WNT overgangsrecht

Article

WNT overgangsrecht

Afzien van variabele beloning in ruil voor een hogere vaste beloning

Via dit artikel informeren wij u over het overgangsrecht en het afzien van een variabele beloning in ruil voor een hogere vaste beloning in het kader van de Wet Normering Topinkomens.

14 februari 2017

Per 1 januari 2017 is het overgangsrecht (gedoogperiode) ter zake van bonussen, winstdelingen en andere variabele beloningen voor de topfunctionarissen vervallen. Voor de topfunctionarissen die in 2013 al boven de norm zaten, start in 2017 de periode van afbouw van de bezoldiging. Wij willen hierbij benadrukken dat het belangrijk is om te toetsen of het overgangsrecht en de afbouwperiode juist in beeld is gebracht, gezien de diverse wijzigingen van de beleidsregels en de wet- en regelgeving in de afgelopen jaren.

Variabele beloningen maken geen onderdeel uit van de af te bouwen bezoldiging en zijn daarom na afloop van de vierjarige gedoogperiode niet langer mogelijk. In verband hiermee bereiken ons de afgelopen tijd regelmatig vragen of het volgens het WNT-overgangsrecht is toegestaan de variabele beloning tijdens de gedoogperiode van het overgangsrecht om te zetten in een hogere vaste beloning. Het gevolg van deze omzetting is dat de variabele beloning onderdeel gaat uitmaken van de vaste beloning en dus ook van de in het kader van de afbouwregeling af te bouwen bezoldiging.

Gelet op de maatschappelijke gevoeligheid van het onderwerp, hebben wij aan het Programma Normering Topinkomens van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de vraag voorgelegd of de betreffende beleidsregel ook van toepassing is op het omzetten van een variabele beloning voor een hogere vaste beloning. Het Programma Normering Topinkomens beantwoordde bevestigend:

“Het overgangsrecht respecteert de bezoldigingsafspraken tot de hoogte zoals deze voorafgaand aan de inwerkingtreding van de norm (die leidde tot het overgangsrecht) werd genoten. Als deze deels uit variabele beloning en deels uit vaste beloning bestond, mag de variabele beloning inderdaad binnen het overgangsrecht worden omgezet in vaste beloning, zolang de totale bezoldiging niet toeneemt. Anders dan de variabele beloning, worden deze componenten dan inderdaad meegenomen in de afbouwjaren.”

De WNT maakt overigens met betrekking tot de definitie van de bezoldiging geen onderscheid tussen vaste en variabele beloningscomponenten. In de Beleidsregels 2016 is vastgelegd dat van de bezoldiging die onder het overgangsrecht valt de afzonderlijke bezoldigingscomponenten te allen tijde mogen worden verhoogd of verlaagd, mits de totale bezoldiging die onder het overgangsrecht valt daardoor niet wordt verhoogd. Een dergelijke wijziging heeft geen gevolgen voor het toepasselijke overgangsrecht. Hiervan uitgaande lijkt het omzetten van een variabele beloning in een vaste beloning toegestaan.

Wij plaatsen bij het voorgaande nadrukkelijk de volgende kanttekening. De uiteindelijk beoordeling is afhankelijk van de concrete feiten en omstandigheden. De accountant zal de WNT-verantwoording moeten controleren. Daarnaast merken wij op dat niet het verantwoordelijke Ministerie, maar de rechter in laatste instantie beslist over de uitleg van de wet. Vorenstaande is gebaseerd op de huidige wet- en regelgeving en in het bijzonder de Beleidsregels WNT 2016. Mede gelet op de maatschappelijk gevoeligheid en de bedoeling van de wetgever met de WNT, adviseren wij een eventuele omzetting zeer zorgvuldig af te wegen.

Meer weten over WNT overgangsrecht?

Wilt u meer weten over WNT overgangsrecht? Neem dan contact op met Willeke Franken via +31 (0)88 -2881230.

Vond u dit nuttig?

Gerelateerde onderwerpen