Gevolgen invoering OOB-status voor woningcorporaties | Woningcorporaties

Article

Gevolgen invoering OOB-status voor woningcorporaties

Woningcorporaties krijgen te maken met een aantal andere regels voor de jaarrekeningcontrole

Met ingang van 1 januari 2018 worden naar verwachting woningcorporaties met meer dan 2.500 verhuureenheden als een Organisatie van Openbaar Belang (‘OOB’ ) aangemerkt. Daardoor krijgen deze woningcorporaties te maken met een aantal verstrekkende regels voor de jaarrekeningcontrole en de samenwerking met de accountantsorganisatie. Deze zijn met name gericht op de onafhankelijkheid van de controlerend accountant en de kwaliteit van de controle. Opgemerkt wordt dat het conceptbesluit waarin de voorgenomen aanwijzing is opgenomen en waarop onderstaande informatie is gebaseerd, tot 1 mei 2017 in consultatie is geweest. Diverse organisaties, waaronder Deloitte, hebben op het conceptbesluit gereageerd. Minister Dijsselbloem heeft per brief van 4 juli 2017 aan de Tweede Kamer bericht dat na het reces een aangepast ontwerp besluit aan de Eerste en Tweede Kamer zal worden voorgelegd. Deze berichtgeving is dan ook nadrukkelijk onder voorbehoud van wijzigingen.

Lizan Goossens-Kloek - 18 juli 2017

Een overzicht van de belangrijkste veranderingen:

Kwaliteitseisen controle

Accountantsorganisaties die OOB’s controleren, moeten voldoen aan strikte eisen om de kwaliteit van de controle te waarborgen. De Autoriteit Financiële Markten ziet toe op de naleving daarvan. Zo moeten er interne kwaliteitsreviews gedaan worden en zijn er bijvoorbeeld eisen voor administratieve opslag. De controleverklaring is ook uitgebreider en meer inhoudelijk; hierin worden specifieke elementen benoemd met betrekking tot bijvoorbeeld risicobeheersing en uitvoering van de controle.

Verbod op andere diensten dan controlediensten

Op grond van de Wet toezicht accountantsorganisaties en de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (artikel 16 lid 4 ViO), is het accountantsorganisaties en de andere onderdelen van het netwerk niet toegestaan om andere diensten dan controlediensten zoals gedefinieerd in artikel 16 lid 4 ViO te verrichten ten behoeve van de OOB waarvan de wettelijke controle van de jaarrekening wordt uitgevoerd noch ten behoeve van de gelieerde entiteiten daarvan zoals gedefinieerd in de Wta. Ten aanzien van dienstverlening van buiten Nederland gevestigde onderdelen van het netwerk aan buiten Nederland gevestigde gelieerde entiteiten van de OOB, gelden afwijkende regels.

Goedkeuring auditcommissie

De auditcommissie dient voorafgaand aan aanvaarding van een dienst goedkeuring te geven voor alle toegestane dienstverlening naast de wettelijke controle van de jaarrekening.

Cooling-in bepalingen

Er gelden restricties ten aanzien van het aanvaarden van een wettelijke controleopdracht indien gedurende het boekjaar of de daaraan voorafgaande periode bepaalde diensten zijn geleverd door de accountantsorganisatie of haar netwerk.

De accountantsorganisatie mag de wettelijke controle niet aanvaarden indien:

  • gedurende het boekjaar direct voorafgaand aan het boekjaar waarop de wettelijke controle betrekking heeft diensten zijn of worden geleverd aan de OOB of de binnen de Europese Economische Ruimte (‘EER’) gevestigde gelieerde entiteiten: “het ontwikkelen en ten uitvoer leggen van procedures voor interne controle en risicobeheer die verband houden met de opstelling en/of controle van financiële informatie of het ontwikkelen en ten uitvoer leggen van financiële informatietechnologiesystemen”;
  • op enig tijdstip gedurende de twee jaar voorafgaand aan de wettelijke controle, de financiële verantwoording waarop de wettelijke controle betrekking heeft, heeft samengesteld; of
  • gedurende de periode waarop de financiële verantwoording betrekking heeft of ten tijde van het verrichten van de wettelijke controle een aanmerkelijk deel van de financiële administratie heeft verzorgd of ingericht danwel verzorgt of inricht.

De achterliggende gedachte van deze bepalingen is dat deze diensten, uitgevoerd in de genoemde periode, dermate invloed hebben op de jaarrekeningen en de daaraan ten grondslag liggende cijfers, processen en systemen, dat de onafhankelijkheid van de accountant met betrekking tot de wettelijke controle niet kan worden gewaarborgd.

Honoraria: 70% fee cap

De vergoedingen voor overige toegestane diensten aan de OOB inclusief de gelieerde entiteiten mogen niet meer bedragen dan 70% van de gemiddelde honoraria die de laatste drie opeenvolgende boekjaren zijn betaald voor de wettelijke controle. Deze zogenoemde ‘fee cap’ is pas bij de controle 2021 van toepassing.

Kantoorroulatie (10 jaar)

Een accountantsorganisatie mag maximaal 10 aaneengesloten boekjaren de wettelijke controle van een OOB uitvoeren. Vervolgens geldt een afkoelingstermijn van 4 jaar.

In de nota van toelichting bij de eerder genoemde conceptregeling is momenteel opgenomen dat de roulatietermijn voor accountantsorganisaties aanvangt op het moment dat een instelling een OOB wordt en dat de termijn voor de in de conceptregeling opgenomen instellingen, waaronder woningcorporaties met meer dan 2.500 verhuureenheden, (dus) aanvangt op 1 januari 2018.

We willen nogmaals, en voornamelijk ook voor dit onderwerp kantoorroulatie, benadrukken dat bovenstaande tekst nog niet als definitief kan worden beschouwd. Mogelijk treden hierin nog wijzigingen op.

Partnerroulatie (5 jaar)

De eindverantwoordelijke accountant dient na 5 aaneengesloten boekjaren in die rol te rouleren. De key assurance partners (de personen die de opdrachtgerelateerde kwaliteitsbeoordeling uitvoeren en andere accountants binnen het auditteam die mede verantwoordelijk zijn voor het rapporteren over belangrijke aangelegenheden) dienen na 7 aaneengesloten boekjaren in die rol te rouleren.

Voor de eindverantwoordelijke accountant en key assurance partners is een afkoelingstermijn van 3 jaar vereist.

Indiensttreding bij controlecliënt

 

Voor bepaalde leden van het auditteam geldt een afkoelingsperiode van 1 jaar (2 jaar wanneer het de eindverantwoordelijke accountant betreft) alvorens zij in dienst mogen treden bij een OOB waarvan Deloitte de wettelijke controle uitvoert.

Dit geldt alleen als het voormalig lid van het auditteam waarop de afkoelingsperiode van toepassing is een van de volgende functies bij de OOB gaat bekleden:

  • bestuurder
  • lid van de auditcommissie of een orgaan met gelijksoortige taken
  • een functie waarin deze persoon belast is met governance
  • een functie waarin deze persoon invloed kan uitoefenen op de jaarrekening

OOB-vergunning en dienstverlening voor OOB corporaties

Accountantsorganisaties mogen uitsluitend de wettelijke controle van een OOB verrichten, indien zij hiervoor over een specifieke Wta OOB vergunning beschikken. Per heden zijn in het Register van de AFM negen accountantsorganisaties vermeld met een dergelijke vergunning. Deloitte beschikt over deze vergunning.

OOB corporaties waarvoor Deloitte niet de wettelijke controle verricht, staan wij graag bij op het gebied van accountancy, belastingadvies, consulting, financiële advisering en risk advisering.

Meer informatie

Wilt u meer weten over de (verwachte) gevolgen van de invoering van de OOB-status voor woningcorporaties? Neem dan contact op met Lizan Goossens-Kloek via +31 (0)88 288 1880.

Vond u dit nuttig?