Verruiming reikwijdte medische btw-vrijstelling

Article

Verruiming reikwijdte medische btw-vrijstelling

Recent heeft de Staatssecretaris van Financiën de btw-vrijstelling voor medische beroepsbeoefenaren verruimd

26 april 2016

Recent is een aangepast besluit verschenen over toepassing van de btw-vrijstelling voor medische beroepsbeoefenaren. In dit nieuwsbericht gaan wij in op de belangrijkste wijzigingen. 


Medische btw-vrijstelling

Sinds 1 januari 2013 is de btw-vrijstelling volgens de Nederlandse btw-wetgeving alleen nog maar van toepassing op diensten van BIG-professionals indien de diensten behoren tot het gebied van deskundigheid van hun beroep én onderdeel uitmaken van de daarvoor gevolgde opleiding.

Aangezien de huidige bepaling niet geheel in lijn bleek te zijn met recent verschenen rechterlijke uitspraken heeft de Staatssecretaris in een nieuw besluit nadere aanwijzingen gegeven over toepassing van deze vrijstelling:

 

  • De grootste aanpassing in het besluit betreft de ruimere werking van de btw-vrijstelling voor niet BIG’ers en beroepsbeoefenaren die onder de Wet BIG vallen, maar buiten hun deskundigheid handelen. Voor deze twee groepen is bepaald dat onder voorwaarden en met terugwerkende kracht tot 27 maart 2015 toch de btw-vrijstelling kan worden toegepast. Cumulatief zal moeten worden voldaan aan de drie hierna te noemen voorwaarden:

 

- De dienst betreft gezondheidskundige verzorging van de mens.
- De medische beroepsbeoefenaar verricht een gezondheidskundige dienst die van een gelijkwaardig kwaliteitsniveau is als een gezondheidskundige dienst van een Wet BIG-beroepsbeoefenaar. De medische beroepsbeoefenaar moet zelf aantonen dat sprake is van een gelijkwaardig kwaliteitsniveau. Hij moet volgens de Staatssecretaris minimaal beschikken over een afgeronde HBO-Bachelor opleiding of een afgeronde beroepsopleiding gecombineerd met aanvullende opleidingen of relevante kennis en ervaring op het gebied van zijn beroepsuitoefening. Het beschikken over medische basiskennis of psychosociale basiskennis is volgens de Staatssecretaris in alle gevallen vereist.
- De dienst wordt persoonlijk en rechtstreeks verricht aan een individuele patiënt. Hiervan is sprake als er contact is tussen de medische beroepsbeoefenaar en de patiënt. Ook is het contact tussen medische beroepsbeoefenaren onderling, waarbij het contact een individuele patiënt betreft, vrijgesteld. 

  • Ook een niet- BIG geregistreerde professional kan een beroep op de vrijstelling doen indien zijn prestatie een wezenlijk, inherent en onafscheidbaar deel uitmaakt van de medische behandeling. Hierbij is van belang dat de ene fase niet kan slagen zonder de andere.
  • Ook niet-reguliere oftewel alternatieve handelingen, zoals acupunctuur kunnen onder de vrijstelling vallen, mits deze behoren tot de deskundigheid van de BIG-professionals. Daarbij is het niet noodzakelijk dat de gezondheidskundige diensten deel uitmaken van de opleiding die de BIG-geregistreerde heeft gevolgd wanneer de opleiding vrij is de inhoud van dat curriculum zelf vast te stellen.
  • De vrijstelling is ook van toepassing op therapeutische handelingen in het kader van preventie of indien de patiënt geen ziekte blijkt te hebben.
  • Het niet van belang of de medische beroepsbeoefenaar onder leiding en toezicht staat van een andere medisch beroepsbeoefenaar (die mogelijk ook de eindverantwoordelijkheid draagt). 


Gevolgen voor de praktijk

Nu de Staatssecretaris heeft erkend dat de medische btw-vrijstelling ruimer moet worden uitgelegd, zal deze vrijstelling sneller van toepassing zijn. Wij denken hierbij aan de volgende situaties:

  • Chiropractoren, therapeuten en andere (niet noodzakelijk BIG’ers) beroepsbeoefenaren kunnen – afhankelijk van hun vooropleiding – gebruikmaken van de medische btw-vrijstelling.
  • Intercollegiale of multidiciplinaire overleggen in het kader van de behandeling van cliënten (ook tussen MSB’s, ziekenhuizen en huisartsen) kunnen vallen onder de medische vrijstelling.
  • Medisch ondersteunende diensten door derden (ook niet-BIG’ers) kunnen btw-vrijgesteld plaatsvinden, mits zij een wezenlijk, inherent en onafscheidbaar deel uitmaken van een medische behandeling. Dergelijke werkzaamheden door anesthesiemedewerkers, poli-assistenten, tussen ziekenhuizen en MSB’s of inzet in het sociaal domein richting gemeenten kunnen hiervan voorbeelden vormen.
Vond u dit nuttig?