WOZ-waardering ziekenhuizen. Werktuigenuitzondering bevestigd

Article

WOZ-waardering ziekenhuizen. Werktuigenuitzondering bevestigd

Wat betekent dit voor de afhandeling van het bezwaar 2015 en de nieuwe WOZ beschikking 2016?

De Hoge Raad heeft in februari 2015 in een procedure van Deloitte reeds geoordeeld dat de werktuigenuitzondering van toepassing moet worden geacht. De VNG was het niet eens met dit oordeel en heeft gemeenten geadviseerd de werktuigenuitzondering niet toe te passen. Dit heeft tot nieuwe gerechtelijke procedures geleid. Omdat veel gemeenten deze procedure wilden afwachten, is er enorm veel vertraging opgetreden in de afhandeling van WOZ bezwaartrajecten van ziekenhuizen. Nu is jurisprudentie verschenen die een paar belangrijke overwegingen geven voor het overleg met de gemeente.

18 december 2015

Nieuwe jurisprudentie over de WOZ-waardering van ziekenhuizen

Het Gerechtshof Amsterdam heeft op 26 november jl. een oordeel gegeven over de WOZ-waardering van een ziekenhuis. De laatste jaren zijn er meerdere rechterlijke uitspraken geweest over de WOZ-waardering van ziekenhuizen. Zo heeft de Hoge Raad eerder dit jaar in een procedure van Deloitte geoordeeld dat de werktuigenuitzondering bij de WOZ-waardering van ziekenhuizen van toepassing is en dat Gerechtshof Den Haag terecht de vrijstelling op 40% had bepaald.

 

Waarom is deze uitspraak dan zo van belang?

De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) was het niet eens met het arrest van de Hoge Raad. Veel gemeenten pasten vervolgens de uitzondering niet toe, waardoor er nieuwe rechterlijke procedures zijn gestart. Ook in de nieuwe VNG Taxatiewijzer voor het belastingjaar 2016 is aangegeven dat in de herbouwwaarde geen werktuigen zijn betrokken, waardoor er geen werktuigenuitzondering hoeft te worden toegepast.

Gerechtshof Amsterdam heeft nu geoordeeld dat: 

  1. De werktuigenuitzondering van toepassing is. Deze wordt in casu voor 27% toegepast. Het percentage wijkt af van door ons in rechte eerder gerealiseerde percentages van 40%. De bewijsvoering hierin is van doorslaggevend belang.
  2. Bij het hanteren van gemiddelde herbouwwaarden uit de VNG Taxatiewijzer mogen gemeenten niet ongemotiveerd voor enkele onderdelen een hogere herbouwwaarde hanteren.
  3. Gemeenten kunnen zich in bepaalde gevallen terecht beroepen op interne compensatie van waarden.
  4. Voor oude bouwonderdelen kunnen gemeenten niet zonder meer verlengde levensduren toepassen. Het hof heeft geoordeeld dat de verlengde levensduur uit de VNG Taxatiewijzer niet aannemelijk is en daarom niet toegepast hoeft te worden.
  5. De indexatie die in de taxatiewijzer wordt gehanteerd om herbouwwaarden te berekenen (BDB-index) is niet zonder meer van toepassing.

Naast deze uitspraak speelt de toegepaste functionele correctie een belangrijke rol. De afgelopen tijd zijn er veel wijzigingen geweest in de regelgeving omtrent het bouwen van ziekenhuizen en heeft er ook een verschuiving plaatsgevonden in maatschappelijke perceptie van hoe een ziekenhuis opgebouwd zou moeten worden dan wel ingericht zou moeten worden. Dit kan ook bij recent gebouwde ziekenhuizen een rol spelen. Veel gemeenten houden hier onvoldoende rekening mee.

Bovenstaande betekent voor veel ziekenhuizen een belangrijke verlaging van de opstalwaarde (en daarmee de WOZ-waarde).

 

Hoe nu verder? Afwikkeling procedures WOZ-2015 en de WOZ-waarde 2016

Gemeenten dienen nog dit kalenderjaar uitspraak te doen op lopende bezwaren. Wij verwachten dat veel gemeenten deze termijn met maximaal zes weken zullen verlengen. En dat zij in januari 2016 met de ziekenhuizen de lopende bezwaren willen afronden.

Vervolgens zal eind januari / eind februari 2016 de nieuwe WOZ-beschikking worden beschikt. Omdat in de huidige taxatiewijzer bovengenoemde jurisprudentie niet is verwerkt, is de kans zeer groot dat hiermee bij de WOZ-waardebepaling van uw ziekenhuis onvoldoende rekening is gehouden. Dit geeft alle reden om de WOZ-waarde 2016 aankomend jaar goed tegen het licht te houden.

 

Meer weten?

Wilt u meer weten over de WOZ-waarde van uw ziekenhuis of zorginstelling? Neem dan contact op met Olga Menger via +31 (0)88 288 2807.

Vond u dit nuttig?