Persbericht

CBb vernietigt tuchtmaatregel Deloitte-accountant

Het College van Beroep voor het Bedrijfsleven (CBb) heeft vandaag in het hoger beroep van Deloitte (Roger Dassen) tegen de uitspraak van de Accountantskamer inzake de klachten van enkele Ahold beleggers (Schouten c.s.) tegen Roger Dassen en twee andere (voormalige) bestuurders van Deloitte, de waarschuwing tegen Roger Dassen teruggedraaid.

22 september 2016

In deze zaak ging het om het verwijt van de beleggers dat Deloitte Accountants BV de VEB in 2008 zou hebben misleid bij pogingen om de verjaring van een claim inzake de Ahold affaire te stuiten. De 10 klagers stellen dat zij pas na publicatie van een uitspraak waarin een klacht van de VEB niet ontvankelijk werd verklaard kennis kregen van de vermeende misleidende handelingen van de drie bestuurders. En daarom toen een klacht hebben ingediend.

Ook een andere rechter, de Rechtbank Amsterdam, wees een vergelijkbaar verwijt van de VEB tegen Deloitte en Roger Dassen integraal af. De Rechtbank Amsterdam oordeelde dat betrokkenen aan de zijde van Deloitte geen mededelingsplicht jegens de VEB hebben geschonden en dat er ook overigens geen aanleiding is aan te nemen dat Deloitte Holding B.V., Deloitte Accountants B.V. of Roger Dassen zich jegens de VEB of de beleggers aan onrechtmatige misleiding schuldig heeft gemaakt.

Roger Dassen zegt in een commentaar op de uitspraak van het CBb: “Ik ben zeer tevreden met deze juiste uitspraak, waarmee de eerdere onjuiste uitspraak van de Accountantskamer wordt teruggedraaid. Deze CBb-uitspraak doet recht aan de feitelijke gang van zaken, zoals door ons al meermalen uitgelegd. Daarmee is er nu helderheid.”

Het geschil is nog steeds een nasleep van de Amerikaanse fraudezaak bij Ahold, die in februari 2003 aan het licht kwam.

Van belang is vast te stellen dat Deloitte in de Ahold-fraude geen dader is; de fraude door US Foodservice, een Amerikaanse dochter van Ahold, was juist mede bedoeld om Deloitte US als accountant te misleiden. Diverse gerechtelijke instanties hebben dat in de loop der jaren bevestigd. Deloitte US heeft de fraude destijds juist zelf aan de kaak gesteld.
Tot in hoogste instantie hebben Amerikaanse rechters zich eerder over de zaak gebogen (in een zogeheten ‘class action’) en al in 2009 alle vorderingen tegen Deloitte US en Deloitte Nederland afgewezen.

Vond u dit nuttig?

Gerelateerde onderwerpen