Covid-19 bonus (zorgbonus) en  werkkostenregeling (WKR)

Article

Covid-19 bonus (zorgbonus) en werkkostenregeling (WKR)

Correctie vrije WKR-ruimte resulteert door de zorgbonus mogelijk toch in extra eindheffingskosten

25 november 2021

In deze nieuwsbrief gaan wij in op de gevolgen van eventuele correcties van de vrije WKR -ruimte met betrekking tot het jaar waarin de zorgbonus is betaald. Overschrijding van de vrije ruimte van de werkkostenregeling (vrije WKR-ruimte) wordt toegerekend aan de zorgbonus die aan werknemers is betaald. De over de zorgbonus verschuldigde 80% eindheffing komt voor subsidie in aanmerking. Correct toepassen van werkkostenregeling is daarom essentieel. Temeer, omdat door de zorgbonus de marge wegvalt, die men normaliter bij het vullen van de vrije WKR-ruimte in acht neemt in verband met mogelijke correcties.

Zorgbonus en correcties vrije WKR-ruimte

Algemeen

Zorgaanbieders zijn verplicht de aan werknemers betaalde zorgbonus aan te wijzen als eindheffingsbestanddeel onder de WKR. Dit geldt voor 2020 en voor 2021 (zie ook onze vorige nieuwsflits Werkkostenregeling zorgbonus en andere kosten | Deloitte). Dit heeft tot gevolg dat de zorgbonus onderdeel gaat uitmaken van de vrije WKR-ruimte. Bij overschrijding van de vrije WKR- ruimte is over de zorgbonus 80% eindheffing verschuldigd. Deze eindheffing valt tevens onder de subsidieregeling. De hoogte van de subsidie is derhalve mede afhankelijk van de invulling van de vrije WKR- ruimte. Naast de zorgbonus zal de vrije WKR-ruimte zijn ingevuld met allerlei andere componenten in het betreffende jaar 2020 en 2021. Voor zover het bedrag dat is gemoeid met deze andere componenten minder bedraagt dan de totale vrije WKR-ruimte, zal over een deel van de zorgbonus geen eindheffing zijn verschuldigd en wordt dus hiervoor geen subsidie verleent.

Voorbeeld
Totale vrije WKR-ruimte is gelijk aan 100, componenten exclusief zorgbonus zijn gelijk aan 90 en de aan eigen werknemers betaalde zorgbonus is gelijk aan 60. De overschrijding van de vrije WKR-ruimte bedraagt derhalve 50 (100-90-60) en de daarover verschuldigde eindheffing bedraagt 80% ofwel 40. Deze overschrijding wordt volledig toegerekend aan de zorgbonus en komt voor subsidie in aanmerking. 

 

Correctie vrije WKR-ruimte resulteert als gevolg van de zorgbonus in extra eindheffing

Het is onze ervaring dat de meeste organisaties bij het benutten van de vrije WKR-ruimte ieder jaar rekening houden met een bepaalde marge. Met andere woorden, zij benutten de vrije WKR-ruimte niet voor 100%. Dit om te voorkomen dat eventuele correcties, bijvoorbeeld als gevolg van een controle door de Belastingdienst (in de toekomst), niet onmiddellijk resulteert in overschrijding van de vrije WKR-ruimte en dus het alsnog moeten afdragen van 80% eindheffing.

De hiervoor genoemde marge wordt door het (verplicht) toewijzen van de zorgbonus aan de vrije WKR-ruimte volledig teniet gedaan. Dit heeft tot gevolg dat over correcties van de vrije WKR-ruimte van het jaar waarin de zorgbonus is uitbetaald, altijd 80% eindheffing moet worden afgedragen. Eindheffing die, althans zo lijkt het, niet meer voor subsidie in aanmerking komt, maar die normaliter niet (volledig) verschuldigd zou zijn geweest in verband met de marge die met betrekking tot de vrije WKR-ruimte in acht wordt genomen.

Voorbeeld
De vrije WKR- ruimte bedraagt 100 en is door toedoen van de zorgbonus volledig benut. De zorgbonus bedraagt 20 en hiervan valt 10 in de vrije WKR-ruimte. De subsidie bedraagt derhalve 20 + (80% van 10) ofwel 28. Bij een boekenonderzoek in een later jaar door de Belastingdienst wordt een correctie opgelegd waardoor met terugwerkende alsnog een post van 10 aan de vrije WKR-ruimte van het subsidiejaar moet worden toegerekend. Als gevolg hiervan valt de zorgbonus met terugwerkende kracht volledig buiten de vrije ruimte en is achteraf eigenlijk sprake van een hogere subsidiegrondslag. Hiervan uitgaande zou de subsidie 20 + (80% van 20) ofwel 36 bedragen.

Doordat de Belastingdienst steeds vaker een steekproefcontrole hanteert met extrapolatie van bevindingen, kan het ontbreken van deze marge in de zorg bovendien nog tot substantiële correcties leiden.

Aangezien omtrent deze situatie niets is terug te vinden in de subsidieregeling en bijbehorende toelichting, hebben wij ter zake vragen gesteld aan het Ministerie van VWS. Het ministerie heeft in reactie hierop geantwoord dat de subsidieregeling niet voorziet in mogelijkheden de subsidie nadat deze bij besluit is vastgesteld in hoogte bij te stellen. Evenmin voorziet de subsidieregeling volgens het ministerie in de mogelijkheid de subsidie te herzien ingeval van correcties door de Belastingdienst in de toekomst over het jaar waarin de zorgbonus is uitbetaald.

 

Tot slot

Correct toepassen van de werkkostenregeling is derhalve niet alleen fiscaal belangrijk, maar ook voor de hoogte van de zorgbonus en de te verkrijgen subsidie. Om de hoogte van de definitieve subsidie juist te bepalen, dient een juiste en volledige administratie van de werkkostenregeling aanwezig te zijn. Blijkt de hoogte van de overschrijding van de vrije ruimte achteraf onjuist te zijn, dan heeft dit dus ook gevolgen voor de hoogte van de te ontvangen subsidie. Wellicht een goede reden om de huidige werkwijze nog eens door te (laten) lichten. Dit mede in verband met de nieuwe zorgbonusronde.

Indien u vragen heeft naar aanleiding van dit bericht of behoefte aan ondersteuning bij het aanvragen van de subsidie dan wel het toepassen van de WKR, aarzel dan niet om contact op te nemen met de hierna genoemde contactpersonen dan wel uw vaste aanspreekpunt bij Deloitte.

Did you find this useful?