Zorgregeling WNT 2017: de aanpassingen

Article

Zorgregeling WNT 2017: de aanpassingen

De Regeling Bezoldigingsmaxima topfunctionarissen Zorg en jeugdhulp 2017 is gepubliceerd. Naast de indexering van de normen kent de regeling een aantal wijzigingen, die een verbetering genoemd kunnen worden.

14 december 2016

De Regeling Bezoldigingsmaxima topfunctionarissen Zorg en jeugdhulp 2017 (hierna: zorgregeling 2017) is gepubliceerd.

Nieuwe normen

De nieuwe (geïndexeerde) normen bedragen in 2017:

Klasse

Bezoldigingsmaximum

I

€ 99.000

II

€ 121.000

III

€ 146.000

IV

€ 166.000

V

€ 181.000

Naast deze indexering kent de regeling een aantal verbeteringen ten opzichte van de oude zorgregeling van 2016. Deze zetten wij kort uiteen.

Geneeskundige opleiding

In de zorgregeling van 2016 kon er een extra punt worden toegekend als sprake was van een combinatie van een geneeskundige vervolgopleiding en de beschikbaarheidbijdrage uit hoofde van de Wet Marktordering Gezondheidszorg (WMG). Dit kon echter tot schommelingen in de klasse-indeling leiden, omdat soms niet elk jaar een opleidingsplaats bezet is dan wel elk jaar een beschikbaarheidbijdrage wordt toegekend. Bovendien was er bij de opleiding van verpleeghuisartsen ook geen sprake van een beschikbaarheidbijdrage, omdat dit via de landelijke stichting SBOH loopt. 

Om deze reden is de tekst nu aangepast. Het is niet langer nodig een beschikbaarheidsbijdrage WMG te ontvangen. Het is afdoende dat in ten minste één van de drie kalenderjaren voorafgaande aan het jaar waarin de beoordeling plaatsvindt er een opleidingsplaats is geweest. 

Het gaat dan om geneeskundige vervolgopleidingen als bedoeld in het Besluit beschikbaarheidbijdrage WMG. Dit betreft onder meer de (vervolg)opleiding voor medisch-specialisten, arts voor verstandelijk gehandicapten, SEH-arts, gezondheidszorgpsycholoog, klinisch psycholoog, klinisch neuropsycholoog, psychotherapeut, verpleegkundig specialist GGZ, huisarts, specialist ouderengeneeskunde, gespecialiseerd verpleegkundige en medisch ondersteunend personeel. 

Financieringsbronnen

Naast de huidige vier financieringsbronnen: Zvw, Wlz, WMO en Jeugdzorg zijn er twee nieuwe bronnen toegevoegd, te weten Onderwijs en Forensische zorg, gefinancierd door het Ministerie van Justitie. Hiermee wordt tegemoet gekomen aan instellingen voor jeugdzorg en revalidatiecentra, die veelal ook onderwijs bieden en aan GGZ-instellingen die forensische zorg bieden. In de huidige regeling bleef dit buiten beschouwing. Een groep die zowel onderwijs als zorg biedt, kan nu de zorgregeling 2017 voor de gehele organisatie toepassen. 

Zorginstellingen die in totaal meer dan 10 miljoen euro omzet hebben, kunnen nu een financieringsbron alleen meetellen in de puntentelling als minimaal 10% van de zorgomzet uit deze financieringsbron komt. In de zorgregeling 2017 kan een financieringsbron naast dit 10%-criterium ook meetellen als hiermee ten minste € vijf miljoen aan omzet gemoeid is. Een verbetering, die vooral voor grotere organisaties gunstig uitwerkt.

Wilt u meer weten over WNT en zorg?

Neem dan contact op met Willeke Franken via +31 (0)88 288 1230.

Vond u dit nuttig?