Press releases

Reactie Deloitte op AFM-rapport   

De AFM heeft vandaag haar rapport gepubliceerd met de uitkomsten van onderzoeken naar de implementatie van verandertrajecten bij de OOB-accountantsorganisaties en de kwaliteit van wettelijke controles bij de Big 4-accountantsorganisaties. Een uitgebreide versie van onze reactie op dit rapport is opgenomen op de website van de AFM.

28 juni 2017

Verandertraject

De AFM oordeelt positief over de voortgang en borging van het verandertraject bij Deloitte en wij herkennen ons in dat beeld, zowel wat goed gaat, alsook waar nog verbeteringen mogelijk zijn. Het feit dat de AFM in haar totaalbeeld positief oordeelt over Deloitte sterkt ons in het vertrouwen in de juistheid van de door ons in de afgelopen jaren ingeslagen weg en in de juistheid van de kwaliteitsagenda. Het realiseren van een effectief programma om duurzame verandering teweeg te brengen vergt tijd en veel inspanning.

Lees onze uitgebreide reactie op de website van de AFM

Klik hier

Inspectie dossiers

De AFM heeft de kwaliteit van de wettelijke controles van Deloitte over de jaren 2014 en 2015 in meerderheid als toereikend beoordeeld. Wij herkennen ons in dit beeld en deze ligt in lijn met onze eigen verwachting en de zichtbare opgaande trend in de uitkomsten van onze eigen inspecties die wij de afgelopen drie jaren waarnemen.

De AFM beoordeelt alle drie de onderzochte controles van Organisaties van Openbaar Belang (OOB) en grote niet-OOBs als toereikend. Voor Deloitte vormt deze uitslag een erkenning van de belangrijke inspanningen die door onze professionals zijn geleverd om in ons beleid en uitvoering een sterke focus te leggen op onze maatschappelijke verantwoordelijkheid en het publieke belang.

Controles waar nog een verbeterslag nodig is, betreffen vooral controles van relatief kleinere ondernemingen en controles in de (semi)publieke sector. Na uitvoering van het herstelwerk op deze drie dossiers is geconcludeerd dat de eerder afgegeven controleverklaring zonder meer kan worden gehandhaafd. 

Kwaliteit

Deloitte hecht groot belang aan de kwaliteit van haar dienstverlening naast het belang van innovatie. Sinds 2012 zijn forse initiatieven genomen en is flink geïnvesteerd om de kwaliteit verder te verhogen. In het Transparantieverslag wordt daarover in detail gerapporteerd.

Op basis van het geheel van activiteiten en resultaten voelen wij ons gesterkt in de ingezette weg gericht op het continu verhogen van de kwaliteit. Wij blijven ons onverminderd inzetten voor het verbeteren van de controlekwaliteit, waarbij wij ons doorlopend blijven focussen op de verwachtingen die de maatschappij heeft van de (rol van de) accountant. 

Did you find this useful?