tax alert

Article

Nieuwe regels voor jaarverantwoording van zorgaanbieders

De Regeling openbare jaarverantwoording WMG

Ingaande boekjaar 2022 geldt voor de jaarverantwoording van zorgaanbieders de Regeling openbare jaarverantwoording WMG. De Regeling is op veel meer zorgaanbieders van toepassing dan de oude regels en bevat ook voor zorgaanbieders die al jaarverantwoording afleggen onder de oude regels belangrijke wijzigingen. Wat betekent de nieuwe regeling voor uw organisatie?

22 december 2021

Regeling openbare jaarverantwoording WMG

De verplichting tot openbare jaarverantwoording vloeit vanaf 1 januari 2022 niet langer voort uit de WTZi, maar uit het dan van toepassing wordende nieuwe artikel 40b Wet Marktordening Gezondheidszorg (Wmg). Op 29 september 2021 is de op artikel 40b Wmg gebaseerde Regeling openbare jaarverantwoording WMG gepubliceerd. In deze regeling zijn bepalingen opgenomen voor de openbare jaarverantwoording door zorgaanbieders. De Regeling openbare jaarverantwoording WMG vervangt de Regeling verslaggeving WTZi.

Hierna behandelen we de uitgebreidere doelgroep van de Regeling openbare jaarverantwoording WMG en gaan we in op de belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de Regeling verslaggeving WTZi en op de gevolgen voor uw jaarverantwoording. De bepalingen moeten voor het eerst worden toegepast voor het boekjaar 2022.

Veel ruimere toepassing

De reikwijdte van de Regeling openbare jaarverantwoording WMG is ruimer dan die van de Regeling verslaggeving WTZi. Onder de Regeling verslaggeving WTZi moesten circa 3.000 zorginstellingen zich jaarlijks verantwoorden. Onder de Regeling openbare jaarverantwoording WMG gaat het om circa 21.000 zorgaanbieders. De werkingssfeer is geregeld in het Besluit uitbreiding en beperking werkingssfeer WMG.

De Regeling openbare jaarverantwoording WMG (of: de Regeling) is van toepassing op:

  1. zorgaanbieders die zorg verlenen die behoort tot het verzekerde pakket op grond van de Wet langdurige zorg (Wlz) en/of die zorg verlenen die behoort tot het te verzekeren pakket op grond van de Zorgverzekeringswet (Zvw) (collectief verzekerde zorg);
  2. zorgaanbieders die zorg verlenen op grond van een subsidie ten laste van de begroting van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS-subsidie).

Nieuwe groepen voor wie de verantwoordingplicht geldt zijn: de eerstelijnsaanbieders van Zvw, zorgaanbieders die uitsluitend met Zvw- of Wlz-persoonsgebonden budgetten bekostigd worden, onderaannemers en zorgaanbieders die uitsluitend worden bekostigd met een VWS-subsidie.

Onder het zorgaanbiederbegrip van de Wmg vallen dus zowel hoofdaannemers als onderaannemers. Zowel hoofdaannemers als onderaannemers die zorgaanbieder zijn in de zin van de Wmg moeten in beginsel voldoen aan de verplichting om een jaarverantwoording op te maken en openbaar te maken. Dit betekent dat bijvoorbeeld ook de MSB’s, die met ziekenhuizen een contract aangaan voor het leveren van medisch-specialistische zorg als onderaannemer, onder de verplichting komen te vallen. De verplichting rust niet op de individuele maten of vennoten, maar wel op de maatschap of vennootschap waarin ze verenigd zijn, als deze als onderaannemer contracteert.

De regeling is niet van toepassing op:

  • jeugdhulpaanbieders die uitsluitend jeugdhulp verlenen
  • WMO-aanbieders die uitsluitend zorg op grond van WMO verlenen.

Voor hen blijft de verantwoordingsplicht vanuit respectievelijk de Jeugdwet en de WMO ongewijzigd.

Ook is er geen verantwoordingsplicht voor onverzekerde medisch specialistische zorg, factureringsbedrijven en solistisch werkende zzp-ers. Zodra zzp-ers werkzaam zijn in een samenwerkingsverband en/of via een rechtspersoon, dan valt deze wel onder de verantwoordingsplicht.

Wat verantwoorden?
De jaarverantwoording bestaat (afhankelijk van de categorie zorgaanbieder en de omvang van de zorgaanbieder) uit:

  • een jaarrekening;
  • de bij de jaarrekening te voegen informatie: deze bestaat uit het bestuursverslag, het verslag van de RvT/RvC en de overige gegevens (waaronder de controleverklaring); en
  • de te vermelden andere informatie betreffende de bedrijfsvoering van de zorgaanbieder (de openbare vragenlijst via DigiMV).

Wat zijn de belangrijkste bepalingen en wijzigingen?

Invoering groottecriteria

In de Regeling worden drie categorieën zorgaanbieders onderscheiden, namelijk: klein, middelgroot en groot. Afhankelijk van de grootte van de zorgaanbieder gelden bepaalde vrijstellingen voor de inrichting van en/of toelichting in de jaarrekening.

De volgende criteria zijn van toepassing:

De Regeling openbare jaarverantwoording WMG kent voor middelgrote rechtspersonen enkele vrijstellingen met betrekking tot de in de toelichting op te nemen informatie en voor kleine rechtspersonen vrijstellingen met betrekking tot de inrichting en de toelichting. De Regeling verslaggeving WTZi kent deze vrijstellingen niet. Kleine en middelgrote rechtspersonen moeten onder die Regeling verslaggeving WTZi een ‘volledige’ jaarrekening opstellen, als waren ze een grote rechtspersoon. Met name voor kleine rechtspersonen leidt de nieuwe Regeling tot lastenverlichting.

Modellen
Zorgaanbieders moeten bij het opstellen van hun jaarrekening gebruik maken van de modellen die zijn opgenomen in bijlage 1 bij de Regeling openbare jaarverantwoording WMG. Er zijn modellen beschikbaar voor grote en middelgrote zorgaanbieders (modellen C en D) en modellen voor de kleine zorgaanbieders (modellen A en B). In afwijking van de modellen van de huidige Regeling verslaggeving WTZi zijn deze minder zorgspecifiek. Dit betekent voor zorgaanbieders dat zij meer toelichting op de zorgspecifieke posten moeten opnemen in de jaarrekening.

Consolidatievrijstelling steunstichting vervalt
De consolidatievrijstelling die in de Regeling verslaggeving WTZi bestaat voor zuivere steunstichtingen is vervallen in de Regeling openbare jaarverantwoording WMG. Dit betekent dat een zorgaanbieder steunstichtingen die tot de groep behoren of waarop hij een overheersende zeggenschap kan uitoefenen of waarover hij de centrale leiding heeft, voortaan moet opnemen in de geconsolideerde jaarrekening.

Bestuursverslag en verslag toezichthouders
Grote en middelgrote zorgaanbieders moeten voortaan (weer) een bestuursverslag opnemen in hun jaarverantwoording. Ook moet een verslag van de interne toezichthouder worden toegevoegd aan de jaarrekening door een ieder, dus ook door kleine zorgaanbieders, die een intern toezichthoudend orgaan hebben.

Toelichting op derivaten
De Regeling bevat de verplichting om in de jaarrekening toelichtingen op te nemen over aangetrokken derivaten. Het gaat dan om een weergave van het beleid en de uitvoering daarvan in het boekjaar en om meer gedetailleerde informatie per aangetrokken derivaat. Deze informatie moet worden verstrekt naast de reeds op basis van RJ 290 Financiële instrumenten vereiste informatie.

Geen uitstel openbaarmaking
De Regeling verslaggeving WTZi bevat voor zorgaanbieders de mogelijkheid om in geval van overmacht uitstel van openbaarmaking van de jaarverantwoording aan te vragen bij de minister van VWS. In de Regeling openbare jaarverantwoording WMG is deze mogelijkheid vervallen.

Tot slot

De nieuwe regels zijn van toepassing vanaf boekjaar 2022. Vooral zorgaanbieders die voor het eerst onder deze regeling komen te vallen en voor wie de openbaarmakingsverplichting nieuw is, zullen zich hierop moeten voorbereiden. Ook zorgaanbieders die al onder de WTZi-verslaggevingsregels vallen, ondervinden de impact van de nieuwe regeling. Zo is onder andere het moeten opstellen van een bestuursverslag een belangrijke wijziging voor instellingen die er nu nog niet toe verplicht zijn, evenals het vervallen van de consolidatievrijstelling voor steunstichtingen

Het is dus zaak om op korte termijn voor uw organisatie de gevolgen van al deze nieuwe regels in kaart te brengen. Deloitte kan u hierbij van dienst zijn.

Did you find this useful?