend bij de Belastingdienst. Indien u vanaf 1 juli 2016 voor het eigenrisicodragerschap wilt kiezen, dient het verzoek daarvoor aldus uiterlijk 31 maart 2016 te zijn ingediend.

Deloitte is graag bereid om u te assisteren bij het in beeld brengen van de gevolgen van een eventueel eigenrisicodragerschap.

Vond u dit nuttig?