Wet aanpak schijnconstructies (WAS)

Article

Wet aanpak schijnconstructies (WAS)

Uitstel verbod inhoudingen en verrekeningen op het wettelijk minimumloon

De inwerkingtreding van het verbod op inhoudingen en verrekeningen op het wettelijk minimumloon is uitgesteld tot 1 juli 2016. De beoogde invoeringsdatum van dit verbod stond gepland voor 1 januari 2016.

11 december 2015

Verbod op inhoudingen en verrekeningen op het wettelijk minimumloon

Op grond van de Wet aanpak schijnconstructies (WAS) geldt een verbod op inhoudingen en verrekeningen op (het netto equivalent van) het wettelijk minimumloon. U bent als werkgever verplicht om giraal ten minste het wettelijk minimumloon aan uw werknemer uit te betalen. Inhoudingen of verrekeningen op het wettelijk minimumloon, bijvoorbeeld de premie voor de zorgverzekering, zijn hierbij verboden.

In de praktijk blijkt een dergelijk verbod op inhoudingen en verrekeningen nadelige gevolgen met zich mee te brengen, juist voor kwetsbare groepen werknemers.

 

Uitstel inwerkingtreding

Op 30 november jl. heeft minister Asscher de Tweede Kamer per brief geïnformeerd dat er meer tijd nodig is om een zorgvuldige afweging te maken. Omdat het voor werkgevers tot op heden niet duidelijk is wat voor gevolgen het verbod per 1 januari 2016 voor de praktijk zou hebben, is besloten de inwerkingtreding van het verbod op inhoudingen en verrekeningen uit te stellen tot 1 juli 2016.

Daarnaast heeft minister Asscher de Tweede Kamer toegezegd om begin 2016 met nadere informatie te komen inzake (onder andere) een eventuele uitzondering op het verbod op inhoudingen op het wettelijk minimumloon.

 

Wettelijk minimumloon en schuldhulpverlening

Naast bovengenoemd uitstel geeft Asscher meer duidelijkheid ten aanzien van de girale uitbetaling van het wettelijk minimumloon in het kader van de schuldhulpverlening. De hoofdregel in het Burgerlijk Wetboek en de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag is dat het loon aan de werknemer betaald moet worden, hetgeen per 1 januari 2016 verplicht giraal dient te geschieden op een bankrekening op naam van de werknemer. Dit zou kunnen leiden tot uitvoeringsproblemen in het kader van de schuldhulpverlening. Asscher stelt ten aanzien hiervan het volgende:

“Deze verplichting tot girale betaling van het minimumloon laat onverlet de bevoegdheid van de werknemer om een volmacht te verlenen het loon aan een derde te betalen.”

Kortom, ook na 1 januari 2016 is het volgens Asscher nog mogelijk om het loon uit te betalen aan een ander dan de werknemer, mits de werknemer hiertoe een volmacht heeft verstrekt.

 

Meer informatie

Met het bovenstaande hebben wij u geïnformeerd over de huidige stand van zaken ten aanzien van het verbod op inhoudingen en verrekeningen op het wettelijk minimumloon dat per 1 januari 2016 zou komen te gelden. Wilt u vooruitlopend op de invoering van het verbod per 1 juli 2016 al aanpassingen doorvoeren binnen uw organisatie dan helpen wij u daar uiteraard graag bij.

Wilt u meer informatie over de WAS, of wilt u dat wij met u meedenken over de gevolgen van de WAS voor uw organisatie, dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen.

Vond u dit nuttig?