WTZi-toelating voor laboratoria

Article

WTZi-toelating voor laboratoria

Laboratoria kunnen zowel eerstelijns- als tweedelijnszorg verrichten. Bij eerstelijnszorg contracteren laboratoria zelfstandig met zorgverzekeraars. Wat zij zich niet altijd realiseren is dat het op dat moment verplicht is om te beschikken over een WTZi-toelating voor medisch specialistische zorg.

9 februari 2016

Een WTZi-toelating is nodig om Zvw- of Wlz-verzekerde zorg te kunnen leveren c.q. te kunnen contracteren met de zorgverzekeraar. Dit vloeit voort uit artikel 5 van de Wet Toelating Zorginstellingen.

In het Uitvoeringsbesluit WTZi is opgesomd op welke categorieën van instellingen de WTZi van toepassing is, zoals medisch-specialistische zorg, huisartsenzorg, verpleging etc. Laboratoria verrichten voornamelijk werkzaamheden met betrekking tot microbiologie en pathologie. Dit zijn erkende medisch specialismen. Derhalve betreft dit medisch-specialistische zorg in de zin van de WTZi, zodat op grond van artikel 5 WTZi een toelating nodig is.

Laboratoria verrichten hun werkzaamheden voor de eerstelijns- of tweedelijnszorg. Voor de tweedelijnszorg (ten behoeve van de ziekenhuizen), waarbij de diagnostiek onderdeel is van een DBC-tarief, is geen sprake van rechtstreekse onderhandeling tussen laboratoria met de zorgverzekeraars en wordt in feite gewerkt als onderaannemer van een ziekenhuis. Voor deze verrichtingen zal het derhalve niet nodig zijn te beschikken over een WTZi-toelating.

Dit ligt anders voor de eerstelijnszorg (ten behoeve van huisartsen), omdat voor deze verrichtingen door laboratoria wel zelfstandig wordt gecontracteerd met de zorgverzekeraars door de overgang naar prestatiebekostiging per 1 januari 2014. Hier is dus geen sprake van een situatie van onderaanneming. Om deze reden is hiervoor wel een WTZi-toelating nodig.

Het hebben van een toelating impliceert dat er geen winstoogmerk is toegestaan zolang de Wet vergroten investeringsmogelijkheden in medisch-specialistische zorg nog niet in werking is getreden. Ook zullen de transparantie-eisen WTZi in de statuten moeten worden opgenomen indien een toelating wordt aangevraagd bij het CIBG. Indien gewenst kunnen wij hierbij ondersteunen.


Meer informatie?

Wilt u meer informatie over WTZi-toelating voor laboratoria? Neemt u dan contact op met Willeke Franken via +31 (0)88 288 1230.

Vond u dit nuttig?