Wetsontwerp Evaluatiewet gepubliceerd

Article

Wetsontwerp Evaluatiewet gepubliceerd

Reikwijdte WNT niet verder uitgebreid

Dit artikel biedt informatie over het wetsvoorstel Evaluatiewet WNT. De belangrijkste wijzigingen worden weergegeven. Dit wetsvoorstel beoogt verbeteringen van de WNT, het verminderen van administratieve lasten en het tegengaan van misbruikconstructies. De Raad van State heeft onlangs geadviseerd een verdere reikwijdte van de WNT door uitbreiding van het begrip ‘gelieerdheid’ naar niet WNT-instellingen binnen de groep c.q. naar boven naar de moeder niet wenselijk te achten. Er zijn wel andere wijzigingen, die van belang zijn voor uw organisatie.

15 februari 2017

In het wetsvoorstel Evaluatiewet zijn enkele ingrijpende aanpassingen opgenomen die voor uw organisatie van groot belang zijn. De beoogde inwerkingtreding van dit wetsvoorstel is 1 juli 2017.

In dit artikel staan wij kort stil bij een aantal belangrijke wijzigingen volgens dit wetsvoorstel.

Voorgestelde wijzigingen Evaluatiewet WNT

Afschaffing verbod variabele beloningen

Het verbod op variabele beloningen komt te vervallen. Voor zover door de variabele beloning de maximum toegestane bezoldiging wordt overschreden, zal deze overschrijding als onverschuldigde betaling worden aangemerkt en moeten worden terugbetaald.


Definitie gewezen topfunctionaris vervalt

Thans blijft iemand die de rol van topfunctionaris heeft vervuld (al is het een vervanging van enkele maanden) gewezen topfunctionaris, zolang hij/zij een dienstverband heeft bij de instelling. Er blijft sprake van een publicatieplicht.

Hiervoor in de plaats komt de regeling, die van toepassing wordt op personen die de functie van topfunctionaris langer dan 12 maanden hebben vervuld, maar op enig moment terugtreden in een andere rol als niet-topfunctionaris (bijvoorbeeld als adviseur) binnen dezelfde rechtspersoon. In dat geval blijft het WNT bezoldigingsmaximum, vanaf de datum van terugtreden nog vier jaar van toepassing op deze persoon.

Bij een functievervulling als topfunctionaris korter dan 12 maanden is niet meer sprake van normering en publicatieplicht nadat de functie van topfunctionaris is neergelegd.

Voor medisch specialisten die tevens een bestuursfunctie c.q. rol als topfunctionaris vervullen bij dezelfde zorginstelling en daarna weer (volledig) als medisch-specialist aan de slag gaan, blijft de WNT-norm niet van toepassing gedurende 4 jaar na de rol als topfunctionaris. Zij vallen alleen in hun rol als topfunctionaris onder de WNT, gedurende de periode dat zij als topfunctionaris werkzaam zijn en niet voor hun werkzaamheden als medisch-specialist.


Uitbreiding anticumulatiebepaling 

Momenteel geldt alleen een anticumulatiebepaling voor topfunctionarissen die werkzaam zijn bij een gelieerde rechtspersoon of instelling. Dit houdt in dat de som van bezoldiging die van beide gelieerde instellingen wordt ontvangen niet hoger mag zijn dan het WNT-maximum. Deze anticumulatiebepaling geldt ook voor leden van de RvC of RvT alsmede topfunctionarissen die niet in loondienst werkzaam zijn.

Deze anticumulatiebepaling wordt uitgebreid naar de situatie dat een topfunctionaris werkzaam is bij twee niet gelieerde WNT-instellingen. De totale bezoldiging mag in dat geval niet meer bedragen dan het algemene wettelijk bezoldigingsmaximum (2017: € 181.000), dan wel het voor een van de dienstbetrekkingen eventueel van toepassing zijnde hogere bezoldigingsmaximum (zoals bijvoorbeeld zorgverzekeraars).

Indien een topfunctionaris een rol vervuld als lid van RvC of RvT of als niet-topfunctionaris bij een niet-gelieerde rechtspersoon of als sprake is van een topfunctionaris niet in loondienst, is deze nieuwe anticumulatiebepaling niet van toepassing.

Er zal sprake zijn van overgangsrecht voor bestaande afspraken.

Een tweede uitbreiding van het anticumulatiebeding is de situatie dat een topfunctionaris bij dezelfde rechtspersoon naast zijn functie als topfunctionaris nog een andere functie als niet-topfunctionaris vervult. Het WNT-bezoldigingsmaximum is dan voortaan van toepassing op de bezoldiging van beide functies. Deze bepaling is overigens niet van toepassing op medisch specialisten (waaronder ook apothekers en tandartsen) die bij dezelfde zorginstelling tevens in een rol als topfunctionaris werkzaam zijn.


Geen publicatieplicht voor medisch specialisten

In het wetsvoorstel is een bepaling opgenomen die medisch specialisten uitsluit van de WNT. Onder de definitie van medisch specialist vallen onder andere artsen, tandartsen, apothekers alsmede personen die werkzaam zijn als klinisch chemicus of klinisch fysicus. Als gevolg van deze uitzondering zal op medisch specialisten de openbaarmakingsverplichting ook niet meer van toepassing zijn.


Indexering maximum ontslagvergoeding

Het maximum van de ontslagvergoeding (€ 75.000) is sinds de inwerkingtreding van de WNT niet geïndexeerd. Het wetsvoorstel voorziet in een jaarlijkse indexering.


Ontslaguitkeringen en collectieve arbeidsovereenkomst

De definitie van beëindigingsvergoeding wordt aangepast. Op dit moment vallen alleen ontslaguitkeringen die voortvloeien uit een algemeen verbindend verklaarde cao of wettelijke regeling niet onder de definitie van beëindigingsvergoeding en worden niet door de WNT genormeerd. Net als door de rechter toegekende ontslagvergoedingen. Op deze ontslaguitkeringen is het WNT-maximum van € 75.000 (2017) niet van toepassing.

Deze uitzondering wordt uitgebreid tot alle ontslagvergoedingen die voortvloeien uit algemene bepalingen van niet-algemeen verbindende verklaarde cao’s, sociale plannen of andere collectieve regelingen.


Wettelijke rente bij onverschuldigde betaling

Om te voorkomen dat een topfunctionaris een oneigenlijk voordeel geniet en de WNT-instelling hierdoor schade leidt, zal de topfunctionaris de wettelijke rente verschuldigd zijn over de niet terugbetaalde onverschuldigde betaling met een minimum van 4%.


Dubbele verantwoordingsplicht in de jaarrekening vervalt

Voor ongeveer 4.000 WNT-instellingen geldt op dit moment een dubbele verantwoordingsplicht (openbaarmaking). Deze plicht is in zowel de WNT als het Burgerlijk Wetboek vastgelegd. Het wetsvoorstel wil een einde maken aan deze dubbele verantwoordingsplicht maakt en het mogelijk dat WNT-instellingen kunnen volstaan met de WNT-verantwoording.


Thans in behandeling bij de Tweede Kamer

Wij merken op dat het wetsvoorstel thans in behandeling is bij de Tweede Kamer en dat wijzigingen niet zijn uitgesloten. Wij houden u vanzelfsprekend op de hoogte.

Meer weten over Wet normering Topinkomens?

Wilt u meer weten over de WNT of de Evaluatiewet? Neem dan contact op met Ben Janssen via 31 (0)88 288 6665 of Willeke Franken via +31 (0)88 -2881230.

Vond u dit nuttig?